Nyheter:

– Vi må ha reservister for å fylle opp

– Det er verken ønskelig eller mulig å ha et fullt oppsatt profesjonelt forsvar i Norge, sier Erik Gustavson. 1. september ble den tidligere sjefen for Forsvarsstaben ny generalsekretær for Norske Reserveoffiserers Forbund.

Det var en rask overgang fra stillingen som nestkommanderende i Forsvaret til lederstillingen i den sivile organisasjonen for militært personell. Tirsdag 27. august gikk generalløytnant Gustavson av som sjef for Forsvarsstaben. Søndag 1. september ble han generalsekretær i NROF.

– Hvor ofte kommer du til å møte deg selv i døra når du skal tale forbundets sak hos forsvarsledelsen?

– Det tror jeg ikke blir noe problem. Samarbeidet mellom Forsvaret og NROF reguleres gjennom en egen avtale. Den har en karakter som gjør at det ikke blir vanskelig.

Reservistenes rolle

– Mange reserveoffiserer mener de utgjør en formidabel ressursbrønn som Forsvaret kunne brukt bedre enn nå?

– Absolutt, og jeg tror reservisten i Forsvaret vil få økt betydning fordi vi nettopp har en oppegående reserve som vi trenger for å gjøre styrkestrukturen komplett. Der vil reservene være viktigere framover.


– Har forsvarsledelsen, som du har vært en del av, lagt til rette for og planlagt med tanke på bruk av reservister?

– Ja, det ligger som del av styrkestrukturen. Vi har behov for reservister. Forsvarssjefen har selv sagt at det vil være behov for en reserve som er trent og øvd slik at det er mulig å reagere i tråd med de krav og reaksjonstider som nå blir lagt. Jeg tror ikke det er mulig, eller ønskelig å ha et fullt oppsatt profesjonelt forsvar i Norge. Vi må derfor ha reservister for å fylle opp avdelingene. I Heimevernet for eksempel er mesteparten av styrkestrukturen reservister.

Mot 2030

– NROFs president Jørn Buø sier du får arbeidet med å ta forbundet fram mot 2030, med ny langtidsplan og økende interesse for reservistenes potensiale. Hva er den viktigste oppgaven for NROF og reservistene i dag?

– Forsvaret er i ferd med å få på plass et system der reservistene har en naturlig rolle som oppfølging av reservistutredningen og langtidsplanen. Så er det min jobb å sørge for at de som er reservister ser at det er interessant å være medlem i NROF, og at vi kan tilby noe som gir reservistene og Forsvaret det de har behov for

Færre og eldre

– NROF har 57 lokale avdelinger og nærmere 7000 medlemmer. Langt flere er jo reservister?

– Det er noe av utfordringen. Vi ser at antall medlemmer i forbundet gradvis går nedover og gjennomsnittsalderen går oppover. Det må vi få gjort noe med. Vi må tilby noe som gjør det interessant å være medlem.

– NROF mener det er viktig at forsvarsviljen forankres i befolkningen. Hvordan kan forbundet bidra til det?

– Jeg tror at NROF med sine lokalavdelinger kan bidra til å spre informasjon om Forsvaret. For å kunne bidra til dette må medlemmene kjenne godt til hva dagens forsvar er og hva morgendagens forsvar skal være. Dette er et arbeid vi kan og bør gjøre i samarbeid med Heimevernet og andre forsvarsrelaterte organisasjoner.

Militær idrett

Luftvernartilleristen Gustavson har vært aktiv på Jessheim som trener og idrettsleder. 

– Militær idrett er en viktig aktivitet i NROF, men Forsvaret selv har vel brukt mindre penger på militær idrett enn tidligere?

– Det tror jeg nok stemmer. Noe av det Forsvaret har hatt av aktiviteter, er kuttet ut de siste årene. Dette er kanskje en av de tingene som vi kan snakke sammen med Forsvaret om, hvordan kan vi bidra til å opprettholde interessen for militær idrett og fysisk aktivitet for både reservister og forsvarsansatte.

– For mange NROF-medlemmer betyr muligheten til å praktisere og forbedre ferdigheter mye, for eksempel skyting. Er det noe du vil følge opp?

– Skyting er en viktig del av dagens aktiviteter i NROF, men vi må se ut over det. Det er nok ikke et flertall av NROFs medlemmer som driver aktivt med skyting. Vi trenger i større grad samarbeid med for eksempel Heimevernet for å gjøre dette i fellesskap.

– Hva slags aktiviteter tenker du skal tiltrekke yngre medlemmer?

– Det har jeg ikke svaret på i dag, men jeg har en klar ambisjon om å gå i dialog med de unge, både på befalsskolen, krigsskolene, soldatenes tillitsvalgte og ute ved avdelingene for å høre hva slags aktiviteter som skal til for at de skal finne det interessant å være medlem. Det er ikke sikkert det vi som er over 60 synes er interessant, fenger ungdommen. 


– Hva tenker du selv blir din største utfordring som generalsekretær?

– Å tilpasse NROF til den nye strukturen i Forsvaret, å rekruttere fra hele bredden av Forsvaret – ikke bare offisersstanden men også spesialister, spesialistbefal og kanskje også menige som da er ferdige med førstegangstjenesten. Jeg mener de har en plass i reservistkulturen. Det er åpent i dag for sersjantbefal, men det kan være viktig å se på hvordan vi skal nå ut til alle slik at de ikke blir skremt vekk av at det er en offiserstung ledelse i organisasjonen.

Vi må rekruttere fra hele bredden av Forsvaret – ikke bare offisersstanden men også spesialister, spesialistbefal og kanskje også menige som da er ferdige med førstegangstjenesten

 

NROF

Som fullverdige medlemmer av NROF kan alle norske statsborgere som tilfredsstiller minst ett av følgende krav, opptas:
- Tjenestegjør i stilling som befal eller grenader/matros
- Tidligere tjenestegjort i stilling som nevnt over
- Personell som etter endt førstegangstjeneste er forpliktet til tjeneste i Forsvaret gjennom kontrakt som spesialist eller innsatspersonell (for eksempel soldater i HVs I-styrke)
- Har fullført befalsutdannelse eller har tilsvarende realkompetanse
- Er under befalsutdannelse