Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_2691_ønskertofregattersomforum_2691_ønskertofregattersomhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10364Forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen inspiserer rekruttene på siste dag av rekruttskolen. I sitt nyeste fagmilitære råd, sier forsvarssjefen at han trenger flere tusen nye hoder. Foto: Forsvaret/forum-media/PubImages/20160915tk_R9073.jpgForsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen inspiserer rekruttene på siste dag av rekruttskolen. I sitt nyeste fagmilitære råd, sier forsvarssjefen at han trenger flere tusen nye hoder. Foto: Forsvaret

– For tynt bemannet

Selv i det «billigste» fagmilitære rådet må Forsvaret styrkes med 4000 nye ansatte og 3500 ekstra vernepliktige. Forsvaret er for tynt bemannet, sier forsvarssjefen.

– Reaksjonevnen må styrkes ytterligere. Vi må ha høyere bemanning i de operative avdelingene og volumet må opp. Vi foreslår å øke antallet personell, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han la fram sitt fagmilitære råd på Akershus festning tirsdag 8. oktober.

Forsvarssjefen presenterte fire alternativer (A,B, C og D) som regjeringen og Stortinget kan velge mellom når de setter seg ned for å lage den neste langtidsplanen for Forsvaret.

Alternativ D blir det laveste ambisjonsnivået og innebærer i grove trekk en videreføring av dagens langtidsplan. Reaksjonsevnen og bemanningen vil likevel styrkes for å bedre utholdenheten. 

Volumøkningen er imidlertid begrenset og forsvarssjefen er tydelig på at han mener bidrag til Natos hurtige reaksjonsstyrker eller andre internasjonale operasjoner, vil gå på bekostning av krav til nasjonal beredskap, dersom man velger denne løsningen.

– Stor belastning

Overfor Forsvarets forum forteller forsvarssjefen at belastningen på de ansatte i Forsvaret er for stor. 

– Vi er veldig tynt bemannet. Det er utfordrende for personellet, belastningen er høy og vi ser at det er demotiverende å jobbe under slike forhold hele tiden. Vi ser at det fører til høyere «avgangsrater» (at ansatte slutter, journ. anm).

– Det er vi nødt til å gjøre noe med – vi må skape en situasjon der ansatte kan tjenestegjøre og også ha et liv ved siden av. 

Hvordan har dere tenkt til å få flere folk i Forsvaret?

– Det viktigste vi gjør på kort sikt er å legge til rette for å beholde det personellet vi allerede har utdannet. Vi må utdanne flere, og ansette folk som er utdannet og gi dem en relevant påbygging som fører til at de kan gjøre en jobb for Forsvaret. 

– Å vokse er alltid en utfordring, og noe Forsvaret ikke har gjort på lang tid, sier forsvarssjefen.

At Forsvaret er sårbart på personellsiden, har også sjef for Forsvarsstaben, Elisabeth Natvig, påpekt. Forsvaret er for avhengige av et fåtall nøkkelpersoner. 

– Da må vi se på hvordan vi klarer å beholde dem, hvordan vi lønner dem sånn at vi sørger for å beholde kritisk personell, sa Natvig til Forsvarets forum.

OPPBEMANNING

Forslaget innebærer blant annet at dagens bemanning økes fra 15 849 (2018-tall) til totalt 19 500. Antall vernepliktige skal økes med 3500 og blir ifølge forsvarssjefens råd dermed på 12 500.

Forsvarssjefen vil også øke kapasitetene i Hæren med én manøverbataljon, altså fra dagens seks opp til syv, samt opprette to ekstra støttebataljoner, slik at totalen blir ti.

Det planlegges også å erstatte helikoptrene Bell 412, når disse når enden av sin levetid, med 18 middeltunge helikoptre som skal bidra med støtte til spesialstyrkene og løftekapasitet til Hæren.

– Nordområdene har igjen fått økt strategisk verdi for stormaktene. De strategiske ubåtene har sitt opersajonsområdet i barenthavet og arktis. Vil være et sentralt område ved en tilspissing. Norskehavet er derfor viktig for stormaktene, sa forsvarssjefen. 

For sjøforsvaret legger Bruun-Hanssen opp til seks fregatter, sammen med fire ubåter i Alternativ D. Dette er en økning på to fregatter sammenlignet med dagens situasjon.

 

 

forum_2691_ønskertofregattersomFagmilitært råd<p class="forsvaretElement-p">​Oppdraget ble gitt 5. april 2019. <br>Fagmilitært råd skal legges frem 8. oktober 2019. <br>En ny langtidsplan for forsvarssektoren skal etter planen legges frem våren 2020. <br><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Oppdraget kommer i lys av <a href="https://forsvaretsforum.no/ffi-rapport-dagens-forsvarsplan-har-%C2%ABalvorlige-operative-mangler%C2%BB">en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)</a> med innspill til neste langtidsplan for Forsvaret. I rapporten kom det fram at gjeldende langtidsplan har store operative mangler.</span><br>I <a href="https://forsvaret.no/aktuelt_/ForsvaretDocuments/Mandat%20FMR%202019.pdf">mandatet</a> til det fagmilitære rådet er det definert seks hovedtemaer: <br>* Et forsvar med økt robusthet og reaksjonsevne og med tilstrekkelig utholdenhet og beskyttelse. sivil-militært samarbeid. <br>* Et alliansetilpasset forsvar. <br>* Fortsette utviklingen mot et moderne og relevant forsvar. <br>* Forbedret effekt gjennom samarbeid mellom Forsvaret og sivil sektor. <br>* Tilrettelegge for rett kompetanse og en balansert personellsammensetning. <br>* Tilrettelegge for en kostnadseffektiv og bærekraftig forsvarsstruktur. <br>I tillegget skal rådet se på helheten og den strukturelle innrettingen av Forsvaret.<br>Rådet skal se på Forsvaret frem til 2028. <br>Rådet blir skalerbart, med utgangspunkt i ulike ambisjonsnivåer. <br>Rådet ledes av brigader Øyvind Kvalvik.<br></p>forum_2691_ønskertofregattersom

 

 

forum_2691_ønskertofregattersomforum_2691_ønskertofregattersomhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10353/forum-media/PubImages/FbbqoABO7yo.jpg


DRØMMEFORSVAR OG MINIMUMSFORSVAR

I motsatt ende av skalaen finner man Alternativ A som er forsvarssjefens foretrukne løsning. Med dette alternartivet vil Norge få et forsvar som er sterkt nok til å beskytte landet  –  og stort nok til å bidra til Natos kollektive forsvar.

– Det er 
kun er dette alternativet som møter de samlede utfordringene i sikkerhetssituasjonen på en tilfredsstillende måte, sier Bruun-Hanssen.

Men det vil koste.
Alternativet er beregnet å være 25 milliarder kroner høyere i 2028 enn det er idag. Det innebærer blant annet fire nye fregatter, én ekstra ubåt, ti nye maritime helikopter, 16 nye taktiske helikopter, et ekstra maritimt patruljefly og to ekstra transportfly.

På personellsiden vil forsvarssjefen blant annet ha fem nye manøverbataljoner, åtte ekstra kampbataljoner og 8500 flere ansatte i Forsvaret.

HÆREN OG SJØFORSVARET PRIORITERES

– Hæren og Sjøforsvaret kan glede seg over at de prioriteres så høyt i det fagmilitære rådet (FMR). Alternativ A er på mange måter en komplett struktur. Det dekker behovet for overvåkning, suverenitetshevdelse og fredstidsoppgavene. I tillegg har man satset på en krigsstruktur med 11 manøverbataljoner og 16 kampstøttebataljoner. Her er det vanskelig å peke på noe som mangler.

Det sier Kjell Inge Bjerga (bildet), som er direktør ved Institutt for forsvarsstudier. Han mener at Forsvarssjefen tar den sikkerhetspolitiske situasjonen på alvor når han tegner opp et forsvar som når opp mot 2 prosent av BNP.

– Er alternativ A realistisk?

– Det er et spørsmål om det virkelig er politisk vilje til å foreta de omdisponeringene i statsbudsjettet da trengs. Det koker ned til om de folkevalgte på Stortinget deler forsvarssjefens forståelse av den krevende sikkerhetspolitisk situasjonen, sier Bjerga.

Han mener det mest overraskende i det fagmilitære rådet er antallet fregatter. Selv ved alternativ D, som tilsvarer det laveste ambisjonsnivået, ønsker Bruun-Hanssen seks fregatter.

– Det er et endelig farvel til kystkorvettene, sier Bjerga.

– Jeg er også litt overrasket over ønsket om mange flere helikoptre. Jeg ser behovet, blant annet til taktisk forflyting, men det er likevel en stor økning, særlig fordi den samlede helikopterkapasiteten i Norge uansett vil være betydelig innen 2020. Allerede på alternativ C er man oppe i 21 helikoptre, mens de to øverste alternativene har begge 34 taktiske helikoptre. Det er et stort antall, mener Bjerga.

– Er det noe du savner i det fagmilitære rådet?

– Man kan skissere et forsvar som koster mye penger. Men jeg mener at det samtidig bør være klare forventinger om at man fortsetter effektiviseringprosessene slik at man får mest mulig ut av hver krone. Det er kanskje litt fraværende i det fagmilitære rådet. Det samme gjelder et tydeligere militært konsept for hvordan Forsvaret skal brukes.

– Synes du Bruun-Hanssen treffer godt i sin beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen?

– Jeg synes han treffer godt. Det er et bilde vi har sett siden 2008 og enda tydeligere siden 2014 med den russiske overtakelsen av Krim. Så gjenstår det å se om politikerne også mener situasjonen er alvorlig nok til å sette av så mye penger til Forsvaret.

Les det fagmilitære rådet her.

 

 

Slik ser forsvarsledelsen for seg en Brigade Sør<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20191015FR_-3648.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Slik ser forsvarsledelsen for seg en Brigade SørI Forsvarssjefens fagmilitære råd lanseres en ny brigade i tillegg til Brigade Nord.http://forsvaretsforum.no/slik-ser-forsvarsledelsen-for-seg-en-brigade-sør
All inclusive-Forsvaret<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Bruun-Hanssen%20nett%204%20kopi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />All inclusive-ForsvaretForsvarssjefen plan-A vil koste 85 milliarder kroner hvert år. – Da er alt inkludert, sier Haakon Bruun-Hanssen. http://forsvaretsforum.no/all-inclusive-forsvaret
Forsvarspolitisk foretrekker jeg den norske bikinien fremfor den danske burkaen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/michaelsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarspolitisk foretrekker jeg den norske bikinien fremfor den danske burkaenLangtidsplanleggingen av det danske forsvaret foregår bak hermetisk lukkede dører, mens man i Norge går motsatt vei, skriver militæranalytiker Hans Peter Michaelsen.http://forsvaretsforum.no/russiske-inspektorer-besokte-brigade-nord/den-norske-bikinien-og-den-danske-burkaen
Forsvarssjefen vil bruke 25 milliarder kroner innen 2028 <img alt="" src="/forum-media/PubImages/20191008tk_I7305.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefen vil bruke 25 milliarder kroner innen 2028 Forsvarssjefen har gitt regjeringen fire alternativer å velge mellom.http://forsvaretsforum.no/slik-ser-haakon-bruun-hanssens-drømmeforsvar-ut
Forsvarssjefen: Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum<img alt="" src="/forum-media/PubImages/FbbqoABO7yo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefen: Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volumPolitkerne bestemmer hva Norge skal ha, men rådet sier noe om hva Norge kan og bør ha, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. http://forsvaretsforum.no/forsvarssjef-haakon-bruun-hanssen-forsvaret-må-bedre-sin-reaksjonsevne-og-øke-i-volum
Vi må snakke om Forsvaret<img alt="" src="/forum-media/PubImages/HeddaFMR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vi må snakke om ForsvaretPolitikerne må bli mest mulig enige om veivalgene Forsvaret står overfor, skriver Hedda Langemyr.http://forsvaretsforum.no/kurs-og-diskurs-for-forsvarets-fremtid
– For tynt bemannet<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160915tk_R9073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– For tynt bemannetSelv i det «billigste» fagmilitære rådet må Forsvaret styrkes med 4000 nye ansatte og 3500 ekstra vernepliktige. Forsvaret er for tynt bemannet, sier forsvarssjefen.http://forsvaretsforum.no/ønsker-to-fregatter-som-erstatning-for-helge-ingstad
Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig <img alt="" src="/forum-media/PubImages/_MG29864%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig Det blir for ensidig fokus på nye fregatter i det fagmilitære rådet, mener forsker Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen. http://forsvaretsforum.no/gap-i-forsvaret-av-kysten
Norge bør utvikle egne nektelsesevner<img alt="" src="/forum-media/PubImages/NSM_CDS_from_truck_launcher%20Torsvoll.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norge bør utvikle egne nektelsesevnerEn av de mest alvorlige truslene Forsvaret står overfor er Russlands evne til tilgangs- og områdenektelse, skriver Eirik Torsvoll.http://forsvaretsforum.no/nektelse-på-norsk
Hva ville Jens ha gjort?<img alt="" src="/forum-media/PubImages/aslak%20bonde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hva ville Jens ha gjort?Pengesummene i det fagmilitære rådet er slik at det er vanskelig å tro at regjeringen vil gå for noe annet enn det billigste alternativet, skriver kommentator Aslak Bonde.http://forsvaretsforum.no/slik-ser-haakon-bruun-hanssens-drømmeforsvar-ut/summene-i-de-fagmilitære-rådene-er-slik-at-det-er-vanskelig-å-tro-at-regjeringen-vil-gå-for-noe-annet-enn-det-billigstePublisert 8. oktober 2019 14:09.. Sist oppdatert 9. oktober 2019 14:48.