Leverte plan om objektsikring

Forsvarsdepartementets investeringsprogram for sikring av skjermingsverdige objekter er på 450 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble revidert nasjonalbudsjett levert til Stortinget. I den forbindelse ble det også overlevert en plan som viser hva regjeringen har gjort for å følge opp Riksrevisjonens undersøkelse av objektsikring i Forsvaret og politiet. Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Riksrevisjonen kom med fire anbefalinger i sin undersøkelse fra høsten 2018:

1. Sørge for en forpliktende fremdriftsplan og finansiering, slik at permanent grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret blir etablert i tråd med Stortingets forutsetninger

2. Iverksette nødvendige midlertidige tiltak for skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven, frem til permanent grunnsikring er etablert.

3. Sikre felles forståelse av objektsikringsinstruksen mellom departementene

4. Avklare og sørge for at politiet og Heimevernet har nødvendig kapasitet, hver for seg og sammen, til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker.

Forsvarsdepartementets investeringsprogram for sikring av skjermingsverdige objekter har en økonomisk ramme på 450 millioner kroner.
Både Politidirektoratets plan og Forsvarsdepartementets investeringsprogram er forpliktende og inkluderer finansiering. Dette skal sørge for at den permanente grunnsikringen i både politiet og Forsvaret tilfredsstiller kravene i sikkerhetsloven.

Dette har blitt gjort for å følge opp anbefalingene fra Riksrevisjonen:

Midlertidige tiltak frem til permanent grunnsikring er etablert

Forsvaret har allerede iverksatt, og vil fortsette å iverksette, midlertidige tiltak på objektene som er vurdert som mindre/ikke tilfredsstillende sikret. Med de midlertidige tiltakene vil 58 prosent av objektene som ikke har tilfredsstillende sikring, ha kompenserende tiltak på plass. 38 prosent av objektene som ikke har tilfredsstillende sikring i dag vil fases ut i nær fremtid, og det vil ikke bli prioritert ressurser til disse objektene. For de resterende 4 prosentene av objektene er det foreløpig vurdert at kostnadene ved midlertidige tiltak ikke står i et rimelig forhold til effekten som oppnås.

Felles forståelse av objektsikringsinstruksen

Forsvarsdepartementet har i 2018 og 2019 ledet en gjennomgang av instruksen som regulerer objektsikring med sikringsstyrker fra politiet og Forsvaret, for å avdekke eventuelle uklarheter samt utarbeide forslag til endret instruks.

Justis- og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Forsvarsstaben og Forsvarets operative hovedkvarter har også deltatt i arbeidet. Andre særlig berørte aktører har kommet med innspill.

Politiets og Heimevernets kapasitet

Politidirektoratet har gjennomført et arbeid for å avklare, analysere og fastsette ambisjonsnivået for politiets objektsikring ved bruk av sikringsstyrker.

Heimevernsdistriktene har deltatt i dette med å avklare mulighetene for bistand og samarbeid. Forsvaret har kvalitetssikret sin vurdering av styrkebehovet til militær sikring av nøkkelobjekter mot væpnet angrep og bistand til sikring av politiets forhåndsplanlagte objekter mot angrep av kriminell karakter.

Forsvaret har vurdert at det i utgangspunktet er tilstrekkelig heimevernsstyrker til sikring av både nøkkelobjektene og politiets forhåndsplanlagte objekter samtidig. Begge de to etatenes analyser viser imidlertid at det ved alvorlige situasjoner som krever langvarig og omfattende objektsikring med permanente sikringsstyrker ved objektene ikke vil bli tilstrekkelige ressurser til også å utføre alle andre oppgaver som ligger til etatene i slike situasjoner.