Eksos-eksponering

​Forsvarets forskningsinstitutt har kartlagt eksosproblemene ved Fellesverkstedet i Rusta leir, hvor det vinterstid kan bli mye eksos når lastebiler står på tomgang. Resultatene viser at personell potensielt kan eksponeres for konsentrasjoner av oljetåke som overstiger aktuelle grenseverdier for arbeidsatmosfære. Det anbefales bruk av åndedrettsvern ved arbeid inne i verkstedkonteinere og langvarig opphold rundt lastebilene.