Nyheter:

Utgiftene går til ubåter, maritime patruljefly og nytt artilleri til Hæren

Regjeringen foreslår en økning på 2,5 milliarder i forsvarsbudsjettet for 2020, som dermed vil nærme seg 61 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi går nå inn i siste år av gjeldende langtidsplan for Forsvaret og årets budsjettforslag for 2020 skal dermed finanisere siste etappe av den fire år lange planen. 

Ifølge regjeringen skal 2,5 milliarder norske kroner gå til blant annet investeringer i ubåter, maritime patruljefly og nytt artilleri til Hæren. 

MARITIME PATRULJEFLY

Luftforsvarets andel av 2020-budsjettet, inkludert Redningshelikoptertjenesten, er på om lag 6,9 milliarder kroner. I 2019 utgjorde disse 6,1 milliarder kroner.

I 2020 fortsetter innfasingen og drift av F-35 kampfly, nye helikoptre og økt aktivitet i luftvernavdelinger. I tillegg forberedes overgangen til og mottak av nye P-8 maritime patruljefly fra 2022.

Regjeringen går inn for å anskaffe de siste seks av totalt 52 F-35 kampfly. 
– Moderne kampfly er avgjørende for forsvaret av Norge, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Norge har allerede mottatt 22 av disse. Sju av Norges F-35 kampfly er stasjonert på Luke Air Force Base i USA for å trene norske piloter, mens 15 opererer ut fra Ørland. Forsvaret planlegger å oppnå første operative evne med F-35 innen utgangen av 2019. Fra 2022 overtar F-35 alle oppgavene til dagens F-16. Full operativ evne skal nås i 2025.

Kampflyanskaffelsen har en forventet kostnad på 82,4 milliarder kroner. Dette ligger under kostnadsrammen satt av Stortinget i 2012. 

Har du innspill, meninger eller noe du lurer på i forbindelse med forsvarsbudsjettet? Send en e-post til [email protected].

STYRKE FINNMARK LANDFORSVAR

I forslaget til statsbudsjett for 2020 fortsetter regjeringen å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark og øker budsjettet til Hæren med sju prosent. Det betyr at budsjettet øker fra 5,5 milliarder kroner til  Hærens andel av budsjettet er om lag 6 milliarder. En del av dette går til etablering og drift av nytt kampluftvern. Det skal anskaffes mer ammunisjon til trening og øving og det skal anskaffes reservedeler til Hærens stridsvogner for å opprettholde den operative kapasiteten til nye stridsvogner er anskaffet. Budsjettet går også til styrkingen av Finnmark landforsvar med videre etablering av et jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger og et nytt manøverelement ved Garnisonen i Porsanger. 

Forslaget innebærer en økning på 7,4 prosent fra 2019. Styrkingen av den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark fortsetter gjennom oppbyggingen av en avdeling på Porsangmoen. Avdelingen er første del i etableringen av Kavaleribataljonen, som skal inngå som del av Finnmark landforsvar. Etableringen av jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger fortsetter gjennom en gradvis oppbygging mot full operativ kapasitet innen 2022.

RESERVEDELER TIL LEOPARD STRIDSVOGN

Aktivitetsnivået i Etterretningsbataljonen økes til samme nivå som avdelingene i Brigade Nord. Artilleribataljonen fortsetter oppbyggingen for etableringen av kampluftvern og mottak av nytt artilleri. Trening, øving og samvirke i Norge mellom Hærens avdelinger og utvalgte allierte fortsetter. Forsyningsberedskapen i Hæren styrkes, og reservedeler til Leopard stridsvogn anskaffes for å bidra til økt operativ tilgjengelighet. Hæren vil utnytte ledig kapasitet ved Garnisonen i Porsanger til grunnutdanning av rekrutter. Heimevernets nivå på øving og trening i nord skal viderføres. Det legges til rette for rekruttering til Finnmark heimevernsdistrikt etter endt førstegangstjeneste.

Regjeringen planlegger å videreføre pågående investeringsprosjekter i Forsvarets infrastruktur i Finnmark i 2020. De største prosjektene er boliger ved Porsangmoen i forbindelse med etablering av en kavaleribataljon, og garasje og lager for jegerkompaniet ved Grensevakten i Sør-Varanger. Det er også satt av midler til fornyelse av boliger i Troms på Skjold, i Bardufoss og i Sørreisa.

EVENES KLAR FOR NATO I 2022

Regjeringen planlegger å bruke betydelige midler på infrastrukturprosjekter i Nordland i 2020. I hovedsak knytter dette seg til etableringen av en framskutt base for kampfly og hovedbase for maritime patruljefly på Evenes flystasjon. Etableringen på Evenes er en satsing på Forsvaret i nord, med om lag 400 ansatte og 300 soldater. Evenes skal være klar til å løse NATOs beredskapsoppdrag med F-35 fra 1. januar 2022 og til å motta nye maritime patruljefly fra 1. august 2022. Det er pr. august 2019 godkjent 16 byggeprosjekter på Evenes med en forventet sluttkostnad på om lag 3,4 milliarder kroner. I 2020 er det planlagt å bruke i underkant av 1,5 milliarder kroner.

PLAN FOR Å MINSKE FREGATT-KONSEKVENSER

Sjøforsvarets andel av budsjettet, inkludert Kystvakten, er om lag 5,7 milliarder kroner. Hovedprioriteringer for 2020 er videre oppbygging av en femte besetning for fregatter og etablering av en åttende besetning for Ytre kystvakt og et fortsatt høyt aktivitetsnivå.

Regjeringen vil sette av 105 millioner kroner til midlertidige tiltak som skal redusere de negative, operative konsekvensene av havariet med KNM Helge Ingstad. Dette inkluderer økt antall seilingsdøgn for logistikkfartøyet KNM Maud og reanskaffelse av tapt reservedelspakke til internasjonale operasjoner for fregattene.

– Satsningen gir resultater. Forsvarssjefen melder tilbake om økt aktivitet og at utviklingen går i riktig retning, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.  


Powered by Labrador CMS