EOS-utvalget vil snakke med Frode Berg

– Det vil være naturlig for oss å snakke med Frode Berg når vi skal undersøke denne saken.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Svein Grønnern, leder av EOS-utvalget, til Forsvarets forum.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten, kjent som EOS-utvalget, har allerede Frode Berg-undersøkt saken i flere måneder, bekreftet utvalgsleder Svein Grønnern overfor NRK søndag. 

Til Forsvarets forum utdyper Grønnern at de vil si nærmere på saken fordi utvalget vil undersøke om enkeltpersoners rettigheter er krenket, og om norske tjenester har operert innenfor lov- og regelverket.

– Når vi har konkludert i en sak vi undersøker, vil vi enten informere Stortinget i årsmeldingen vår eller så kan vi rapportere til Stortinget i en særskilt melding, sier utvalgslederen.

UBESVARTE SPØRSMÅL

Forsvarets forum har også spurt om hvilke spørsmål som skal stilles i Frode Berg-saken og hvem disse spørsmålene skal stilles til. Men det ønsker ikke Grønnern å svare på. Utvalget vil heller ikke svare på om de kjenner til lignende saker eller hvor lang tid de ser for seg å bruke på Frode Berg-saken.

Frode Berg landet lørdag i Oslo etter å ha sittet i fengsel i Russland nær i to år. Men det gjenstår flere ubesvarte spørsmål. Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Norske myndigheter har imidlertid ikke bekreftet påstandene hans, noe det er ventet at de heller ikke vil gjøre, uavhengig av om det er hold i dem.

SKAL KONTROLLERE

EOS-utvalgets oppgave er å kontrollere etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres eller styres av offentlige myndigheter, og som har til formål å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser.

Utvalget har ingen instruksjons- eller vedtaksmyndighet overfor tjenestene. Men utvalget kan uttale seg om forhold det undersøker, og gi anbefalinger til EOS-tjenestene – eksempelvis at en personregistrering bør slettes, en sak bør tas opp til ny behandling eller at en praksis bør endres.

Da årsrapporten til EOS-utvalget kom ut tidligere i år rettet utvalget kritikk mot både PST og E-tjenesten.

SJU MEDLEMMER

– Formålet med kontrollen EOS-utvalget utfører er først og fremst å se til at enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt av EOS-tjenestene. Utvalget skal klarlegge om og forebygge at noens rettigheter krenkes, påse at tjenestene ikke benytter seg av mer inngripende midler enn det som er nødvendig etter forholdene og at tjenestene respekterer menneskerettighetene, skriver EOS-utvalget på egne nettsider.

– Videre har utvalget til oppgave å påse at virksomheten i tjenestene ikke utilbørlig skader samfunnets interesser, og utvalget er pålagt å føre en generell kontroll med at EOS-tjenestene holder sin virksomhet innenfor rammen av lov, administrative eller militære direktiver og ulovfestet rett.

EOS-utvalget har sju medlemmer, medregnet leder og nestleder. Utvalget velges av Stortinget og støttes av et sekretariat.