Debatt:

Valget av Evenes på bekostning av Andøya virker stadig mer som et dårlig begrunnet valg, skriver pensjonert flykaptein og medlem av Bevar Andøya Flystasjon, Johnny Skaar. Her ser vi et amerikansk Hercules på Andøya i 2020.
Valget av Evenes på bekostning av Andøya virker stadig mer som et dårlig begrunnet valg, skriver pensjonert flykaptein og medlem av Bevar Andøya Flystasjon, Johnny Skaar. Her ser vi et amerikansk Hercules på Andøya i 2020.

Andøya har alltid vært best

Begrunnelsen for valget av Evenes er vond lesing for en flykaptein, skriver Johnny Skaar.

Publisert Sist oppdatert

Som leser av Forsvarets forum er det med interesse jeg har lest pensjonert oberstløytnant Steinar Almelids innlegg og forsvarsministerens svar.

Med mine 35 år som trafikkflyger og flykaptein med mange år i Nord-Norge synes jeg ministerens svar er svært tynt. Det må vel gå an å svare på et viktig innlegg med noe mer enn at «Evenes er fortsatt best».

Forsvarssjef Haakon Bruun Hansen har uttalt at Evenes er et politisk valg. Hvordan kan forsvarsministeren da påstå at «Evenes er utelukkende basert på fagmilitære råd og analyser av alternativenes levetidskostnader»?

Er det alternativene, Andøya, Bodø eller Evenes han sikter til, der Andøya kom best ut i utredning fra 2011. Der ble det konkludert at Andøya var best egnet som QRA (Quick Reaction Alert)-base for kampflyene F-35.

I utredningen het det blant annet at: «Andøya og Bodø vurderes flyoperativt svært likt, mens usikkerheten knyttet til flyoperative forhold gjennom kombinasjonen av manglende presisjonsinnflyging og utfordrende terreng, trekker Evenes ned».

Anbefalte likevel Evenes

Forsvarsstaben ved viseadmiral Elisabeth Natvig anbefalte likevel Evenes som innfasingsbase den 7. februar 2020. I hennes anbefaling skriver hun om Andøya: «En identifisert ulempe er tidvis utfordrende vind og værforhold, kombinert med mangel på presisjonsinnflyging (ILS), noe som kan medføre kanselleringer i oppstartsfasen med ny flytype. »

Evenes ble ikke nevnt i denne sammenhengen. Dette er vond lesing for en flyger fordi sannheten er at det er Evenes som har utfordrende klima, vær og vindforhold som i tillegg har turbulens med «WARNING» til flygerne fordi den tidvis er utfordrende flysikkerhetsmessig.

Har du lyst til å delta i debatten om Forsvaret? Send oss en epost på [email protected]

Videre dette med presisjonsinnflyging til en rullebane på Evenes som er brattere (3,8 grader) enn internasjonal norm (maks 3 grader). Innflygingene til Evenes foregår i fjellterreng med krevende innflygingsforhold og tidvis meget krevende turbulensforhold.

Så til en annen sannhet som er skjult i viseadmiralens anbefaling. Andøya har tre innflyginger over vann med samtlige landingsminima (minimum høyde før landing ,journ. anm.) som er lavere og langt mer sikre og komfortable enn på Evenes.

For å ha et brukbart minima fra syd på Evenes er man avhengig av GPS. Innflygingen kommer på skrå inn mot rullebanen. Uten GPS-signaler trenger man over fire kilometer sikt for landing fra hele 1100 fot høyde. Det er udiskutabelt alt for dårlig i avanserte militære operasjoner.

Kostnader og analyser fra Forsvarsdepartementet er meget vanskelig å ha tillit til etter «manøvrering» av tallene i PwC-rapporten som feilinformerte Stortinget som med flertall valgte Evenes som flystasjon i 2016.

En politisk flystasjon

Det ble også flertall for totalnedleggelse av Andøya flystasjon, noe statsminister Erna Solberg uttrykte at hun var stolt av. En meget uklok avgjørelse basert på feil grunnlag, beviselig fordi den nå fortsatt blir meget avgjørende for totalforsvaret og mottak av allierte.

Forsvarsministeren hevder: -«Å samle Luftforsvarets virksomhet med F-35 kampfly og maritime overvåkingsfly i Nord-Norge til Evenes gir best beskyttelse og mest effektiv drift til lavest mulig kostnad». Hvor har han dette fra?

...Andøya anses som en av verdens beste baser for maritim overvåkingsvirksomhet med god plass.

Betyr dette en såkalt luftvernparaply som et forsvar mot langdistansemissiler som det fra flere politiske hold har vært argumentert for? Altså som et forsvar for «kraftsamlingen på Evenes», som Norge ikke har råd til med den foreslåtte langtidsplan for Forsvaret? Når noen har nevnt langdistansemissiler som forsvar for Norge er dette tilbakevist ved at det er for kostbart.

Vinterføre

Mest mulig effektiv drift på Evenes må være en grov spøk fra ministerens side. De dårligste inn og -utflygingene, mindre tomteareal til nødvendig, effektiv drift, foreløpig nøling bare på skissepapiret til nødvendige bygg, vind og turbulensforhold sett i forhold til målsetting om beredskap på 15 minutter hver dag i vinterhalvåret med glatte operative flater. Får man ikke på plass et svindyrt komplett avrenningssystem for UREA som avisingssystem kan den effektive driften bli en katastrofe.

Og skal man ha mer enn fire jagerfly på stedet med plass i shelterne oppe i jagerflyhøyden, med helling til og fra på tre grader kan det lett bli utforkjøringer som før 1992, da Evenes ble nedlagt som base. Avisingsmiddelet som brukes i dag, AVIFORM er ikke så effektivt som UREA. Bruk av sand og AVIFORM skal ikke brukes ved at det skader sensitiv elektronikk og sand med slitasje på motorer og skrog. Eventuelt vedlikehold for dette er anslått til en kostnad på ca. 50 millioner kroner per år.

Det er dessuten merkelig at valget falt på Evenes, en flyplass midt i et Ramsar (våtmarks)-beskyttet naturvernområde med fugletrekk kryssende rullebanen, mellom vannene og med jaktfolk med børsa klar.

– Du tar feil

Forsvarsministeren hevder at noen griper fatt i enkelttall eller enkeltfaktorer, og som ut fra det mener beslutningen er fattet på feil grunnlag.

Nei, herr minister. Der tar du feil igjen. Foreningen «Bevar Andøya Flystasjon» har nær 30 000 medlemmer, svært oppegående mennesker, mange med solid bakgrunn fra forskjellige forsvarsgrener og folk som ser helhetlig adskillig bedre enn du tror.

«Galskapen» Evenes bør snarest ta slutt fordi Andøya anses som en av verdens beste baser for maritim overvåkingsvirksomhet med god plass. Og skulle man inneha et snev av fornuft er det god plass til jagerfly også.

Til og med en tverrvindbane har vi, pluss en taksebane som er fullt ut godkjent som ekstra rullebane, eller om man vil, en nødrullebane.