Nyheter:

Halv milliard ekstra til forlist fregatt

Forsvarsbudsjettet øker med 1,3 milliarder kroner. Det skal først og fremst dekke fregatt-utgifter.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen å øke rammen på forsvarsbudsjettet med i overkant av 1,3 milliarder kroner. Det skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding

Den største delen av denne økningen går til KNM Helge Ingstad. I etterkant av hendelsen med Helge Ingstad har det blitt gjennomført sikring, heving og transport av fartøyet. For å dekke merutgiftene til disse formålene, foreslår regjeringen en økning av forsvarsbudsjettet på 486,3 millioner kroner. I tillegg omdisponeres 165,8 millioner kroner internt på forsvarsbudsjettet.

– Midlene skal brukes til å dekke utgiftene til heving og transport av fartøyet, til anskaffelse av reservedelspakke og til å doble besetningen på det nye logistikkfartøyet KNM Maud, skriver Forsvarsdepartementet i pressemeldingen.

Satser på motordepot og kampflybase

Regjeringen bevilger dessuten 172 millioner kroner til testcellen for motordepotet til Norges nye kampfly F-35. Regjeringen legger opp til at staten overtar eierskapet til Rygge 1 AS og leier ut testcellen til AIM Norway AS. 

100 millioner kroner bevilges til å fremskynde byggingen av hangarer til F-35 på Ørland flystasjon.

Samtidig styrkes Forsvarets tilstedeværelse i nord ved at det bevilges 63 millioner kroner mer til å anskaffe reservedeler til Forsvarets maritime patruljefly.

– Bevilgningene til overvåkingsfly, mer seiling i nord og dobbel besetning for KNM Maud gjør at Forsvaret kan være mer til stede i nasjonale farvann og nordområdene, sier Høyres forsvarspolitiske talsmann på Stortinget, Hårek Elvenes.

20 millioner kroner bevilges til økt seiling i nasjonale farvann for å ivareta operative behov og økt tilstedeværelse i norske farvann, ifølge Forsvarsdepartementet.

I revidert nasjonalbudsjett legges også helhetlig plan for objektsikring og et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger frem.

Forsvarets forum kommer tilbake med mer.