Nyheter:

Familieliv på agendaen

– Mange kvinner planlegger utdanning og jobb ut fra et familieperspektiv. Det må Forsvaret ta hensyn til, sier orlogskaptein Truls Narve Thorseth.

Publisert Sist oppdatert

Karriere og familie er hovedtema på årets likestillingskonferanse, som tirsdag arrangeres på Sjøkrigsskolen i Bergen. Noen av spørsmålene som skal debatteres er: Verdsetter Forsvaret ansatte som har valgt å prioritere familien? Er de operative kravene forenlige med et moderne familieliv? Er Forsvarets krav akseptable for partnerne til militære? Konferansen skal rette oppmerksomhet mot om Forsvaret klarer å holde tritt med kravene som samfunnet for øvrig har til likestilling.

– Tilbakemeldinger fra kvinner i Forsvaret var medvirkende for valg av årets tema. De sier selv at å kunne kombinere jobb og familie i stor grad virker inn på om de velger en langsiktig karriere i Forsvaret. Vi ønsker å møte kvinnene på deres egne behov, sier orlogskaptein Truls Narve Thorseth, prosjektoffiser i Sjøforsvaret for konferansen.

– Forskning viser at kvinner i større grad enn menn planlegger utdanning og jobb ut fra et familieperspektiv, så da må Forsvaret ta dette med i beregningen i rekruttering og videre for å holde på kvinner, sier Thorseth.

Forskning viser at kvinner i større grad enn menn planlegger utdanning og jobb ut fra et familieperspektiv

Han opplyser at i dag er det anslagsvis 500-600 par i Forsvaret som består av to militære. Ett av disse parene er Elin B. Erichsen og Alexander Erichsen, som begge i perioder har sjøtjeneste, samtidig som de har to barn. På likestillingskonferansen skal de fortelle om sine erfaringer.

Oberstløytnant Lena Kvarving skal presentere konklusjoner og tiltak i forbindelse med rapporten «Likestilling og mangfold i Forsvaret» som var ferdig i sommer. Til daglig jobber hun i Forsvarsstaben med likestilling og mangfold. Mandatet for arbeidsgruppen, som blant andre Kvarving deltok i, fastslo at «likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er både rettferdig og lønnsomt. Det er lønnsomt fordi Forsvaret blir attraktivt som arbeidsgiver og tiltrekker seg god og relevant kompetanse, det åpner for å bruke de talentene som finnes på en effektiv måte, og det gjør organisasjonen mer innovativ og i stand til å takle varierte oppgaver».

I mandatet står det også: 

«Som offentlig instans har Forsvaret et etisk samfunnsansvar. Forsvaret skal ta sin del av forpliktelsene for den større helheten i samfunnet og verdiene som Forsvaret er bygget på som demokrati og likeverd.»

Rapporten danner bakgrunn for undersøkelsen som nylig ble sendt til ansatte i Forsvaret og soldater, om mobbing og seksuell trakassering. Forsvarets forskningsinstitutt har utviklet undersøkelsen på oppdrag fra Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet. Til tross for en uttalt nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering, har forskning og undersøkelser de siste årene vist at Forsvaret ennå er et stykke unna å komme i mål.

– Svarene vi får senere i høst, vil gi oss et grunnlag for å sette inn tiltak, sier Kvarving.

Arbeidsgruppen viser i rapporten til at «det ikke er samsvar mellom det Forsvarets strategiske ledelse uttaler er organisasjonskulturen og de subkulturene som faktisk eksisterer i Forsvaret.»  

Som vanlig skal også likestillingsprisen deles ut på konferansen. I fjor var det oberstløytnant Stein Garang, sjef for Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) som mottok prisen.