Debatt:

Vi ønsker ikke at rettighetene til veteraner skal svekkes, skriver Thor Lysenstøen i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner. Her ser vi norske soldater med tjeneste fra Irak under en medaljeseremoni.
Vi ønsker ikke at rettighetene til veteraner skal svekkes, skriver Thor Lysenstøen i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner. Her ser vi norske soldater med tjeneste fra Irak under en medaljeseremoni.

Veterandebatten: – En krevende tjeneste

Å utvide veteranbegrepet til å omfatte alle som har tjenestegjort i Forsvaret vil gå i disfavør av veteraner fra internasjonale operasjoner, skriver Thor Lysenstøen.

Publisert Sist oppdatert

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har lest innlegget på Forsvarets forum av Jørn Kildedal (se artikkel under) hvor det argumenteres for at også personell som ikke har tjenestegjort i internasjonale operasjoner også skal kunne omtales som veteraner og også bli omfattet av de spesielle tiltak som er iverksatt for å ivareta veteraner før, under og etter tjeneste. Regjeringen har i den rekke dokumenter som stortingsmeldinger og handlingsplaner beskrevet hvordan man definerer veteraner, blant annet i Stortingsmelding 34 «Fra vernepliktig til veteran».

Der heter det blant annet veteraner er; «personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon»

Nasjonal selvstendighet

Forsvarssektorens personell er et begrep som dekker alle som har tjenestegjort eller jobbet i Forsvaret. Det grunnleggende oppdraget forsvarssektoren er satt til å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selvstendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å forebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på debatt@fofo.no

Det er også beskrevet hvordan man definer operasjon:

· Veteran er person som har deltatt i nasjonale operasjoner

– Veteran fra internasjonale operasjoner er en person som på vegne av Norge har tjenestegjort i en internasjonal operasjon. Med «internasjonal operasjon» menes enhver operasjon i utlandet som krever bruk av militære styrker, og som er godkjent av norske myndigheter.

Ikke alle er veteraner

Utledet fra det ovenstående kan man fastslå at personell som har tjenestegjort i Forsvaret ikke nødvendigvis er veteran. Det avhenger av hvorvidt man har deltatt i en nasjonal eller en internasjonal operasjon. Veteranbegrepet brukes også om personell fra utenriks- eller justissektoren som har tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

NVIOs syn er at den innsats som den enkelte veteran fra internasjonale operasjoner har utført under forhold som ofte har vært meget krevende...

Veteraner fra internasjonale operasjoner er gitt en rekke rettigheter. I tillegg er for eksempel veterandagen innført for å hedre veteraner fra internasjonale operasjoner. Forsvarets veterantjeneste og Forsvarets veteransenter er også opprettet for å ivareta veteraner fra internasjonale operasjoner.

Det argumenteres for at alle som har tjenestegjort i Forsvaret bør behandles like både når det bruk av veteranbegrepet og rettigheter.

NVIOs syn er at den innsats som den enkelte veteran fra internasjonale operasjoner har utført under forhold som ofte har vært meget krevende, i stor grad skiller seg fra de utfordringer man stilles overfor under tjeneste i Norge.

NVIO forutsetter at dagens godt begrunnede praksis opprettholdes.

Det er klart dokumentert i form av antall falne samt antall skadesaker at tjenesten har vært meget risikofylt og har stilt personellet på store utfordringer som for manges vedkommende har medført helsemessige konsekvenser ofte i form av ødelagte liv.

Feil vei å gå

NVIO imøteser gjerne en konstruktiv dialog rundt temaet veteran, men vil ikke at de rettighetene veteraner fra internasjonale operasjoner skal svekkes.

Les også innlegget «Alle soldater er like mye verdt» av offiser Bjørn-Erik Solli.

Arnulf Øverland skriver i sitt dikt «Du må ikke sove» som ble utgitt i boken «Den Røde Front» fra 1937: «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv». Å utvide veteranbegrepet til å omfatte alle som har tjenestegjort i Forsvaret vil medføre likebehandling.

I denne sammenheng vil imidlertid likebehandling være forskjellsbehandling i disfavør av veteraner fra internasjonale operasjoner og således medføre urett. NVIO forutsetter derfor at dagens godt begrunnede praksis opprettholdes.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS