Kultur:

Selger ikke kulturen

Forsvarets museer er ikke et loppemarked for utrangert militært materiell, skriver direktør Erling Kjærnes.

Tidligere rustmester ved Forsvarets museer (FM) major Askil Antonsen har i Forsvarets Forums nettutgave tatt til orde for at FM bør iverksette et storstilt salg av museets gjenstandssamling fordi han er bekymret for samlingens omfang og tilstand. Han har selvsagt rett i at FM har betydelige utfordringer med forvaltning av samlingen. Dette skyldes mange forhold, blant annet at museet i lang tid manglet en klar strategi for innsamling og forvaltning av FMs gjenstander. En annen viktig årsak som Antonsen implisitt peker på er mangel på fagfolk, herunder ekspertise innen konservering og gjenstandsforvaltning. Dette er forhold vi er klar over og som FM har satt på dagsorden i diskusjoner om museets framtid.

Etter vår vurdering er imidlertid ikke Antonsens forslag til løsning hverken i tråd med museets strategi for å løse disse utfordringene eller med Forsvarssjefens konklusjon etter hans egen utredning om Forsvarsmuseets framtid.

Ambisiøst. Forsvarssjefens konklusjon i utredningen om FMs framtid peker på noen viktige forutsetninger for FMs evne til å løse sitt samfunnsoppdrag:

«Forsvarssjefen anser arbeidsgruppens rapport som et godt grunnlag for den videre utviklingen av Forsvarets museer. Forsvarssjefen anbefaler at det initieres en samling av FMs magasiner så raskt som mulig. Forsvarssjefen anbefaler videre at det bygges et nytt og moderne museum på Akershus festning».

Det er følgelig ikke så enkelt som Antonsen antyder. Gjenstandsforvaltningen må sees i et helhelhetlig perspektiv, hvor også Forsvarets museers framtidige samfunnsrolle og anseelse inngår. Vi har tillit til at dette kommer på plass nå og at Forsvarets museer gis utviklingsmuligheter i tråd med museets viktige rolle for Forsvaret og det sivile samfunn.

Museet har klare ambisjoner om å bli en viktig inngangsport for å forstå Forsvarets fortid, nåtid og mulige framtid. 


Ved å forvalte, forske på og formidle Norges krigs-, forsvars- og militærhistorie, og den militære kulturarv og tradisjon i bredt, bidrar museet til fortellingen om Norges utvikling og Forsvarets betydning for samfunnet. 

Dette innebærer at Forsvarets museer må ha gode rammevilkår for å forvalte statens eierskap til bevaringsverdig militært materiell og nasjonal kulturarv, slik at dette kan benyttes for å spre kunnskap om Forsvaret til kommende generasjoner. Museet har klare ambisjoner om å bli en viktig inngangsport for å forstå Forsvarets fortid, nåtid og mulige framtid. 

Kulturarv. Som kjent er gjenstandsforvaltningen en forutsetning for all annen virksomhet ved museet, dette er Forsvarets museers grunnkapital. Vi har i dag store utfordringer med forvaltning av disse verdiene. Her er det flere forhold som må endres, både når det gjelder faglige forsvarlige lokaler og tilstrekkelige fagressurser til forvaltning av gjenstandssamlingen. FM er gitt oppdraget å forvalte nasjonens militære kulturarv, et oppdrag vi ikke tar lett på. For at FM skal kunne løse dette viktige oppdraget forutsettes det imidlertid en profesjonell og forsvarlig tilnærming til alle de utfordringer dette innebærer, også gjenstandsforvaltningen. Dette er vårt fokus nå. Vi kan ikke selge oss ut av det ansvaret vi er gitt.

Før vi kan kaste eller gi bort noe som helst, må vi altså vite hva vi har. Det er en omfattende og ressurskrevende prosess. En skraphandler vet hva han har ved å kaste et blikk på gårdsplassen. 

Vi kan ikke selge oss ut av det ansvaret vi er gitt.

På et museum er det annerledes. Der får gjenstandene sin verdi ikke gjennom vekt og beskaffenhet, men gjennom det de representerer og forteller om historien om Forsvaret og om Norge. Skal man kvitte seg med deler av samlingen må man altså vite hva man gjør. Det gjelder også de gjenstandene som i sin tid ble tatt inn og som ikke var forankret i en innsamlingsplan. Vi kan ikke kaste gull i søppelkverna bare fordi det kom oss i hende gjennom en tilfeldighet. To feil gir ikke én rett.   

Dette er grunnen til at vi nå arbeider for å få etablert et tilpasset, nytt sentralmagasin for FM som skal heve kvaliteten på gjenstandsforvaltningen betraktelig, som også vil frigjøre ressurser slik at museet kan utvikles på andre områder. På det viset skal FM settes i bedre stand til å oppfylle sitt nasjonale mandat og etatsvise oppgaver. Et nytt sentralmagasin vil innebære økt tilgjengeliggjøring til samlingen og en helhetlig profesjonalisering og modernisering av FM.

Selger ikke. I forbindelse med etablering av et nytt sentralmagasin for FM vil en selvsagt gjennomgå hele samlingen og gjøre museumsfaglige vurderinger om eventuelle nødvendige reduksjoner før forflytning til nytt sentralmagasin i henhold til de strenge prosedyrer som gjelder for dette.  

Forsvarets museer er ikke et loppemarked for utrangert militært materiell.

En avhending som tar høyde for å redusere volumet av samlingen for å tjene penger, er ikke forenelig med Forsvarets nasjonale museumsrolle, hverken etisk eller faglig.

Vi skal fortsatt ivareta rollen som nasjonens og Forsvarets kulturbærer.

Vi har derfor ingen planer om å åpne butikk. Forsvarets museer er ikke et loppemarked for utrangert militært materiell.