Nyheter:

Brukket rygg?

Fregattvåpenet har alvorlige mangler knyttet til bemanning, kompetanse, trening og tilgang på reservedeler, ifølge Riksrevisjonen.

Publisert Sist oppdatert

Summen av disse gjør at fregattvåpenet ikke har den operative evnen som Stortinget har forutsatt. Forsvaret har fem fregatter av Fridtjof Nansen-klassen. Riksrevisjonen kaller disse for «Sjøforsvarets ryggrad» som spiller en nøkkelrolle for å kunne løse Forsvarets oppgaver i militære konflikter og i krig. I dag la riksrevisjonen fram sin rapport om fregattvåpenets operative evne. Den viser til alvorlige mangler. Hovedfunnene i rapporten er at;

  • Fregattvåpenet har en lavere operativ evne enn forutsatt av Stortinget. 
  • Reservedelsforvaltningen svekker fregattenes operative evne. 

  • Det er et etterslep i vedlikeholdet av fregattene som svekker operativ evne.
  • Det er svakheter ved overordnet resultatinformasjon til departementet. 


Riksrevisjonen skriver blant annet at det er svakheter ved den tekniske tilstanden.  Mangelen på reservedeler fører til såkalt «kannibalisering» hvor man tar deler fra ett fartøy for å bruke på et annet. Planen var at tre fartøy hele tiden skulle være operative, mens ett skulle brukes til opplæring og ett til vedlikehold. ​
I tillegg er personell- og kompetansesituasjonen utfordrende. 
NH90-helikoptrene først vil være på plass ved utgangen av 2020. Dette innebærer at fartøyene i en stor del av sin levetid vil være uten en av sine viktigste kapasiteter. 


Riksrevisjonen kommer med noen anbefalinger for å forbedre den operative evnen;

​Forbedrer balansen mellom oppdrag og tilgjengelige ressurser i     fregattvåpenet, både når det gjelder materiell, bemanning og kompetanse
.

Iverksette tiltak for tilgang til reservedeler og utrustning som er nødvendig for å opprettholde den operative evnen som Stortinget har forutsatt.

Iverksette tiltak for at felles støttefunksjoner er tilstrekkelig bemannet med rett   kompetanse, slik at disse ikke blir flaskehalser for fregattvåpenet og andre deler av Forsvaret.


Tilstanden til fregattene ble kjent for Stortinget allerede i juni 2016. Rapporten ble da hemmeligholdt, ifølge Bergens Tidende​.

Les rapporten om Riksrevisjonen undersøkelse av fregattvåpenets operative evne her.