Vil endre husleiemodellen

Investeringer i bygg bør legges inn i husleia, anbefaler evaluering.

Husleia i forsvarssektoren er ikke kostnadsdekkende i et livssyklusperspektiv uten at fornyelser blir finansiert over investeringsramma. Det bør derfor etableres en modell for beregning av EBA-fornyelse som sikrer at nivået på byggfornyelse kan følges systematisk over tid.

Dette er en av konklusjonene i ei evaluering som nylig er fullført. Evalueringen har vært planlagt av departementet innen 2019, fordi man ønsket en rekalkulering av husleia i Forsvaret. Riksrevisjonen uttalte i fjor at husleiemodellen ikke har fungert etter forutsetningene, og stilte spørsmål ved hvorvidt leia var fullt ut kostnadsdekkende. Riksrevisjonen mente at tilstandsgrad og vedlikeholdsetterslep har forverret seg over tid. Nå har ei arbeidsgruppe sett på hvordan husleiemodellen fungerer i dag, 16 år etter at husleie ble innført. Modellen skulle synliggjøre kostnadene ved eiendom, bygg og anlegg (EBA), og det mener også utvalget har skjedd. Det er også etablert en klar rollefordeling mellom eier, forvalter og bruker.

– Arbeidsgruppa finner ikke klare indikasjoner på at husleia som betales ikke er kostnadsdekkende, men den dekker ikke fornyelser og utskiftinger i den eksisterende bygningsmassen. Dette gis derimot som en del av de totale investeringene over forsvarsbudsjettet, i år totalt rundt fire milliarder. I ren husleie betales det til sammenlikning 1,3 milliarder til forvaltning, drift og vedlikehold. Vi foreslår noen endringer, men vi foreslår ikke å øke husleia, sier arbeidsgruppas leder, seniorrådgiver Geir Hove Midtun i Forsvarsdepartementet.

Arbeidsgruppa finner ikke klare indikasjoner på at husleia som betales ikke er kostnadsdekkende, men den dekker ikke fornyelser og utskiftinger i den eksisterende bygningsmassen

Andre sektorer har som regel bygd byggfornyelse inn i husleia. Men i Forsvaret er det altså egne årlige bevilgninger fra Stortinget når det skal bygges nytt, fornyes eller skiftes ut komponenter. Fremover foreslår utvalget at utskiftinger skal inngå i husleia. Utvalget foreslår også tiltak som vil gi større bevissthet knyttet til hvor mye som skal brukes på øvrig fornyelse. Den økte leia skal kompenseres fra investeringsposten. Etter arbeidsgruppas vurdering er det fortsatt potensiale for å benytte tilgjengelige midler til verdibevaring på en mer optimal måte og dermed oppnå større effekt.

Gruppa legger fram sju forslag: 
1. Finansiere komponentutskiftinger over husleia. 
2. Rendyrke husleie for bygg gjennom å skille ut finansiering av spesialobjekter og infrastruktur.
3. Vurdere avtaleregimet til utvalgte EBA-tjenester. 
4. Etablere riktig nivå på
framtidige fornyelsestiltak finansiert som investeringer.
5. Etablere en plan for å håndtere vedlikeholdsetterslep.
6. Etablere en verdibevaringsstrategi som gir føringer for differensiert husleie.
7. I påvente av et nytt landsdekkende EBA-planverk som kan bidra til et riktig faktureringsnivå for husleia, videreføre husleie som i dag.

Arbeidsgruppa har bestått av folk fra Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben, Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt. Arbeidet har i vinter vært på høringsrunde – uten de store innsigelsene. Men Forsvarsstaben stiller spørsmål ved om Forsvarsbygg har incentiver til å operere kosteffektivt, og om bevilgningsfinansiering av Forsvarsbygg vil kunne gi besparelser.

Nå er det opp til de nevnte instanser å videreføre forslagene som har kommet.