Nyheter

DANNER NY REGJERING: Partilederne Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum legger fram sin regjeringsplattform på Hurdal.
DANNER NY REGJERING: Partilederne Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum legger fram sin regjeringsplattform på Hurdal.

Dette sier den nye regjeringsplattformen om Forsvaret

Vil opprette fond for Andøy kommune på 250 millioner og flytte helikoptre til Bardufoss. Heimevernets områdestruktur økes til 45 000 soldater.

Publisert Sist oppdatert

Saken oppdateres

I dag presenterte Arbeiderpartiet og Senterpartiet sin regjeringserklæring på Hurdalsjøen Hotell.

Der la partilederne Jonas Gahr Støre (AP) og Trygve Slagsvold Vedum (SP) fram den såkalte «Hurdalsplattformen» som danner grunnlaget for regjeringens politikk de kommende årene.

Den nye regjeringen vil styrke forsvarsevnen og det militære nærværet i Nord-Norge.

I regjeringsplattformen vil AP og SP flytte Bell 412-helikoptre til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet.

Disse helikoptrene vil bli organisert i en egen skvadron på Bardufoss flyplass.

TIL BARDUFOSS: I den nye regjeringsplattformen legges det opp til en styrking av Hærens helikopterkapasitet i Bardufoss.
TIL BARDUFOSS: I den nye regjeringsplattformen legges det opp til en styrking av Hærens helikopterkapasitet i Bardufoss.

Slik er punktet i Hurdalsplattformen formulert:

Flytte et tilstrekkelig antall Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter. Flyttinga skal være basert på en militærfaglig vurdering der både Hæren og spesialstyrkenes behov for helikopterkapasitet blir ivaretatt.

Høyre reagerer på helikopter-flytting.

– Støre-regjeringens ønske om å flytte Forsvarets Bell-helikoptre fra Rygge til Bardufoss, er rett og slett uansvarlig, og i strid med forsvarssjefens råd, skriver Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich i en e-post til Forsvarets forum.

– Gjørv-kommisjonen konkluderte etter 22. juli med at kontraterrorberedskapen var for dårlig. Derfor flyttet vi Bell-helikopterne fra Bardufoss til Rygge, slik at de ville være tilgjengelig for spesialstyrkene. Dersom vi nå flytter flere av dem tilbake til Bardufoss, i strid med Gjørv-kommisjonens konklusjon og forsvarssjefens råd, vil det svekke kontraterrorberedskapen, mener han.

Frølich skriver at helikoptrene er en knapp ressurs og at arbeidet med å skaffe flere er påbegynt. Han understreker at det er viktig å bevare kontraterrrorkapasiteten på Rygge frem til nye helikoptre er på plass, om anslagsvis tre år.

Flere til HV

Heimevernets områdestruktur økes til 45 000 soldater og det vurderes å opprette en egen utdanningskapasitet.

– Heimevernet må moderniseres som en territoriell styrke med lokalkunnskap og nærvær over hele landet. Det er strategisk viktig å sikre nærværet og kampkraften i Troms og Finnmark, står det i regjeringserklæringen.

Den påtroppende regjeringen vil også investere i nye stridsvogner og kapasiteter som kampfly, ubåter og overvåkningsfly, noe som er i tråd med forsvarsbudsjettet som avtroppende regjering la fram tidligere denne uken.

Les mer: Planlegger å signere stridsvogn-kontrakt i 2022

Det legger opp til å opprette over tusen nye årsverk i Forsvaret i perioden. Økningen skal i hovedsak gå til personell i operativ tjeneste.

Den påtroppende regjeringen vil at renholdet i forsvarssektoren igjen skal bli organisert i Forsvarets egen regi.

Dette sier regjeringsplattformen om Forsvaret:

• Slutte opp om NATOs toprosentmål og streve etter langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomiske rammer.

• Opprette et fond for Andøy kommune på 250 millioner kroner. Dette skal ikke føre til avkorting av andre tilskudd til Andøy kommune eller hindre kommunen fra å få andre midler til næringsvirksomhet. Regjeringen vil også bidra til flere arbeidsplasser og mer aktivitet i Andøy kommune, blant annet gjennom å styrke romindustrien, legge til rette for økt aktivitet i reiselivsnæring og gjennomføre utbygging av Andenes havn.

• Øke Norges totale forsvarsevne ved å styrke og videreutvikle vårt eget nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte. • Forsterke og fordype nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid som et tillegg til NATO-alliansen.

• Styrke forsvarsevnen i Nord-Norge med relevante bidrag fra alle forsvarsgrener. • Investere i viktige kapasiteter som kampfly, ubåtar og overvåkningsfly.

• Investere i nye stridsvogner til Hæren.

• Sørge for dedikerte helikopter til Hæren, som blir stasjonerte og organiserte i en egen skvadron basert på Bardufoss.

• Flytte et tilstrekkelig antall Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter. Flyttinga skal være basert på en militærfaglig vurdering der både Hæren og spesialstyrkenes behov for helikopterkapasitet blir ivaretatt.

• Avklare den framtidige fartøysstrukturen til Sjøforsvaret sett i sammenheng med det øvrige Forsvaret.

• Styrke forsvarssektorens innsats mot trusler fra det digitale rom og sørge for at Forsvaret kan rekruttere og beholde personell med digital kompetanse.

• Sørge for nødvendige etterretnings- og overvåkingsressurser til å gi en oppdatert situasjonsforståelse i nordområdene til nasjonale myndigheiter og NATO.

• Øke Heimevernets områdestruktur til 45.000 soldater. For å møte behovet for et tilstrekkelig antall personell i Heimevernet, skal det vurderast å opprette en egen utdanningskapasitet.

• Bruke strategiske avtaler til å sikre beredskap, sikre kapasitet til alliert mottak og effektivisere logistikk.

• Legge til rette for trening og øving med allierte og våre naboland.

• Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for tallet på tilsatte i Forsvarets operative ledd.

• Ha som mål at stabsfunksjonene i Forsvaret i hovedsak skal ligge nært de operative avdelingene.

• Bruke statens innkjøp til å utvikle og styrke gjenkjøp i norsk forsvarsindustri.

• Sørge for at Forsvaret ved utstyrsinnkjøp i større grad kjøper allerede utviklet og utprøvd utstyr. Norske myndigheter skal streve etter å sikre forpliktende gjenkjøpsavtaler som bidrar til nasjonal verdiskaping og teknologioverføring.

• Sørge for at renhaldet i hele forsvarssektoren igjen blir organisert i Forsvarets egen regi.

• Gå gjennom Forsvarets samarbeid med private aktører, med hensyn til blant anna sikkerhet, beredskap, kompetanse og krigens folkerett.

• Ta bedre vare på veteranene våre før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørande.

• Sørge for at samfunnet i større grad nyttiggjør seg av den viktige kompetansen til veteranane.

• Sørge for at sikkerhetsklarering av personell skjer basert på individuelle og ikke skjematiske vurderinger.

• Utnevne i løpet av høsten 2021 en bredt sammensatt forsvarskommisjon for å forberede grunnlaget for en ny langtidsplan for Forsvaret fra 2025.

• Legge til rette for et tettare samarbeid mellom Forsvaret og resten av samfunnet for å styrke både forsvarsevnen og vår totale samfunnsberedskap.

Partiene startet forhandlingene på Hurdalsjøen 29. september og kom idag med sin felles regjeringsplattform.

De ulike statsrådpostene offentliggjøres torsdag 14. oktober og da får vi vite hvem som blir ny forsvarsminister i regjeringen ledet av Jonas Gahr Støre.

HURDALSPLATTFORMEN: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterte Hurdalsplattformen som legger grunnlaget for den nye regjeringens politikk.
HURDALSPLATTFORMEN: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterte Hurdalsplattformen som legger grunnlaget for den nye regjeringens politikk.
Powered by Labrador CMS