Nyheter:

Ønsker å beholde alle basene

Dersom forsvarssjefen får det som han vil blir ingen av Forsvarets baser lagt ned. Men nedleggelser i gjeldende langtidsplan opprettholdes.

Publisert Sist oppdatert

Da fagmilitært råd ble lagt fram var det som vanlig knyttet spenning til om noen av Forsvarets baser legges ned. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kom derimot med positiv beskjed til alle lokalpolitikerne i Norges land som fulgte spent med på fremleggelsen.

Forsvarssjefen vil beholde samtlige baser, men kommer heller ikke til å opprette noe nye. Derimot kan flere baser bli utvidet avhengig av hvilket av de fire rådene politikerne følger når de skal vedta langtidsplanen for Forsvaret til neste år.

Reservelufthavner

– Forsvarets basestruktur beholdes i stor grad og nedleggelser i gjeldende langtidsplan opprettholdes. Enkelte baser videreutvikles og tilpasses, avhengig av strukturalternativ. Særlig gjelder dette Terningmoen som videreutvikles til å bli hovedsete for rekruttutdanningen til Hæren og Heimevernet, står det å lese i rådet.

For å sikre understøttelse av egne og allierte luft- operasjoner i hele landet, vil Ørland, Evenes og Rygge flystasjoner utvikles for høyintensitetsoperasjoner. Bardufoss vil bli utviklet for å dekke enkelte operative funksjoner for å kunne støtte allierte flystyrker under trening og øving. Videre vil eksisterende luftoperativ infrastruktur med stor operativ verdi videreføres på inntil fire sivile lufthavner som reservebaser, avhengig av strukturalternativ. Banak stasjon videreføres som en treningsfasilitet og deployeringsbase.

De fire sivile lufthavnene forsvarssjefen sikter til er Andøya, Bodø, Sola og Værnes.

Basene i nord

Ifølge det militære rådet så vil man i Finnmark utvikle Porsangmoen for etablering av kavaleribataljonen. Høybuktmoen videreføres for Grensevakten. Utviklingsbehovet varierer avhengig av alternativ.

I indre Troms beholdes garnisonsstrukturen, men basene videreutvikles for å dekke behovet til Hærens ledelse og fellesavdelinger, Brigade Nord, Bardufoss flystasjon, og alliert trening og øving.

I Ofoten-området fortsetter utviklingen på Evenes flystasjon. Videre må Ramsund orlogsstasjon på sikt videreutvikles i tett sammenheng med Evenes flystasjon, til en fullverdig sjømilitær logistikkbase i nord for nasjonale og allierte behov.

Basene i sør

I Trøndelag fortsetter videreutviklingen av både Ørland flystasjon og Luftforsvarets base Værnes. Denne videreutviklingen legger opp til at hovedsetet for Luftforsvarets skolesenter utvikles på Værnes sammen med utvalgte skoler. Tidlig i perioden flyttes Baseforsvarstaktisk skole fra nåværende lokasjon til Værnes for å sikre gode rammevilkår for videre vekst innenfor baseforsvar.

Terningmoen videreutvikles som hovedsete for Heimevernet og felles rekruttskole. Hærens avdelinger i Sør-Norge fordeles mellom Terningmoen og Rena.

Sessvollmoen videreutvikles, blant annet med økt kapasitet for grunnleggende befalsutdanning. Lutvann vil på sikt bli prioritert til Etterretningstjenesten, og nye fasiliteter for distriktsstaben i HV-02 lokaliseres i Oslo-området. Huseby videreføres i tråd med Hans Majestet Kongens Gardes behov.

Rygge flystasjon utvikles som base for deler av Forsvarets helikopterstruktur og i forbindelse med alliert virksomhet. Luftforsvarets flyoperative treningssenter (LFTS) videreføres på Rygge.

I Agder opprettholdes gjeldende plan for nedleggelse av Kjevik.

Alle basene 

Sjøforsvarets baser i Rogaland og Vestland videreføres og tilpasses. Særlig må utvidelse av kaiplass på Haakonsvern tilpasses til økningen i antall fregatter.

Lagre, verksteder og annen infrastruktur i Forsvarets logistikkorganisasjon utvikles og tilpasses et forsvar med større behov for reaksjonsevne og utholdenhet.

Dersom det fagmilitære rådet følges med tanke på baser, så vil Forsvaret ha følgende baser i framtiden:

Felles: Bjerkvik/Elvegårdsmoen, Reitan, Bodin, Kuhaugen, Jørstadmoen, Bergenhus, Wallemsviken, Sessvollmoen, Eggemoen, Akershus festning, Lutvann, Kolsås, Linderud, Karljohansvern/Vealøs.

Land: Høybuktmoen (inkludert grensestasjoner), Porsangmoen, Skjold, Bardufoss leir, Setermoen, Hellarbogen, Rena, Terningmoen, Huseby. Heimevernsstruktur videreføres i nåværende lokasjoner.

Sjø: Trondenes, Sortland, Ramsund, Haakonsvern, Madla

Luft: Banak, Sørreisa, Bardufoss, Evenes, Ørland, Værnes (skolesenter), Gardermoen, Rygge. Reservebaser: Andøya, Bodø, Værnes, Sola. 330-skvadronen detasjement: Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge.


Powered by Labrador CMS