Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_1615_merenn40varsleromoveforum_1615_merenn40varsleromovehttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8781/forum-media/PubImages/Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen-11.jpg

Undersøkelse avdekker grove overgrep i Forsvaret

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er overrasket og skuffet, men mener at Forsvaret ikke har en ukultur.

– Undersøkelsen avdekker tilfeller som er meget alvorlige, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. 

– Det overrasker meg. Og det bekymrer. Dette må vi komme til livs. Forsvaret har for mange tilfeller av grov seksuell trakassering og mobbing. 

Tallene fra Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering ble offentliggjort tirsdag 19. februar. 8805 har svart, 24 prosent er kvinner. 1,1 prosent av kvinnene sier at de har blitt tvunget til seksuelt samleie. Blant mennene er prosentandelen 0,3. 3,7 prosent av kvinnene sier at de har blitt forsøkt tvunget til seksuelt samleie. Det har 1,2 prosent av mennene opplevd. 

– Hva overrasket deg mest? 

– At det var så mange grove tilfeller. 

– Opplever du at Forsvaret har en ukultur? 

– Nei, andelen er for liten til at jeg vil kalle det en ukultur. Antall overgrep er flest blant de unge og avtar med alder. Vi ser det samme i samfunnet for øvrig. Men vi har en stor utfordring. Vi kan ikke tillate at våre vernepliktige og ansatte blir utsatte for slike handlinger. 

– Forsvaret har et holdningsproblem, sier landstillitsvalgt Lise Veronica Huynh

Ni tiltak

Bruun-Hanssen forteller at medarbeiderundersøkelsen og vernepliktundersøkelsen i flere år har stilt spørsmål om mobbing og seksuell trakassering. Det har stort sett gitt de samme svarene, forklarer forsvarssjefen. 

 

 

forum_1615_merenn40varsleromoveUndersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST)<p><span style="font-size:12pt;font-family:"times new roman";">I fjor høst gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse blant ansatte og vernepliktige for å kartlegge mobbing og seksuell trakassering. Svarprosenten for undersøkelsen var 48 prosent (8805 personer). Kvinneandelen av respondentene (24 prosent) er noe overrepresentert sammenliknet med kvinneandelen i Forsvaret som helhet (17,2 prosent).</span>​</p>forum_1615_merenn40varsleromove

 

 

forum_1615_merenn40varsleromoveVernepliktundersøkelsen 2017<p>​Vernepliktsundersøkelsen 2017 viste at 16 prosent kvinnelige og 1 prosent mannlige soldater i førstegangstjenesten har opplevd seksuell trakassering fra medsoldater eller overordnede. <br></p>forum_1615_merenn40varsleromove

 

 

forum_1615_merenn40varsleromoveMedarbeiderundersøkelsen 2017<p>​<span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Medarbeiderundersøkelsen 2017 viste at 5 prosent kvinner og 1 prosent menn månedlig eller oftere blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller liknende på arbeidsplassen.</span><br></p>forum_1615_merenn40varsleromove


– Vi har iverksatt tiltak etter tidligere undersøkelser, men de har ikke gitt nevneverdig effekt.

– I undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering stiller vi ikke enkeltspørsmål. Vi stiller 60. Undersøkelsen gir oss grunnlag for å forstå problemet og komme frem til mer treffsikre tiltak. Her samarbeider vi med Likestillingsombudet, Generaladvokaten og Vernepliktsrådet. 

Forsvarssjefen lovet i januar at han skulle komme med flere tiltak i løpet av februar. Det gjør han nå. 

– Vi har ni tiltak som vi iverksetter, som et resultat av undersøkelsen. 

– Når er tiltakene på plass? 

– Så raskt som mulig. Ett tiltak som ikke står på listen er å informere bedre til alle ansatte og vernepliktige om hvor alvorlig dette er. 

 

 

forum_1615_merenn40varsleromoveDisse tiltakene iverksetter Forsvaret: <p>​1) gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt<br><br>2) revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv</p><p>3) gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette<br><br>4) gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet<br></p><p>5) kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret</p><p>6) tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker<br></p><p>7) etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)</p><p>8) gjennomføring av undersøkelse om blant annet mobbing og seksuell trakassering hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse<br></p><p>9) opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering<br></p>forum_1615_merenn40varsleromove


– Vernepliktige kvinner er den enkeltgruppa hvor flest sier at de er utsatt for overgrep. Hva tenker du om det? 
– Tallene sier ikke at dette er et problem som er unikt for Forsvaret. Ei eller at det bare oppstår i Forsvaret. Men når det gjelder vernepliktige så har vi et særlig ansvar, og vi må jobbe hardere for å unngå slike hendelser. 

– Er seleksjonen god nok?
– Å se på seleksjonsprosessen er et av tiltakene. Jeg tror dette handler om å informere bedre. Vi må forstå alvorlighetsgraden, og så må vi jobbe med kulturen. Vi må gripe inn tidlig og trenger kjøreregler. Generaladvokaten sier at vi har mer enn nok regler. Men de vernepliktige vil gjerne ha noen enkle regler å forholde seg til. Derfor lager vi et direktiv, samler det som er og forenkler. 

– Når er direktivet på plass?
– Vi jobber med det. Direktivet kommer så fort som mulig. 

– I undersøkelsen varsles det om en rekke straffbare handlinger. Er det mulig for Forsvaret å ta tak i disse sakene i etterkant?
– Vi kan neppe gå inn og gjøre noe med enkeltsaker. De må varsles. Da sendes til politiet. Vi skal sørge for at varslingssystemet er bedre kjent og lagt til rette for. Det er et av de ni  tiltakene våre.

– Det rapporteres om hendelser langs hele skalaen – hvilke tiltak kan Forsvaret iverksette?

– De mest alvorlige sakene må Politiet ta hånd om. Når det gjelder de mindre alvorlige hendelsene så har vi disiplinærreglementet. Der må vi være tydeligere og statuere eksempler. Det skal vi gjøre.

– Hvilke type reaksjoner tenker du på da?

– Vi kan ta i bruk hele spekteret av refselser, fra bøter til irettesettelse. 

***

– Må gjøre mer


Militært kvinnelig nettverk mener at noen av mørketallene er avdekket, men etterlyser flere tiltak - ikke bare undersøkelser. 

– Vi synes disse tallene er alvorlige og altfor høye og viser viktigheten av at Forsvaret satt igang denne undersøkelsen, vi har fått avdekket noen av de mørketalllene vi mener har vært der, sier Miriam Weierud, leder for Militært kvinnelig nettverk.

 

 

forum_1615_merenn40varsleromoveforum_1615_merenn40varsleromovehttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=8782/forum-media/PubImages/Miriam.jpg


Hun mener det er bra at Forsvaret lager en side for informasjon og støtte til ledere som mottar varsler om mobbing og sesksuell trakassering og at de skal informere ytterligere om varslingsrutinene. 

– At bare to av 40 har anmeldt sakene, viser at informasjon om varslingsrutinene og rutinene i seg selv ikke er gode nok, sier hun.

Weierud stiller imidlertid også flere spørsmål. 

– Hvordan skal Forsvaret følge opp tiltakene? Vi mener at det må iverksettes flere tiltak enn undersøkelser hvert andre år. Vi etterlyser også konsekvensene. Utdanningen ikke bare kan være på lederne, men må gjelde alle nivåer i Forsvaret. 

– Vi kan ikke ha det slik at 40 prosent opplever at de ikke får den informasjonen de trenger for å gjøre jobben sin eller ikke blir tatt seriøst på arbeidsplassen. Det kan vi ikke akseptere i Forsvaret. 

Publisert 19. februar 2019 16:36.. Sist oppdatert 20. februar 2019 15:18.