Nyheter:

TRANGT: Etter det Forsvarets forum kjenner til er det dårlig med plass på Bardufoss for de allierte soldatene som skal komme til Nord-Norge for vintertrening.
TRANGT: Etter det Forsvarets forum kjenner til er det dårlig med plass på Bardufoss for de allierte soldatene som skal komme til Nord-Norge for vintertrening.

Trangt om plassen for alliert trening i Indre Troms

Det må brukes store beløp på anlegg i Indre Troms for å tilrettelegge for alliert trening. Samtidig legges et treningssenter i Harstad ned.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år kommer hundrevis av allierte soldater til Norge for å trene på krigføring i barske norske vinterforhold. Dette er soldater hovedsakelig fra Storbritannia og Nederland, som til nå har brukt Alliert treningssenter ved Åsegarden leir i Harstad kommune som utgangspunkt. Også amerikanerne er på plass, blant annet med en rotasjonsstyrke både på Værnes og på Setermoen.

I langtidsplanen til Forsvaret er det besluttet av flertallet i Stortinget at Åsegarden skal utrangeres innen utgangen av 2019. Alliert trening skal flyttes til Indre Troms. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Tone Skogen (Høyre), mener det er et mål i langtidsplanen for forsvarssektoren at alliert øving og trening i større grad skal gjøres sammen med norske styrker, der de er.

Styrkene som til nå har øvd og trent på Åsegarden flyttes gradvis til områder der Forsvaret allerede holder til

– Derfor vil blant annet styrkene som til nå har øvd og trent på Åsegarden flyttes gradvis til områder der Forsvaret allerede holder til – det vil primært si i indre Troms. De første styrkene har allerede øvd og trent i Bardufoss-området under vintertreningen i januar til mars 2018, sier Skogen.


Ikke plass. Men det har oppstått et vesentlig problem: Selv om Skogen sier det er lagt opp til bruk av eksisterende bygg og anlegg (EBA) for alliert øving og trening i Norge, så er det dårlig med plass til alle allierte soldater i Indre Troms. Setermoen er stappfull av amerikanere fra US Marines, og Bardufoss fylles opp av engelskmenn samt noen amerikanere som de skal trene opp. Hvor skal da nederlenderne gjøre av seg?

For å få plass til alle, så må det mest sannsynlig brukes mye penger. Forsvarets forum har sett foreløpige beregninger som viser at det vil koste rundt 1,6 milliarder kroner å fullfinansiere alliert trening i Indre Troms som erstatning for Åsegarden og Evenes, som også var til disposisjon for allierte soldater.

Forsvarets forum kjenner også til at det i august 2018 ble utredet om Forsvaret kunne flytte ut sine egne soldater i Sambandsbataljonen fra Heggelia leir for å gi plass til nederlenderne. Anbefalingen fra Hæren til Forsvarsstaben var at dette ikke kunne la seg gjøre uten omfattende investeringer. Samtidig ville dette bety at alliert etablering i Indre Troms vil gå på bekostning av egen nasjonal virksomhet.


Ikke penger. Kilder Forsvarets forum har snakket med sier det i svært liten grad er satt av penger til investeringer til etablering av fullverdige bygg og anlegg til erstatning for Åsegarden. Det er kun brukt penger på små tiltak, som oppsett av kjøkkenrigg til om lag 23 millioner kroner, samt 45 millioner kroner til annen tilrettelegging. Men det foreligger ingen annen troverdig plan for bygg og anlegg.

På toppen av dette skal de allierte styrkene konkurrere med nordmennene om plass i skytefeltene i Indre Troms. Skytefelt som allerede er presset tidsmessig.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har tidligere uttalt at Åsegarden har et
fornyelsesbehov på om lag 700 millioner 2015-kroner og at de totale kostnadene for å videreføre Åsegarden ble beregnet til om lag 1,1 milliard kroner i et 20-års perspektiv. Regjeringen holder derfor fast på å utfase Åsegarden leir.

I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å benytte om lag 72 millioner kroner for å legge til rette for utfasingen av Åsegarden innen utgangen av 2019.


Uavklart. – I budsjettet for 2019 er videreutviklingen av landmakten fullfinansiert i tråd med forutsetningene. Utrangeringen av Åsegarden og utviklingen mot økt grad av samtrening mellom allierte og norske styrker går ikke på bekostning av, men understøtter våre behov for økt samarbeid med allierte i vår nasjonale trening og øving. Dette vil dermed kunne gi mer effektiv trening og øving, samtidig som det styrker forsvarets evne til å forsvare Norge sammen med allierte styrker, sier Skogen.

Dette vil dermed kunne gi mer effektiv trening og øving

Men etter det Forsvarts forum kjenner til så er situasjonen på Bardufoss fortsatt uavklart. Og like over nyttår kommer de allierte soldatene for vintertreningen 2019. De engelske soldatene har allerede fått plass på Bardufoss. Som en kortsiktig løsning er alle hyttene ved Målselvfossen camping i nærheten av Bardufoss leid ut i over en måned for å huse amerikanerne denne vinteren. I tillegg skal nederlenderne bruke Åsegarden leir for siste gang, før den legges ned etter planen 1. august 2019.

Innad i Forsvaret spør man seg nå hvilke konsekvenser det vil få om man ikke snart får kontroll på tilretteleggingen for alliert trening i Nord-Norge. Norge har lovet at alt skal være på plass når de allierte soldatene kommer til Indre Troms vinteren 2020.

Powered by Labrador CMS