Nyheter:

HR-huset sliter

Ett år etter at Forsvarets HR-prosjekt ble satt ut i livet er det mye frustrasjon i avdelingene. Nå får også prosjektet kritikk i evaluering.

Publisert Sist oppdatert

Alle større omstillinger møter utfordringer i en overgangsperiode, sier brigader Jan Erik Thoresen, sjef Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS).

En evaluering som FPVS har gjennomført, bekrefter misnøyen: Tid og kapasitet er en utfordring, ambisjonsnivået er noe utydelig og oppleves som vanskelig å etterleve. Roller, ansvar og grensesnitt er ikke godt nok definert, og ansvarsfordelingen mellom linjeledere lokalt og HR-rådgivere er uklar. Responstiden fra HR-senteret oppleves som lang.

– De foreløpige evalueringene, hvor de største avdelingene i Forsvaret har deltatt, viser at FPVS leverer gode tjenester, men at det som forventet er områder hvor vi opplever utfordringer, sier han.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Det jobbes blant annet med å redusere svartider på henvendelser.

Alle større omstillinger møter utfordringer i en overgangsperiode

Flere ledd. – Alt tar mye lenger tid, sier førstekonsulent Tom Gunnar Ask.

Han er HR-medarbeider i Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren.

– Det tar måneder å få nytilsatte innlagt i datasystemet SAP, det gjorde vi lokalt tidligere på tre minutter. Svakheten ved HR-prosjektet er at de som planla det ikke tok inn over seg det store volumet av HR-oppgaver som personellkonsulentene har holdt på med – og det innrømmer de i ettertid. 


FLA ble til PLA. HR (human resources)-prosjektet skulle effektivisere og modernisere Forsvaret. Beregninger tilsa at det ble brukt ett HR-årsverk per 17 årsverk. I alt 370 personellstillinger skulle vekk fra 75 steder landet over, og det ble i stedet satset på å samle rundt 50 nye årsverk ved lønnsadministrasjonen FLA i Harstad, som ble en del av personell- og vernepliktssenteret FPVS og omdøpt til PLA.

– Vi var mange som advarte mot det nye HR-senteret, sier Tom Gunnar Ask.

– Det er viktig å si at vi ikke er misfornøyde med de som jobber på PLA. Vi har nok spart inn stillingshjemler, men Forsvaret har ikke fjernet tilsvarende mengde arbeid. Og vi sitter igjen med en personellforvaltning vi ikke kan være stolt av, for folk får ikke lønn i tide, sier Tom Gunnar Ask.

Vi sitter igjen med en personellforvaltning vi ikke kan være stolt av

Tar tid. Også rådgiver Svein Kåre Nyseth, assisterende personellsjef i Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, er oppgitt over måten HR-organisasjonen fungerer. Han forteller at de fikk forlenget tilgang til å løse ting lokalt fram til påske i år fordi oppbyggingen i Harstad gikk tregt:

– Det tar tid å ansette folk og gi dem opplæring. Mye stanset derfor opp. Nå får vi ikke lenger utføre ting selv og må bare kontrollere at det gjøres riktig i PLA. Det er jo lokalt at vi kjenner folk og de utfordringene som kommer, sier Nyseth.


Sa opp i HV. I Trøndelag sa en troppssjef i innsatsstyrke Rype opp i protest.

– Jeg sa opp midt i juli fordi jeg før øvelsen i juni hadde fått lovnader fra egen avdeling og på HVs Facebook-sider at vi skulle få lønn den tolvte i måneden etter. Dette hadde jeg også sagt til troppen min, fordi noen meldte at de trengte lønn til rett tid. Når så lønna ikke kom, tok jeg konsekvensen av det og sa opp.

Han har vært troppssjef i seks år og ønsker ikke navnet på trykk fordi han ikke har orientert soldatene sine om oppsigelsen.

Aleksander Gudmundseth, som er hovedtalsperson for alle soldatene i innsatsstyrkene, sier at noen også har sluttet i HV-02. Flere teller på knappene.

– Personellsjefen lovet at ting skulle ordne seg i januar, det skjedde ikke. Dette legger en demper på frivilligheten. Mange HV-soldater er selvstendig næringsdrivende og må ha lønn for å kunne ta seg fri i ti dager. Alt var ikke greit med det gamle systemet, men da hadde distriktene i hvert fall en personellmedarbeider som ordnet opp hvis noe skar seg, sier Gudmundseth.

Det er nå sendt et påkrav til Forsvaret om forsinkelsesrenter for alle som får forsinket utbetaling. I verste fall kan kravet ende i retten.

Mange HV-soldater er selvstendig næringsdrivende og må ha lønn for å kunne ta seg fri i ti dager

Ingen vei tilbake. FPVS-sjef Jan Erik Thoresen sier at FPVS og HV har jobbet med å redusere tiden fra en øvelse er avsluttet til lønn er utbetalt.

– PLA/FPVS gjør en meget god jobb for å sørge for rettidig og korrekt lønn, og det er blant annet satt av dedikerte årsverk i FPVS til å håndtere avlønning av HV-personell, sier han.


– Samtidig må det påpekes at forutsetningene for å kunne utbetale riktig lønn til riktig tid er avhengig av at datagrunnlaget PLA får inn er korrekt.  Videre er det bred enighet om at dagens manuelle system for avlønning av HV ikke er tilfredsstillende. Det er i år jobbet tett med HV om å utvikle et bedre system for avlønning av HV-personell.

Powered by Labrador CMS