Stoppet heisprosjekt

Forsvarsdepartementet har foreløpig stanset utbyggingen av heis i Blåtårnet på Akershus slott.

Publisert Sist oppdatert

Årsakene er flere. Den kanskje viktigste er at funksjonshemmedes organisasjoner, deriblant Norges Handikapforbund, ikke skal være tatt med på råd i en tidlig nok fase. Løsningen som er skissert, har Forsvarsbygg fått beskjed om å utrede på nytt, og det skal utredes om det finnes andre måter å løse tilgjengeligheten for mennesker i rullestol og med nedsatt bevegelighet.

Da forsvaretsforum.no skrev om saken i januar, reagerte de funksjonshemmedes organisasjoner med å beskrive den skisserte løsningen med heis i Blåtårnet som en B-inngang – siden øvrige besøkende bruker hovedinngang via Arnebergtrappen.

En annen medvirkende årsak til at prosjektet nå er stoppet, er at kostnadsanslaget har økt med 25 prosent, fra 30 til nærmere 41 millioner kroner. Flere aktører som er involvert, mener dette blir for dyrt. Det får Forsvarets forum bekreftet på flere hold.


Riksantikvaren støttet løsningen med heis i Blåtårnet, blant annet fordi trappen i Blåtårnet ikke var vernet. Riksantikvar Jørn Holme kalte løsningen for fremtidsrettet.

Men, det er erkjent at den tidligere valgte løsningen fører til store inngrep i fjellet og i Langkjelleren mot Mausoleet. Det er med på å drive kostnadene betydelig opp

Jeg synes det er flott at Forsvaret tar ansvar og tar den gjennomgangen på nytt

– Jeg synes det er flott at Forsvaret tar ansvar og tar den gjennomgangen på nytt. Det har vært manglende medvirkning fra organisasjonene. Nå tar de vår henvendelse på alvor, sier Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund til Forsvarets forum.

– Bevegelseshemmede skal kunne bruke samme inngang som andre. Når regjeringen bruker sine representasjonslokaler, så må de lokalene også vise at alle borgere er likeverdige. Dersom man har en hovedinngang for alle andre og en sideinngang for bevegelseshemmede et stykke unna, så gir det et signal om at det er greit at noen går bakveien, mener Sørbotten.

Hun mener heis i Blåtårnet i utgangspunktet er en teknisk god løsning, pent og fint, men så lenge den røde løperen går til dagens inngang ved Arnebergtrappen, så vil Blåtårnet fremstå som en B-inngang.

– Vi er veldig glad for at vi blir lyttet til og vi har en forventning om at det blir en reell gjennomgang av de alternativene som vi har skissert som mulige løsninger for Akershus slott, sier Sørbotten.

Nå tar vi oss tid til å gjøre det på en ordentlig måte.
Avdelingsdirektør Rune     Fagerli.
Avdelingsdirektør Rune Fagerli.

– Det har vist seg at vi ikke har involvert interesseorganisasjoner i tilstrekkelig grad. Nå tar vi oss tid til å gjøre det på en ordentlig måte. I tillegg har den foreløpige valgte løsningen gitt oss utfordringer med tanke på økonomien. I alle prosjekter tenker vi oss gjerne om en gang til før vi bestemmer oss når det viser seg at noe blir dyrere enn antatt. Vi har satt en frist for Forsvarsbygg å komme med en ny plan for utredning i morgen, 15. juni.

– Så nå blir alle parter hørt?

– Alle blir nok hørt, men om vi kan ta hensyn til alle innspillene og synspunkter er en annen skål i en sak med mange kryssende interesser. Men vi skal sørge for god involvering, poengterer Fagerli.

Prosjektleder Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg bekrefter at høyere kostnader enn forventet samt kritikk fra interesseorganisasjoner ligger til grunn for at Forsvarsdepartementet ber om å få utredet en alternativ løsning.

– Det vil bli på et detaljert nivå som gjør at alternativet kan vurderes opp i mot løsningen vi har arbeidet med frem til nå. Alternativet med Arnebergtrappen har i tidligere faser av prosjektet vært belyst, men ikke blitt utredet i tilstrekkelig detaljert grad, sier Helin.

– Forsvarsbygg er bedt om å stille pågående prosess med Akershus slott i bero inntil dette er gjort, sier Helin.

FD understreker i sitt oppdrag til Forsvarsbygg at bruker, verne- og planmyndigheter og andre relevante interessenter skal involveres i prosessen.

– Alternativet vi skal utrede nøye, er etablering av utvendig løftebord i tilknytning til Arnebergtrappen og at innvendig trappeheis legges til grunn. Vi skal også utrede ulik plassering av innvendig trappeheis henholdsvis for hovedtrappen eller i trappen i Blåtårnet.

Helin forklarer at Forsvarsbygg etter dette skal gi en anbefaling til Forsvarsdepartementet etter at dette er gjort.

– Hvorfor har prosjektet økt i pris, fra 30 til nærmere 41 millioner kroner?

– Det har vært nødvendig med et mer detaljert nivå på planleggingen og prosjekteringen for å sikre at gjennomføringen blir forsvarlig og ikke påfører skader på dette viktige kulturminnet. Prosesskostnadene er blitt mer omfattende, og det har igjen ført til at gjennomføringskostnadene har økt.

Prosesskostnadene er blitt mer omfattende, og det har igjen ført til at gjennomføringskostnadene har økt

– I tillegg har vi som følge av prosjekteringsarbeidet beskrevet ekstra tiltak for en sikker gjennomføring. Det har vi bedt entreprenørmarkedet om å ta med i sine tilbud. Prisene vi har mottatt fra entreprenørmarkedet har følgelig også blitt høyere enn vi først antok.

– Hva slags frist har dere fått?

– Vi fremmer en tidsplan for Forsvarsdepartementet fredag 15. juni.


Akershus Slotts Venner og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus har sendt klager og bekymringsmeldinger knyttet til heisprosjektet.

– Planene slik de forelå representerte altfor omfattende inngrep i Akershus slott. Et godt resultat kan oppnås med langt mindre inngrep. Vi er glade for at disse store og irreversible løsningene er lagt til side, sier styreleder Geir Thomas Risåsen i Akershus Slotts Venner. Venneforeningen mener målsettingen videre må være å finne løsninger som gir en likeverdig adkomst for alle besøkende, og som samtidig ivaretar slottets unike verdier som nasjonalt kulturminne.

Vi er glade for at disse store og irreversible løsningene nå er lagt til side

– Vi ser frem til samarbeid med Forsvarsbygg, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund og ønsker å  bidra konstruktivt i prosessen videre, sier Risåsen.