Sjefene svarer om seksuell trakassering: Garden

Forsvarets forum har spurt sjefene i Forsvaret hva de har gjort og vil gjøre, for å forhindre seksuell trakassering.

I desember publiserte vi saken om kvinner som forteller om seksuell trakassering. Etter dette begynte vi å sende ut spørsmål til sjefene i Forsvaret, hvor vi ba dem om å svare på to spørsmål:

1. Hva har du tidligere gjort for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling?

2. Sakene vi har skrevet den siste tiden viser at seksuell trakassering fortsatt er problem for mange kvinner i en eller annen form – hva tenker du å gjøre for å forhindre seksuell trakassering i din avdeling fremover?

I tiden fremover vil vi publisere svarene vi har fått. 


GARDEN

Oberstløytnant Vegard FlomSjef Hans Majestet Kongens Garde:

HMKG er en avdeling med en relativt høy kvinneandel. Cirka 30 prosent av avdelingens soldater er kvinner. Hos de fast ansatte hvor kvinneandelen er lav, medfører det at de kvinnelige soldatene har få «forbilder».

Jeg mener at trakassering handler om avdelingskultur og ledelse. Jeg er relativt ny i HMKG (august 2018), så hva som har blitt gjort i avdelingen kan jeg ikke svare på, men kontrete ting jeg har gjort;

Fra jeg startet som avdelingssjef i HMKG har jeg sammen med kompanisjefene tatt tak i de tilfeller vi registrerer vedrørende all type trakassering, enten det er hos soldatene eller de ansatte.  Dette er en policy vi har vært veldig bevist og klar på. En av utfordringene er å få høre om sakene. Vi har benyttet TMO (Tillitsmannsordningen i Forsvaret - i dag kalt Tillitsvalgtordningen i Forsvaret - TVO red. journ.) og yngre befal for å gjøre oss beviste på dette. 

Ved flere tilfeller har vi opplevd at våre kvinnelige soldater blir seksuelt trakassert av eksterne kursleverandører. Disse sakene har vi tatt tak i gjennom møter med leverandører og krevd at kursholdere har blitt fjernet og eventuelt politianmeldt hvis fornærmet ønsker dette.

I mobbesaker med seksuelt tilsnitt har vi gjennom samtaler dimittert soldater, enten fornærmet eller mobber, basert på sakens natur og andre relevante faktorer som har dukket opp i samtaler med de involverte. FSA (Forsvarets sikkerhetsavdeling) har vært involvert hver gang.

Jeg har tydelig kommunisert for mine ansatte min personlige holdning vedrørende tematikken. Trakassering uansett form, er noe jeg ser svært alvorlig på og vil følge opp.

Dette har medført til samtaler ved enkelte tilfeller hvor vi ber ansatte om å justere sin språkbruk.

Dette har vært en tematikk i sjefsmøter og internt i kompaniene. Kompanisjefene har tatt vår null-toleranse holdning i kompanisjefens time, samt fulgt det opp i praksis når sakene har blitt identifisert.

Jeg har iverksatt et holdningsskapende arbeid i avdelingen for å stadfeste og synliggjøre den avdelingskulturen som er i avdelingen. HMKG har en meget sterk avdelingskultur, men denne er ikke nedskrevet. Dette gjør det også vanskelig å drive målrettet utvikling av denne. Arbeidet er ferdig juni 2019 og involverer alle nivåer i avdelingen. 

HMKG har fra innrykk fokus på rett person, til rett stilling, til rett tid. Kjønn er ikke et tema og vi jobber med å ikke skape minoriteter av noe form, som kan bli utsatt for trakassering.

Infrastrukturen i avdelingen er omgjort til kjønnsnøytral verneplikt. Etter samtaler med soldater fungerer dette meget godt og bidrar til mindre forskjeller mellom kjønn.

Min oppfatning er at det er svært vanskelig å identifisere sakene på et tidlig tidspunkt. Jeg opplever at de sterke kvinnene som forteller sine historier i F (Forsvarets forum red. journ.) har stort mot, noe vi skal fremelske. Men hverdagen opplever jeg ikke slik. Jeg er selv gift med en offiser og denne problemstillingen har vært ofte diskutert over middagsbordet.

Jeg mener at å skape en trygg og god arbeidsplass hvor forskjeller i legning, kjønn, etnisitet, religion og lignende er positivt, krever kontinuerlig jobbing og fokus. Dette er noe vi skal fortsette med også i 2019, langs de linjer vi allerede har startet.