Nyheter

SKRALT: Innrykk med korona-tiltak Skjold leir. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets Forum
SKRALT: Innrykk med korona-tiltak Skjold leir. Foto: Krister Sørbø, Forsvarets Forum

Rekruttane kan komme til tomme hyller og brukte truser

Forsvaret slit med manglande utstyr før innrykk av nye rekruttar i januar. Tillitvaldsordinga ber Forsvaret ta ansvar.

Publisert Sist oppdatert

Gjenbruk av kroppsnære plagg som undertøy og t-skjorter. Innlevering av feltstøvlar ved dimisjon. Oppkledninga av Heimevernet utsetjast til andre halvår 2022.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Det er nokre av tiltaka som gjennomførast av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), for å sikre at 2022s fyrste rekruttar får utstyret dei treng i januar.

Forsvarets forum har tidligere skrive om den kritisk låge skobeholdningen på lagera til Forsvarets logistikkorganisasjon. Skomangelen er framleis høgst aktuell, men det er ikkje berre marsjstøvler som minkar i antal. Også t-skjorter, undertøy, skytebriller og feltuniform manglar.

– FLO har beslutta at ordninga med «odel og eie-produkt» setjast ut av kraft, forklarar talsperson for Forsvaret, oberstløytnant Vegard Norstad Finberg.

Forsvarets forum har kontakta FLO for svar i saka og blitt henvist til Finberg i Kommunikasjonseininga i Forsvarsdepartementet, grunna ferieavvikling.

«Odel og eie-produkt» er produkt som soldatane får behalde etter tjenesta. Det har typisk vore kroppsnære plagg som til dømes undertøy, ull og netting, i tillegg til hovudplagg og feltstøvlar.

At ordninga no avsluttes, betyr at alt utstyr skal leverast inn når ein dimitterer. Det einaste soldatene får behalde er tilpassa hovudplagg, altså bereten.

I januar 2021 ville EØS-tilsyn sjå nærmare på Forsvarets PBU-anskaffinger. Les meir om det her!

Vaskes og gjenbrukes som nødløsning

Denne ordninga er ikkje ny av året. Ifølge Finberg har innsamling av utstyr bidratt til nok materiell også i 2021. Det siste året har ordninga vore basert på frivilligheit, men no er det obligatorisk.

Såkalla «forsterka mønstring» skal gjennomførast, for å sikre at så mykje bekledning og utstyr som mogleg leverast attende til Forsvaret etter bruk.

– FLO vil sende brukte artiklar til vaskeri. Her blir artiklane gjenstand for vask og tørking. Deretter foretek vaskeriet ein kvalitetskontroll, og kaster defekte og utslitne artiklar. Resten blir sortert, og nokon mindre skader kan utbetrast, sier Finberg.

Etter at blant anna truser, ullundertøy og t-skjorter er vaska og sjekka, blir dei ein «b-batch». Dersom avdelinga ikkje har nok nytt undertøy eller t-skjorter til alle, leverast dei brukte kleda ut til nye rekruttar.

I 2019 mangla det ullsokkar. Då beordra sjefen i Sanitetsbataljonen dei ansatte til å gje frå seg ullsokkane sine. Les meir her!

Kritiske manglar på utstyr og bekledning kan potensielt gå på bekostning av beredskapen, og i verste fall soldatens sikkerheit.

Eirik Sjøhelle Eiksund, landstillitsvald.

Ikkje fyrste gong

Men det er ikkje fyrste gong at Forsvaret slit med manglar i personlig bekledning og utstyr (PBU). I juni 2020 mangla FLO avtale på over ein tredjedel av kleda og utstyret soldatane skal ha.

– Manglar på PBU har vore eit gjentakande problem for Forsvaret i fleire år, seier landstillitsvald i Forsvaret, Eirik Sjøhelle Eiksund.

– For eit år sidan såg vi på akkurat dei same manglane på kroppsnært tøy som vi ser no, og tidlegare i haust mangla mellom anna innrykka i Hæren dei største og dei minste størrelsane i skotøy.

Eiksund meiner feil i systemet kring bestilling og levering går på bekostning av soldatane.

– Heilskapleg ivaretaking handlar om å sørge for at soldaten er rusta til å gjennomføre tenesta si. Kritiske manglar på utstyr og bekledning kan potensielt gå på bekostning av beredskapen, og i verste fall soldatens sikkerheit.

– Må ta ansvar

Ifølge Finberg sørger imidlertid tiltaka som no er iverksett, for at avdelingane kan drifte så normalt som mogleg.

– Så langt ser det ut til at avvikene ikkje har fått nokon uakseptable negative innvirkningar på planlagte aktivitetar under rekruttskole eller innrykk.

Likevel, Eiksund og TVO krev ein permanent løysing på problemet.

– Det er på tide at PBU-problemet takast på alvor og faktisk gjerast noko med. Forsvaret og FLO må ta ansvar.

I 2019 ble manglane så alvorlege at FLO ikkje lenger kunne tilby utstyr for operative behov. Det kunne stansa deployering til internasjonale operasjonar. Les meir her!

Powered by Labrador CMS