Russerne får ikke fly lavere

Russiske fly på inspeksjon i Norge ønsker å fly lavere, men anmodes om å fly innenfor radardekning.

Publisert Sist oppdatert

Den såkalte Open Skies-avtalen åpner for observasjon av andre nasjoners territorium fra lufta. Avtalen er utformet for å fremme gjensidig forståelse og tillit ved å gi alle deltakere en direkte rolle i å samle inn informasjon om militære styrker og aktiviteter som berører dem. Avtalen er en av de mest omfattende internasjonalt avtaler for å fremme åpenhet og innsyn i militære styrker og aktiviteter.

Russerne kan for eksempel fly over hele Norge og ta bilder, men det anbefales at dette primært gjøres innenfor radardekning. Russland ønsker tidvis å fly lavere enn dette for å sikre gode bilder, og mener Norge praktiserer høydebegrensninger som er i strid med Open Skies-avtalen. Avtalen åpner også for at flygninger kan gjennomføres i ukontrollert luftrom, men det forutsetter gode siktforhold og bruk av visuelle flygeregler.

Vi skal i tråd med avtalen være åpne, men vi ønsker å gjøre det på en sikker måte. Derfor mener vi at inspeksjonsflyet i størst mulig grad bør utføre oppdraget i kontrollert luftrom

– I praksis betyr flyging i ukontrollert luftrom at Norge ikke vil kunne gi full prioritet i luftrommet, men dette er i tråd med ICAOs retningslinjer. Videre vil været og annen lufttrafikk kunne resultere i kanselleringer av flygninger i Norge om Russland ønsker å fly i ukontrollert luftrom. Det har dermed klare operative fordeler å fly i kontrollert luftrom. Vi skal i tråd med avtalen være åpne, men vi ønsker å gjøre det på en sikker måte. Derfor mener vi at inspeksjonsflyet i størst mulig grad bør utføre oppdraget i kontrollert luftrom, altså kan sees på radar, sier seniorrådgiver Ragnhild Hustad, som er sjef for Rustningskontrollkontoret i Forsvarsstaben.

Russerne flyr gjerne én gang i året i Norge, da kommer de på tre arbeidsdagers varsel. Så blir man enige om flyrute – og flyhøyde. Og da kan de fly over akkurat de områdene de ønsker, sammen med norsk eskorte.

– Vi håper med den nye forskriften at russiske fly, for å gi dem de rettighetene som de har i henhold til Open Skies-avtalen, primært vil velge å fly slik at flyet kan sees på radar, altså i kontrollert luftrom. Da har inspektørflyet fortrinn framfor all annen lufttrafikk som kun kan gjøres i kontrollert luftrom. Det viktigste for oss i denne prosessen har vært flysikkerhet, poengterer Hustad.

Det viktigste for oss i denne prosessen har vært flysikkerhet

– I Russland opererer de med et helt annet luftregime og inndeling av luftrommet. I korte trekk følger alle sivile fly faste linjer og vestlige inspeksjoner kan da også fly i ukontrollert luftrom uten at det går ut over sikkerheten og rettighetene i avtalen. Russerne ønsker dette systemet i hele Europa, men det er ikke mulig, med den tette flytrafikken, som også omfatter småfly og droner. Det ville vært veldig uheldig med en episode eller ulykke, sier Hustad.


Det er Luftfartstilsynet som står bak den nye forskriften, som nylig ble presentert i Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid (OSSE) i Wien. Der kom det noen spørsmål, men ingen innsigelser.

Det har vært noen uheldige episoder som gjør det nødvendig å klargjøre hvordan slike flygninger skal gjennomføres

– Slike inspeksjoner er å definere som sivile flygninger, og det har vært noen uheldige episoder som gjør det nødvendig å klargjøre hvordan slike flygninger skal gjennomføres. Sist høst var det et møte i Wien om høyderestriksjoner ved slike flygninger, og der var det enighet om at det er legitimt å stille krav om høydebegrensninger. Vi er opptatt av å ikke bryte traktaten. Samtidig prioriterer vi flysikkerhet aller høyest. Ved at flygingene primært foregår i kontrollert luftrom, vil både nødvendig prioritet til flygingene og flysikkerheten best kunne ivaretas, sier Svein Johan Pedersen, seksjonssjef for flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet.

Russland mener også at de britiske høyderestriksjonene over Skottland er et brudd på Wien-dokumentet. Flyet som gjennomfører inspeksjonene er utstyrt med avansert kamerautrustning – i tillegg til militært personell.