Utdanning i fare

Utdanningstiden skal reduseres, deler av den tekniske og forvaltningsmessige utdanningen skal settes ut sivilt og for mye av utdanningen skal gjøres felles, skriver Sigurd Smith i Sjømilitære Samfund.

Sjømilitære Samfund (SMS) vil med dette brevet uttrykke sin sterke bekymring for at kvaliteten i den sjømilitære utdanningen skal bli forringet. Den nivådannende utdanningen i Sjøforsvaret har så langt sørget for vel kvalifiserte offiserer og befal til Sjøforsvarets enheter. Det bør den fortsette med.

SMS er bekymret for at kvaliteten i utdanningen forringes ved at den totale utdanningstiden reduseres kraftig, at deler av den tekniske og forvaltningsmessige utdanningen settes ut sivilt og at en for stor del av utdanningen skal gjøres felles. Dette kan være ødeleggende for Sjøkrigsskolen og det utdanningssystemet som i dag bygger gjensidig tillit og respekt blant våre medarbeidere. Gjensidig tillit og respekt er avgjørende for å få velfungerende kampsystemer. Dersom fellesdelen i utdanningen blir for lang og skal gjennomføres utenfor Sjøkrigsskolen, vil resultatet være mindre utdanningstid på sjøen. Det er svært uheldig.

Sjømilitære Samfund er bekymret for at kvaliteten i utdanningen forringes

Videre, så er SMS bekymret for at man baserer seg på for mange svært usikre forutsetninger, for eksempel om ekstern rekruttering og ekstern utdanningskapasitet, som vil være ødeleggende for vår styrkeproduksjon dersom de ikke slår til.  SMS er bekymret for at mer av Sjøforsvarets kompetansebehov må dekkes av Sjøforsvaret selv. Dette vil gå ut over den spisse ende ved at en større andel av Sjøforsvarets tildelte ressurser må brukes på utdanning. Dette er stikk i strid med intensjonen om å redusere kostnader innen utdanningssektoren og frigjøre ressurser til den spisse ende. En økt ambisjon om å nå 2-prosentmålet vil kreve flere operative enheter og besetninger, noe som igjen krever et robust styrkeproduksjonsapparat. Så langt er derfor SMS svært bekymret for det som kan bli resultatet av utdanningsreformen. SMS mener at utdanningen må være profesjonsrettet og møte kompetansekravene til Sjøforsvaret. Videre mener vi at forskning og utvikling må underbygge Sjøforsvarets behov for kompetanse. Fagmiljøene må derfor være profesjonsnære og sammensatt slik at de støtter opp under profesjonsutdanningen.

Dette vil gå ut over den spisse ende ved at en større andel av Sjøforsvarets tildelte ressurser må brukes på utdanning


Dersom man ender opp
med et utdanningssystem som ikke dekker Sjøforsvarets kompetansebehov og utdanningskostnadene forskyves til den spisse ende, vil reformen være mislykket og kunne anses som en skandale. Sjømilitære Samfund arbeider for Sjøforsvarets tarv og utvikling og er derfor svært engasjert i denne særdeles viktige saken. Vi forstår at viktige beslutninger er nært forestående.