– Seksuell trakassering vil få konsekvenser

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tok et knallhardt oppgjør med seksuell trakassering under den årlige talen i Oslo Militære Samfund.

– Forsvarssjefen har uttalt at det gjør ham forbannet. Det er mildt formulert, sett fra min stol, sa Bakke-Jensen og viste til oppslag i Forsvarets forum om at Forsvaret ikke har klart å bekjempe seksuell trakassering. Han slo fast at mobbing og seksuell trakassering «vil få konsekvenser for den enkelte», at det fører til redusert operativ evne, og derfor ikke er noe forsvarssjefen eller forsvarsministeren vil eller kan akseptere.

– Det påhviler enhver leder og medarbeider i sektoren et stort ansvar å hindre mobbing og trakassering. Det forventer jeg alle er seg bevisst, sa han blant annet. 

Det påhviler enhver leder og medarbeider i sektoren et stort ansvar å hindre mobbing og trakassering

KNM Helge Ingstad

Forsvarsministeren omtalte også kort fregattforliset da han holdt sin årlige statusoppdatering i Oslo Militære Samfund mandag kveld. Han mener at godt sjømannskap var årsaken til at liv ikke gikk tapt. Bakke-Jensen karakteriserer tapet av fregatten som alvorlig og noe man vil merke i lang tid framover. 

– Vi må finne ut hvordan tapet av fregatten ikke skal føre til varig reduksjon av kampkraft. Hvilke tiltak vil vi komme tilbake til i løpet av våren, sa Bakke-Jensen.


Forholdet til Russland

Han brukte store deler av talen til å snakke om forholdet til Russland.

– Russland har som mål å degradere og undergrave vestlig samhold og internasjonalt samarbeid på en rekke områder, sa han. 

– Siden anneksjonen av Krim har Russland opptrådt konfronterende mot vestlige land og institusjoner. Virkemidlene er bredere, mer selvsikre og utilslørte. Russiske myndigheter tar seg til rette regionalt og globalt, sa han.

Russiske myndigheter tar seg til rette regionalt og globalt

Ifølge Bakke-Jensen er det fire utviklingstrekk som er hovedbekymringer for norsk sikkerhet. Den største bekymringen er utviklingen i Russland og landets forhold til Vesten. I tillegg pekte han på en generelt mer ustabil verden med senket terskel for bruk av makt, interne utfordringer mellom landene i Vesten og økende sårbarhet knyttet til utviklingen av ny teknologi. 

I sum mener Bakke-Jensen at vi er på vei mot en verden som er mer ustabil enn vi har sett på lenge. Han mener det er god grunn til å være bekymret over den sikkerhetspolitiske utviklingen. Også fordi endringer i russisk opptreden angår norsk sikkerhet direkte. 

– Det er med bekymring vi ser et tydeligere alvor i våre omgivelser som følge av russisk opptreden. En opptreden som kan utfordre stabiliteten i våre nærområder, sa forsvarsministeren. 

– I sum ser vi at utviklingen i våre omgivelser tilsier at vi må ta høyde for at væpnet konflikt mellom stater i Europa ikke lenger er utenkelig, sa Bakke-Jensen i foredraget. 

Forutsigbar nabo

Norge skal ifølge forsvarsministeren fortsette å være «en stabil og forutsigbar nabo». Det vil forebygge overraskelser og redusere potensialet for misforståelser. Derfor skal vi også fortsette å samarbeide med Russland «der det er mulig og hensiktsmessig» – som for eksempel i forvaltning av torskestammen i Barentshavet, forskning, grensevakt, kystvakt og søk og redning, sa forsvarsministeren. 

– Den negative utviklingen gir oss grunn til å være enda mer iherdige i våre forsøk på dialog og samarbeid, la han til. 

Frank Bakke-Jensen nevnte ikke president Donald Trump ved navn, men han kommenterte utfordringene fra USAs leder om en jevnere fordeling av byrdene i Nato. 

– Hvordan vi evner å holde alliansen samlet og enes om felles løsninger på vestlig side, har direkte betydning for norsk sikkerhet, sa han.  

– Det verdimessige, politiske og økonomiske gapet mellom dem som styrer og som blir styrt øker. Populismens fremvekst i stadig flere vestlige land bekymrer. Det gir skarpere retorikk, men også press på normer og verdiger og et krevende samarbeidsklima og mellom vestlige land.