Debatt:

Totalforsvar i en ny tid

–Totalforsvaret ble aldri avviklet, men det tok en annen retning.

Publisert Sist oppdatert

Under den kalde krigen var forsvaret av Norge basert på et tett samvirke mellom Forsvaret og de fleste statlige etater og virksomheter. Dette var ivaretatt gjennom forsvarsplaner, statlige forskrifter, forordninger og ikke minst gjennom en omfattende mobiliseringsdisponering av personell i kritiske samfunnsfunksjoner.

Deretter fulgte en periode med nedrustning, kjennetegnet med avvikling av mobiliseringsforsvaret og mange av de sivil-militære beredskapsstrukturene. Dette var delvis økonomisk nødvendig, og det syntes for mange riktig da man vanskelig kunne tenke seg en interstatlig konflikt i et stadig mer globalisert Europa. Som en konsekvens av dette har Forsvaret de siste 15 årene i økende grad hatt fokus på å støtte viktige samfunnsoppgaver mer enn å identifisere Forsvarets behov for sivil støtte i et nasjonalt sikkerhetsperspektiv.

Totalforsvaret ble aldri avviklet, men det tok en annen retning. I Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har vi et daglig tett samvirke med mange viktige samfunnsorganer, hvor gjensidig støtte er en del av hverdagen. Vi befinner oss i dag i en situasjon hvor sikkerhetspolitisk spenning og uforutsigbarhet igjen preger Europa. I de senere års arbeid med nasjonale forsvarsplaner er det identifisert flere operative behov for støtte fra samfunnet til Forsvaret. Disse er i økende grad konkretisert gjennom Sentralt totalforsvarsforum, og jeg opplever at viljen til å støtte Forsvarets behov er stor. Av samme grunn har regjeringen gjennom den nye langtidsplanen gjort modernisering av Totalforsvaret til ett av fire viktige satsningsområder. Dette arbeidet er godt i gang, og godt hjulpet av Natos øvelse Trident Juncture, som vil finne sted i Norge høsten neste år.

Evnen til å legge til rette for alliert mottak er en viktig forutsetning for et troverdig forsvar av Norge. Denne evnen vil under nevnte øvelse bli prøvd til fulle. Oppgaven er kompleks og krevende, og overgår det Forsvaret selv besitter av kapasiteter. Arbeidet kan trygt kalles et nasjonalt løft, og vil i 2017 og 2018 være FOHs hovedprioritet. Dette vil i stor grad også påvirke forsvarsgrenenes innretning i samme tidsrom. Direktoratet for sivil beredskap (DSB) er av regjeringen gitt koordineringsansvaret for samfunnets støtte til Forsvaret generelt, og under øvelse Trident Juncture spesielt. Investering i totalforsvaret er en tidsriktig og nødvendig satsning som i det korte perspektiv sikrer vårt nasjonale omdømme, og som i det lengre løp bidrar til en kosteffektiv organisering av et troverdig Forsvar.


Powered by Labrador CMS