Debatt:

President i NROF, Jørn Buø, skriver at Forsvaret bør se verdien av å bruke reservistene. Dette bildet er fra Landsskytterstevnet i 2016 der NROF bisto i avviklingen.
President i NROF, Jørn Buø, skriver at Forsvaret bør se verdien av å bruke reservistene. Dette bildet er fra Landsskytterstevnet i 2016 der NROF bisto i avviklingen.

Vi trenger et konsept for reserven

Vel så viktig som valgt struktur, er viljen til å finansiere vedtatt struktur, skriver president i Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Jørn Buø.

Publisert Sist oppdatert

Det er positivt at langtidsplanen (LTP) denne gangen så tydelig legger opp til å fokusere på operative avdelinger og leveranser, og ikke til debatt om lokalisering som normalt overskygger fokuset på leveranser og effekt.

Vi mener at LTP kunne vært enda tydeligere på hva regjeringen ønsker å få ut av Forsvaret og hvilke forventninger den har til Forsvaret. Dette er en forutsetning for en mer overordnet styring som regjeringen legger opp til.

Regjeringen legger til grunn de samme rammer som grunnlag for LTP, som det forsvarssjefen gjorde for sitt fagmilitære råd (FMR). Dette inkludert den samme forståelsen av den sikkerhetspolitiske situasjon i våre nærområder. Spriket mellom forsvarssjefens anbefaling og strukturen i regjeringens LTP, viser at regjeringen har tatt ansvar for en betydelig risiko innenfor ett eller flere områder uten å være tydelig på dette.

Vi mener at LTP kunne vært enda tydeligere på hva regjeringen ønsker å få ut av Forsvaret...

Økt reaksjonsevne, økt utholdenhet, redusert sårbarhet, evne til å bidra mer til Nato og internasjonale operasjoner samt økt volum og bredde, var områder forsvarssjefen mente den sikkerhetspolitiske situasjonen krever. NROF mener Stortinget i den videre behandlingen bør tydeliggjøre hva som er prioritert og ikke, og hvilken risiko som ligger i planen, ovenfor landets befolkning.

Har du lyst til å delta i debatten om Forsvaret? Send oss en epost på [email protected]

Vel så viktig som valgt struktur, er viljen til å finansiere vedtatt struktur. Det betyr at det ambisjonsnivået som legges i LTP, inkludert den effekt som ønskes oppnådd, må finansieres. Dette inkluderer tilstrekkelig bemanning, tilstrekkelig øving og trening av hele strukturen inkludert reserven, finansiering av operasjoner i og utenfor Norge, samt fremtidig drift av nye investeringer.

Avvik i strukturen

NROF er fornøyd med at regjeringen erkjenner viktigheten av personell og kompetanse for å oppnå ønsket effekt av foreslått struktur. Om den foreslåtte personell økningen er nok for å ha tilstrekkelig bemanning er vanskelig å lese ut av LTP all den tid det er avvik mellom forsvarssjefens foreslåtte struktur alternativ D og strukturen i LTP. Det er heller ikke lett å lese hvor stor andelen av bemanningsøkningen som er en «robustifisering» av eksisterende struktur for å rette opp dagens ubalanse, og hva som er netto tilførsel i forbindelse med nye avdelinger.

Videre er det viktig, som det beskrives i LTP, at «avdelinger med høye krav til reaksjonsevne vil naturlig ha behov for en annen sammensetning av personellkategoriene enn avdelinger med lavere krav til reaksjonsevne». I dette bildet er utviklingen av et troverdig reservistkonsept viktig.

En del av løsningen

NROF mener at reservisten er en del av bemanningsløsningen for Forsvaret.

Vi ser det som vesentlig at man i forbindelse med behandlingen i Stortinget tydeliggjør noen begreper i forbindelse med reservister. NROFs forslag er følgende:

• Reservister = personell som er tjenestepliktig, men som ikke er stadig tjenestegjørende i Forsvaret

• Aktiv reserve = Personell som tilhører styrkestrukturen som et mobiliseringstillegg, og som er trent og øvd i sin stilling/avdeling

• Udisponert reserve = tjenestepliktig personell utenom styrkestrukturen som kan benyttes som erstatningsmannskaper

Kan bidra mer

Riktig balanse mellom fast ansatte og reservister i strukturen vil øke handlingsrommet og bidra til tilstrekkelig bemanning av Forsvarets avdelinger. NROF støtter behovet for å styrke Forsvarets evne til hurtig innsats, og er glad for økt fokus på å benytte frivillige kontrakter for å nå dette målet. Gjennom en aktiv forvaltning av styrkestrukturen, inkludert bruk av kontrakter i nødvendig grad, tilpasset ståtid, tilpasset øving/trening og et tilpasset system for innkalling, vil reservister kunne bidra til å nå ønsket reaksjonsevne nasjonalt og internasjonalt.

Reservister må ikke ende i en situasjon hvor de stiller potensielt svakere i arbeidsmarkedet på grunn av fravær til trening og øving.

Forsvaret er avhengig av hele styrkestrukturen, ikke bare de stadig tjenestegjørende, for å forsvare landet. Det må derfor skapes en større forståelse i samfunnet for forsvarssektorens virke i krig og krise, og betydningen av en trent reserve. Arbeidsgiverdialog er et viktig arbeid for å styrke samarbeid og gjensidig forståelse mellom Forsvaret, reservisten og dennes arbeidsgiver. Den sivile arbeidsgiver bør bevisstgjøres på hva det vil si å ha en reservist ansatt. Det må skapes forståelse for at de tidvis vil være inne til trening og øving, og at de vil i retur ta med nyervervet kunnskap tilbake til bedriften.

NROF håper at dette arbeidet prioriteres, slik at det ikke overlates til den enkelte reservist å måtte argumentere for viktigheten av tjenesten. Reservister må ikke ende i en situasjon hvor de stiller potensielt svakere i arbeidsmarkedet på grunn av fravær til trening og øving.

Konsept må på plass

NROF er positive til at det nå skal utarbeides et bemanningskonsept som tar utgangspunkt i de operative kravene som stilles til styrkestrukturen, og at regjeringen anerkjenner en mer aktiv bruk av personell som er tjenestepliktig, men som ikke er stadig tjenestegjørende i Forsvaret. Reservisten er en del av bemanningsløsningen for Forsvaret.

For at dette skal bli troverdig, og ikke bare en måte å spare utgifter til fast tilsatt personell, er det viktig at det utvikles et tilpasset reservistkonsept så snart som mulig. NROF bistår gjerne i dette arbeidet, både for å opplyse beslutningstaker og for å støtte Forsvaret i utarbeidelse av et slikt konsept.

Visste du at vi sender ut nyhetsbrev med de viktigste oppdateringene hver morgen? Meld deg på her.