Nyheter:

– Enkelthendelser kan inntreffe

Den mest alvorlige terrortrusselen vil fortsatt komme fra ekstreme islamistiske grupper, fastslår PST i sin trusselvurdering for 2019.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) beskriver trusselbildet i Norge som preget av stabile og relativt varige utviklingstrekk. 

Trusselvurderingen til PST for 2019 ble lagt frem 4. februar. 

– Samtidig vet vi at enkelthendelser og episoder plutselig vil kunne inntreffe og få en stor og ofte uforutsigbar innvirkning på samfunnet. En vurdering av framtiden vil derfor alltid være usikker, skriver PST.

I trusselvurderingen for 2019 trekkes ekstreme islamistiske grupper fortsatt fram som den mest alvorlige terrotrusselen mot Norge. PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorangrep her i landet, men at antall nye personer som radikaliseres til disse gruppene fortsatt vil være lavt.

– Svekkelsen av IS har medført redusert radikaliseringsvirksomhet og støtte til ekstrem islamisme i Norge. Det vil likevel være enkelte ekstreme islamister som anser Norge som et legitimt mål for terrorhandlinger, skriver PST.

– Al-Qaida arbeider fortsatt mot et langsiktig mål om å etablere et islamistisk kalifat og samle den globale, militante jihad-bevegelsen. Terrororganisasjonen har fremdeles vestlige land i sitt fiendebilde, men det er sannsynlig at de det kommende året vil prioritere angrep i områder hvor de allerede har en tilstedeværelse, skriver de videre.

Det understrekes også at selv om Norge inngår i fiendebildet til både IS og al-Qaida, er det «flere andre europeiske land som er langt mer framtredende i dette bildet».

Sannsynligheten for at norske høyreekstreme eller venstreekstreme grupper gjennomfører terrorangrep i Norge i 2019, vurderes som liten.

hovedpunktene i trusselvurderingen

Statlig etterretningsvirksomhet:
* Flere land forsøker å plassere kilder i norske virksomheter. 
* Dataangrep fra andre stater er en trussel. 
* Virksomheter innen forsvar og beredskap samt politikk og forvaltning er utsatt.

Politisk motivert vold:
* Den mest alvorlige terrortrusselen i 2019 kommer fortsatt fra ekstreme islamistiske grupper.
* Det er lite sannsynlig med terrorangrep fra norske høyreekstreme og svært lite sannsynlig med terrorhandlinger fra norske venstreekstreme.

Trusler mot myndighetspersoner:
* Det forventes at terskelen for å gjennomføre angrep er høy selv om det jevnlig blir framsatt trusler blant annet mot politikere.