Nyheter:

PST: Høyreekstremisme og ekstreme islamister sidestilles som trusler

Tirsdag la politiets sikkerhetstjeneste fram sin trusselvurdering for Norge for 2020.

Det vurderes som like sannsynlig at en terrorhandling vil utføres av høyreekstremister som av ekstreme islamister, fastslår PST i trusselvurderingen for 2020.

Trusselen fra høyreekstremisme i Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019, og har foreløpig resultert i ett terrorangrep, slår Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) fast i sin åpne trusselvurdering.

Det lave omfanget av radikalisering til ekstrem islamisme i Norge forventes å vedvare i 2020, heter det videre. PST peker også på at antall ekstreme islamistiske terrorangrep mot Vesten har gått dramatisk ned sammenlignet med 2017.

I tillegg nevnes spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret og digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur som trusler.

Russland, Kina og Iran har størst skadepotensial, slår PST fast. Men også andre stater kan påføre både norske virksomheter og enkeltindivider skade.

Under fremleggelsen skisseres to metoder fremmede stater kan benytte seg av for å drive etterretning:

1. Informasjon fra menneskelige kilder. Den klassiske spionasjen. Flere land har stasjonert etterretningsoffiserer i Norge. 

2. Datanettverk/cyber-angrep. Kan stjele store mengder informasjon eller legge igjen noe som kan gjøre skade senere, og ramme et bredt spekter av mål, små som store, offentlige som private.

Stadig mer av trusselaktiviteten foregår digitalt.

– Dette er en utvikling som påvirker trusselbildet på alle PSTs ansvarsområder, slås det fast.