Nyheter:

Kraftsamling i Bodø

De norske F-16-flyene vil trolig samles i Bodø på slutten av levetida.

Publisert Sist oppdatert

F-16 skal utfases med innfasingen av F-35. De neste fem årene vil være de siste for F-16 jagerflyene, som må samles på ett sted.
– Jeg ser for meg at på slutten av levetida vil tyngdepunktet for F-16-produksjonen være i Bodø. I dag har vi et tilnærmet likt flytimeuttak og teknisk ettersyn mellom Bodø og Ørland, bekrefter sjef for Ørland flystasjon, oberst Aage Lyder Longva. Han har Luftforsvarets base Bodø underlagt seg.

Kampflybase. En viktig del av det tekniske personellet forsvant fra Bodø det første året etter Stortingsvedtaket i 2012, som valgte Ørland som framtidig kampflybase for F-35. Men svært få av disse har flyttet til Ørland. De fleste fant seg andre jobber i eller utenfor Forsvaret. 332 skvadron ble i 2015 «lagt på is», men vil gjenoppstå som F-35 skvadron på Ørland til høsten. 338 skvadron flyr F-16 på Ørland i dag, men det er 331 skvadron som holder fortet i nord og vil trolig fly til ut 2021. Slik luftvingsjefen vurderer det tyder mye på at Bodø vil overta en stor del av den resterende F-16 aktiviteten i løpet av 2019. Da er Ørland godt i gang med å etablere en operativ F-35 skvadron.

Flyttes. – En av utfordringene til dette er kompetansefordelingen mellom Bodø og Ørland, utdyper Longva. F-35 organisasjonen på Ørland vil kreve en robust tilnærming, og noe av det tekniske ettersynet på F-16 kan fortsatt leveres på Ørland. Samtidig vil en planlagt redusert operativ leveranse på F-16 kreve en lokalisering på ett sted. Med F-16 sin QRA-beredskap (utrykningsflyene) i Bodø er dette et naturlig valg. Noe personell må trolig tilføres Bodø for å kunne drifte systemet derfra.

Fagmiljøer. – Etter stortingsvedtaket i 2012 har det vært diskutert ulike løsninger for F-16-utfasingen. Som å kutte all F-16-produksjon i Bodø i 2016, eller seinest 2019. Det å samle aktiviteten i Bodø rundt QRA-beredskapen synes å være veldig fornuftig, fordi det etter hvert blir små fagmiljøer, og det trengs en samlet organisasjon for å understøtte beredskapen, sier oberstløytnant Henning Homb, som er basesjef i Bodø.

Omskolerer. Selv om mange har sluttet, er det fortsatt et stort antall tilsatte innenfor gjerdet på gamle Bodø flystasjon. Og basesjefen ønsker å skape forutsigbarhet for sitt personell, samtidig som han vil unngå at Bodø sitter igjen med utelukkende seniorer. Bare et mindre antall teknikere i Bodø omskolerer seg fra F-16 til F-35. Og det er fortsatt uklart for en del yngre hva de skal gjøre når F-35 overtar.
– Vi ser behov i Luftforsvaret for alle også etter 2021. Det er mange militære avdelinger rundt Bodø, og Evenes vil bli en betydelig flystasjon som neppe vil rekruttere bare fra Andøya. Vi ønsker en optimal utnyttelse av begrensede ressurser, sier oberstløytnant Homb.

QRA. Bodø skal ha QRA-beredskapen inntil Evenes overtar ved årsskiftet 2021-22. Med gitte planer medfører dette at dagens aktivitetsnivå for F-16 i Bodø opprettholdes i stort de neste fem år.
– Bodø vil være viktig for F-16 leveransen i årene som kommer. Kompetansen må i utgangspunktet nyttes der den er, men på Ørland vil F-16 aktiviteten etter hvert reduseres med økt fokus mot F-35. Til dette må vi styre kompetansen og fordele personeller dit aktiviteten gjennomføres, sier Longva.

Tilfredsstillende. De første tre F-35 kampflyene kommer til Ørland til høsten. Fra neste år kommer det seks fly årlig, og vil gi initiell operativ kapasitet i 2019. Antallet F-16 vil reduseres etter hvert. Tilstanden på de norske F-16 jagerflyene er for tiden tilfredsstillende, med bare noen få maskiner parkert som delemaskiner.