Meninger

Med alle de nye tiltakene vil vi få enda bedre ordninger for anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner, skriver Frank Bakke-Jensen. Her ser vi et norske soldater på vei til Irak.
Med alle de nye tiltakene vil vi få enda bedre ordninger for anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner, skriver Frank Bakke-Jensen. Her ser vi et norske soldater på vei til Irak.

– Bedre ivaretakelse av veteraner

Heldigvis går det bra med de aller fleste veteraner, men noen blir skadet i tjenesten, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Publisert

I dag blir regjeringens nye veteranmelding vedtatt i Stortinget.

Det er ti år siden sist det ble lagt fram en stortingsmelding om norske veteraner. I den perioden har ulike regjeringer hatt veteranarbeidet på sin ti-på-toppliste. Et tverrpolitisk Storting har støttet helhjertet opp.

Det å være veteran er en kompetanse og en identitet. Jeg er selv veteran. Tjenesten i Libanon på 1990-tallet var lærerik, og er en tid jeg aldri ville ha vært foruten. Erfaringene har jeg tatt med meg siden i livet. Jeg vet hvor viktig det er å bli sett, anerkjent og få den ivaretakelsen en trenger. Som forsvarsminister kan jeg snakke av erfaring.

Våre veteraner etter internasjonale operasjoner er en stor og mangfoldig gruppe på nærmere 40.000 mennesker. Noen har vært i farlige stridssituasjoner. Andre har ikke det, men likevel løst viktige oppdrag. De har alle én ting felles: Kompetansen. De har fått kunnskaper, ferdigheter og erfaringer. De har fått teamkompetanse, omstillingsevne og selvdisiplin. De har kjent på betydningen av samarbeid og det å ta ansvar for andre. Det er en ressurssterk gruppe som for en stor del klarer seg bedre enn de fleste i samfunnet.

Les også: – Staten bruker foreldelse for alt det er verdt

Det betyr ikke at soldatyrket er ufarlig. Noen får synlige skader. Andre får sår som kanskje ikke merkes før etter flere år. Men kompetansen har de fortsatt. En gang veteran, alltid veteran.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til [email protected]

Blitt bedre

Det er ingen tvil om at samfunnet har kommet et langt skritt videre når det gjelder å anerkjenne og ivareta veteranene.

Det har kommet på plass gode systemer for forebygging av skader, ivaretakelse av soldatene og familiene, og ordninger for erstatning og kompensasjon.

Det har kommet på plass gode systemer for forebygging av skader, ivaretakelse av soldatene og familiene, og ordninger for erstatning og kompensasjon. Forsvaret har gjort en stor og viktig jobb, men resten av det sivile samfunnet har også stilt opp på sine felt. Veteranorganisasjonene har vært samarbeidspartnere og talerør for dem som har støvlene på. Samarbeidet mellom syv departementer har vært avgjørende.

Regjeringen er opptatt av at familiene skal være godt rustet til å tåle de påkjenningene som tjeneste i internasjonale operasjoner innebærer.

Alle skal få tilbud om parsamtaler før utreise. Kompetansen ved familievernkontoret på Hamar skal nå bedre ut til hele landet. Vi vil gi en økonomisk kompensasjon til dem som må være hjemme med syke barn, når den som er ute i internasjonale operasjoner ikke får tatt ut sin kvote med syke barn-dager. Tilsvarende vil vi gi en økonomisk kompensasjon for ulønnet permisjon til den som er hjemme, dersom den som er ute ikke får tatt ut sin foreldrekvote i sammenheng med resten av foreldrepermisjonen.

Les også: – Skal ikke soldatene få pappaperm?

Dette gjør vi for at barnet skal få omsorg fra sine foreldre gjennom hele det første leveåret. Den økonomiske kompensasjonen til den som er hjemme vil være en kompensasjon for ulønnet permisjon og tap av pensjonspoeng i denne perioden.

Et stigma

Psykiske utfordringer er omfattet av et stigma i samfunnet, også i Forsvaret. Her trenger vi mer kunnskap. Jeg vil sørge for at vi får et mer helhetlig grep om forskning på våre veteraner. Jeg vil gjøre dette i et nært samarbeid med andre departementer, veteranorganisasjonene og forskningsinstitusjoner i militær og sivil sektor.

Heldigvis går det bra med de aller fleste veteraner, men noen blir skadet i tjenesten.

Heldigvis går det bra med de aller fleste veteraner, men noen blir skadet i tjenesten. De siste årene har vi fått på plass gode ordninger for kompensasjon og erstatning. En viktig endring kom i 2010. Da fikk veteraner rett til erstatning for tap på grunn av enhver skade eller sykdom som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon. Samtidig så en behov for å styrke vernet til veteranene som tidligere hadde pådratt seg psykiske belastningsskader. Det ble derfor innført en særskilt kompensasjonsordning med virkning bakover i tid. Ulike regler gjelder dermed for veteraner skadd før og etter 2010.

Så langt har 341 veteraner fått innvilget krav om kompensasjon. Det viser at behovet for å få plass en kompensasjonsordning for de eldre sakene var stort.

Les også om Ole Vikre som har fått sine spesialisterklæringer avvist av Statens pensjonskasse.

Har fungert

Etter nesten ti år med de nåværende ordningene for erstatning og kompensasjon ønsket vi nå se på hva som har fungert bra og hva som kunne forbedres. Jeg nedsatte derfor en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Den ble bedt om å vurdere ordningene og komme med konkrete forslag til forbedringer.

Arbeidsgruppens rapport forelå i januar i år. Den konkluderte med at ordningene har fungert etter intensjonen. De har gitt økt anerkjennelse og styrket veteranenes erstatningsrettslige vern. Rapporten inneholder samtidig mange gode forbedringsforslag.

Noen av forslagene har regjeringen fulgt opp i veteranmeldingen. Andre forslag har vi hatt behov for å se nærmere på. Dette gjelder blant annet nye regler om foreldelse

Med alle de nye tiltakene vil vi få enda bedre ordninger for anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner.

I veteranmeldingen foreslår regjeringen blant annet en klageordning i saker om psykiske skader etter 2010. Disse veteranene har hittil ikke hatt en slik klageadgang. Forslaget innebærer at disse sakene i fremtiden skal kunne påklages til den samme klagenemnda som i dag behandler de eldre kravene.

Dette sikrer likebehandling av veteraner skadd før og etter 2010. Arbeidsgruppen foreslo nye og tilpassede regler om foreldelse, men flertallet mente at bare de skadd etter 2010 burde omfattes. Jeg mener at et slikt skille er uheldig. Dette var noe av årsaken til at jeg ønsket å utrede spørsmålet nærmere. Det har vi nå gjort, og regjeringen støtter forslaget om nye foreldelsesregler for alle.

Med alle de nye tiltakene vil vi få enda bedre ordninger for anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner.

Powered by Labrador CMS