Et kjønnsdelt forsvar?

Kvinner tjenestegjør i støtteavdelinger og forvaltning, mens menn dominerer i de operative avdelingene, viser forskning.

Publisert Sist oppdatert

​​Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gitt ut rapporten «Slik får Forsvaret flere kvinner». Den baserer seg på ni år med forskning og funnene ble presentert på FFI-forum den 25 april. Der kom det fram at mange kvinner tjenestegjør i støtteavdelinger og forvaltning, mens menn dominerer i de operative avdelingene.
– Vi ser at kvinner har en tendens til å tjenestegjøre innenfor logistikk, administrasjon og støttestillinger. De havner i mindre grad i operative stillinger, sa Frank Brundtland Steder som er sjefsforsker ved FFI.
En av grunnene kan være fysiske tester på sesjon del 2 ikke er differensiert etter kjønn. Her skårer kvinner  generelt dårligere enn menn, særlig på fysisk styrke. Ettersom mange avdelinger har egne krav til kondisjon og styrke kan dette føre til at de fysiske kravene er et hinder for en del tjenester.
Rapporten fra FFI anbefaler derfor at Forsvaret vurderer de ulike tjenestenes reelle krav til fysisk styrke og kondisjon slik at ikke allmenn verneplikt bidrar til å forsterke en kjønnsdeling i Forsvaret. Som en følge av dette innfører Forsvaret nye fysiske tester på sesjon del 2 i år. En del tjenester får også kjønnsdifferensierte krav. Dersom man nesten utelukkende velger de sterke og utholdende kan man risikere å gå glipp av viktig kompetanse, ifølge rapporten.

Kjønnsblandede rom. Den 1. Januar 2015 trådde loven om allmenn verneplikt i kraft. Fra 1997-kullet har altså kvinner, på lik linje med menn, ikke bare en rett, men også en plikt til å avtjene førstegangstjenesten dersom Forsvaret ønsker det. En del avdelinger har gått inn for kjønnsblandede rom. Effekten av dette har vist seg å være overveiende positiv, ifølge rapporten.
– Kjønnsblandede rom har stor innvirkning på holdninger, blant annet til kvinnelige ledere. Barrierene mellom kjønn brytes sakte ned. Befalet spiller også en viktig rolle i hvilke handlinger og holdninger som legitimeres. Lederne sitter med nøkkelen til suksess, sier Kari Røren Strand som også er sjefsforsker ved FFI.

Militært ansatte. Innføringen av allmenn verneplikt har ført til et stort oppsving i antallet kvinnelige vernepliktige. Kvinner ligger an til å utgjøre om lag 25 prosent av mannskapene i 2017. Likevel er bare omlag hver tiende yrkesmilitære en kvinne. 
– Forsvaret har ikke noe problemer med å rekruttere kvinner, men å beholde dem, sier Frank Brundtland Steder.
Rapporten anbefaler fem tiltak for å få opp andelen;

  • Sikre at kvinner i førstegangstjenesten får positive erfaringer fra Forsvaret
  • Utrede og identifisere hvem som er best egnet
  • Vurdere kriteriene for utvelgelse til utdanning og ansettelse
  • Aktivt motvirke stereotype holdninger om kjønn og militæret
  • Få i stand bedre livsfaseorienter personalpolitikk i Forsvaret

Forsvaret har ikke lykkes med en vekst i antallet kvinnelige militært ansatte, som antallet vernepliktige skulle tilsi.
– Men førstegangstjenesten fungerer som et utstillingsvindu for videre tjeneste i Forsvaret. Flere kvinner vil nok la seg friste og man kan anta at andelen vil øke på sikt fordi flere gjennomgår førstegangstjeneste, mener Steder.