Kronikk

KLAGERETT: Hva kan man klage på til Sivilombudet? Og hva gjør Sivilombudet med sakene de får? Det svarer kronikkforfatter Hanne Harlem på i sin artikkel.
KLAGERETT: Hva kan man klage på til Sivilombudet? Og hva gjør Sivilombudet med sakene de får? Det svarer kronikkforfatter Hanne Harlem på i sin artikkel.

Du har rett til å klage til Sivilombudet

Sivilombudet har det siste året kunnet behandle rettslige klagesaker fra vernepliktige, militært og sivilt ansatte og heimevernsoldater i Forsvaret. Hittil har vi ikke mottatt så mange klager fra forsvarspersonell.

Publisert

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

En årsak kan være at Sivilombudets nye oppgaver ikke er godt kjent i Forsvaret.

I Forsvaret pågår det nå et viktig forbedringsarbeid. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen skriver i Forsvarets forum 12. juli i år at Forsvaret er i en krise. Han varsler en ekstern gjennomgang av hele systemet med varsling, håndtering av varsler og konsekvenser, og sier at Forsvaret må bli bedre til å bruke hele spekteret av virkemidler. Ett av disse virkemidlene kan være klagemuligheten til Sivilombudet.

Sivilombudets mandat er å hindre at forvaltningen begår urett mot den enkelte. Vi mottar klager fra enkeltpersoner og organisasjoner i saker fra hele den sivile delen av offentlig forvaltning. Høsten 2021 besluttet Stortinget at Sivilombudet også skulle få ansvaret for å behandle klager som gjelder brudd på rettigheter og plikter i enkeltsaker fra forsvarspersonell.

Tidligere kunne den enkelte i Forsvaret klage til det som før het Forsvarets ombudsmannsnemd der lederen ble benevnt Ombudsmannen for Forsvaret. Omleggingen medfører at det som nå heter Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret (Ombudsnemda) fortsetter å utføre sitt arbeid med veiledning, dialog og tilsyn, i tillegg til å ha en viktig pådriverfunksjon. Derimot skal ikke Ombudsnemnda lenger ta stilling til om det foreligger brudd på rettigheter og plikter i enkeltsaker. Det er det Sivilombudet som skal gjøre. Hva betyr dette i praksis for deg som jobber eller tjenestegjør i Forsvaret?

Rettssikkerhetsgaranti

Stortinget begrunner først og fremst omleggingen med at Forsvaret har rettsliggjort sin virksomhet i økende grad de siste årene. Den nye ordningen åpner opp for at klagesaker fra forsvarspersonell kan behandles av Sivilombudet. Sivilombudets rettslige kontroll av vedtak som er truffet av Forsvaret vil kunne styrke rettssikkerheten. Økt rettssikkerhet er i tråd med Stortingets intensjon med endringen.

Hva kan man klage på?

Saker som kan være aktuelle fra personell i Forsvaret er tjenesteplikt eller -fritak, dimisjon og utsettelse av tjeneste. Andre saker kan være knyttet til selve arbeidsforholdet som lønn og godtgjørelser, varsling eller mulig forbigåelse ved søknad på stilling. Også selve saksbehandlingen kan være gjenstand for klage til oss, for eksempel manglende forsvarlig utredning og dokumentasjon eller inhabilitet (upartiskhet).

De siste årene har Sivilombudet mottatt rundt 4000 klager årlig på offentlig forvaltning. Det siste året har vi kun mottatt rundt 20 klager som gjelder Forsvaret. Felles for dem som klager er at de mener at de er blitt utsatt for urett eller feil. Klagen kan gjelde et vedtak eller en avgjørelse. Du kan også klage på at forvaltningen har brukt for lang tid på å behandle saken din, at du ikke har fått svar eller at saken er behandlet på en uriktig eller uforsvarlig måte.

Sivilombudet foretar en rettslig og nøytral vurdering av klagen. Hvis vi beslutter å undersøke en klage, kan vi vurdere alle rettslige sider i saken. Vi er derimot lite egnet til å avgjøre uenighet om faktiske forhold, som hva som ble sagt eller gjort i en bestemt situasjon. Heller ikke mer faglige vurderinger, som f.eks. medisinske vurderinger, vil vi normalt overprøve.

Sivilombudet prioriterer særlig saker av stor betydning for klageren, herunder saker som gjelder rettssikkerhet, eller som objektivt sett har stor velferdsmessig eller personlig betydning. Videre prioriterer vi saker der den konkrete saken kan få betydning for mange, eller klagen kan tyde på mer gjennomgående systemfeil.

Hvilken betydning har en uttalelse fra Sivilombudet?

Sivilombudet kan ikke treffe et nytt vedtak i saken, men vil i en uttalelse, for eksempel be om at Forsvaret foretar en ny vurdering i en sak. Stortinget har forutsatt at Forsvaret og forvaltningen følger Sivilombudets anbefalinger, og får rapportert de saker der det eventuelt ikke skjer.

Fra arbeidet vårt med sivile klager vet vi også at en uttalelse fra Sivilombudet i en sak kan ha stor overføringsverdi til andre liknende saker, og få betydning utover den enkelte klagen. Du kan altså hjelpe andre ved å klage på kritikkverdige forhold.

Jeg vil oppfordre vernepliktige, militært og sivilt ansatte og heimevernsoldater i Forsvaret til å benytte seg av klageadgangen hos Sivilombudet. Samtidig oppfordrer jeg ledere i Forsvaret til å aktivt informere om muligheten. Sivilombudet bistår gjerne med ytterligere informasjon om vårt arbeid.

Slik er saksgangen hos Sivilombudet

  • Sivilombudet vurderer og besvarer hver klage. Når en klage kommer inn, vurderer vi først om de formelle vilkårene for å få en klage behandlet hos Sivilombudet er oppfylt. De mest sentrale vilkårene er at klagen gjelder vedtak/avgjørelser eller andre forhold som ikke er eldre enn ett år, og at eventuelle ordinære klagemuligheter først er benyttet.
  • Ettårsfristen for å klage til Sivilombudet gjelder fra endelig vedtak i saken, det vil si fra en eventuell klage ble avgjort. Det er et viktig prinsipp for Sivilombudets virksomhet at alle ordinære klagemuligheter må benyttes først. Dette er begrunnet i at forvaltningen selv skal få anledning til å rette opp eventuelle feil.
  • Dersom de formelle vilkårene for å behandle klagen er til stede, vil vi vurdere klagens innhold og om dette er noe vi skal undersøke nærmere. Sivilombudet har rett til innsyn i sakens dokumenter, herunder graderte dokumenter som er omfattet av sikkerhetsloven. Har vi behov for det, kan vi derfor be Forsvaret om å få kopi av alle sakens dokumenter.
  • Etter at vi har sett på klagen og saksdokumentene, kan vi beslutte at vi ønsker å utføre en rettslig kontroll av ulike sider av saken. Da sender vi spørsmål til Forsvaret med en svarfrist. Forsvaret får anledning til å svare på spørsmålene og gi sin versjon av saken.
  • Når vi mottar svarene, sender vi dem til klageren for kommentarer. Basert på svarene og kommentarene vurderer vi om det er grunnlag for en uttalelse fra Sivilombudet i saken. Sivilombudets uttalelse blir sendt til den som har klaget og til den det er klaget på. Deretter blir uttalelsen publisert i en anonymisert versjon på vår hjemmeside www.sivilombudet.no og på Lovdata.
  • Alle klager som kommer inn vurderes grundig. Saker vi beslutter å ikke undersøke nærmere, eller som ikke egner seg for Sivilombudets videre undersøkelser, avslutter vi med et brev til den som har klaget. Alle som klager til Sivilombudet, vil derfor få svar.
Powered by Labrador CMS