Nyheter:

Mangler stridsviktig materiell

Heimevernet har ikke kapasitet til å beskytte alle sivile og militære nøkkelobjekter ved en væpnet konflikt, viser undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Publisert Sist oppdatert

«Ved en væpnet konflikt har Heimevernet ansvaret for territoriell overvåking og kontroll, sikre mottak av allierte styrker og sikring og beskyttelse av sivile og militære nøkkelobjekter», står det i rapporten.

Men Heimevernet har ikke kapasitet til å beskytte alle sivile og militære objekter i tilfelle en væpnet konflikt. 

Det er funnet mangler ved Heimevernets bemanning og kompetanse. Blant annet har man for få befal i HV. Undersøkelsen viser at Heimevernets områdestruktur har lavere bemanning enn det Stortinget forutsetter og flere av heimevernsområdene har mindre stridsviktig materiell enn det Forsvaret stiller krav om.

Dette gjelder blant annet ammunisjon.

Ved en væpnet konflikt har ikke Heimevernet tilstrekkelig kapasitet til å sikre og beskytte alle sivile og militære nøkkelobjekter, er en av konklusjonene.


Etterslepet. – Heimevernets budsjett ble i 2017 styrket med 191 mill. Kroner til å innhente etterslepet innenfor vedlikehold, reservedeler, ammunisjon og beredskapsbeholdninger, samt anskaffelse av nytt sperremateriell for sikring av objekter, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en kommentar til funnene.  

Ved en vurdering av Forsvarets totale kapasitet til objektsikring bør andre deler av Forsvaret også tas med i vurderingen, mener Bakke-Jensen og viser blant annet til at Hans Majestet Kongens Garde bidro til objektsikring i Oslo etter terrorhandlingen 22. juli 2011.


Hovedfunn. Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet har ikke i nødvendig grad har sørget for at grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

• Tre år etter tidsfristen som Stortinget har fastsatt, senest innen 1. januar 2015, er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt mangelfull.

• Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

• Forsvarsdepartementets plan om etablering av grunnsikring for de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger

Riksrevisjonen anbefaler derfor at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet iverksetter følgende tiltak:

• Sørger for forpliktende framdriftsplan og finansiering, slik at permanent grunnsikring av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret blir etablert i tråd med Stortingets forutsetninger.

• Iverksetter nødvendige midlertidige tiltak for skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret i samsvar med sikkerhetsloven, fram til permanent grunnsikring er etablert.

• Sikrer felles forståelse av objektsikringsinstruksen mellom departementene.

• Avklarer og sørger for at politiet og Heimevernet har nødvendig kapasitet, hver for seg og sammen, til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker.


Les hele rapporten fra Riksrevisjonen her