Nyheter:

Vi mister kontrollen

Norge skal bruke 270 milliarder kroner på F-35, men setter bort vedlikeholdet. Det svekker beredskapen, skriver Bjørn Hanssen og Sigurd Myrvoll fra Militære verksteders samorganisasjon.

​I sommer kom det frem at Forsvarsdepartementet (FD) har bestemt at tyngre vedlikehold på våre nye kampfly F-35 skal foregå hos Italienske FACO. Militære Verksteders Samorganisasjon (MVS), som er en sammenslutning av Fellesforbundets klubber ved Forsvarets verksteder, mener det er svært kortsiktig av FD å inngå kontrakter med Italiensk industri på det materiellet som skal være spydspissen i Det norske forsvaret i flere tiår framover. Dagens regjering ser dessverre ikke ut til å ha tatt inn over seg at det sikkerhetspolitiske bildet har endret seg betydelig siden 2012. Av den grunn er det etter Militære verksteders samorganisasjon (MVS) sitt syn svært viktig at Norge selv har full styring over det forsvarsmateriell som skal sørge for norsk sikkerhet og beredskap.

Sigurd&nbsp;<SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>Myrvoll</SPAN>
Sigurd Myrvoll

MVS mener man med bakgrunn i det endrede sikkerhetspolitiske bildet, samt av beredskapsmessige hensyn både skal og må ivareta også det tyngre vedlikeholdet på F-35 etter samme konsept som har vist seg å  fungere utmerket på både våre F-16 og tidligere kampfly.

<SPAN>Bjørn&nbsp;</SPAN><SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>Hanssen</SPAN>
Bjørn Hanssen

MVS er kjent med at leder av Utenriks- og forsvarskomiteen har stilt spørsmål rundt nasjonalt vedlikehold av F-35 direkte til tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, med vekt på nasjonal beredskap og kompetanse samt hvilket handlingsrom Norge har for å kunne utføre mere av vedlikeholdet i egen regi. Svaret fra ministeren var at anskaffelsen ble gjort gjennom flernasjonalt partnerskap som etablerer en felles, global løsning for drift og vedlikehold av flyene. En løsning som skal dimensjoneres for å ivareta behov i fred, krise og krig.

Forsvarsministeren tar en betydelig risiko for vår nasjonale sikkerhet og beredskap ved å la vedlikeholdet av våre nye kampfly ivaretas av italiensk industri.

I Proposisjon 93S (2011-12) redegjorde daværende regjering Stoltenberg for planene knyttet til vedlikehold og logistikk av F-35.  Her kom det frem at logistikk på brukernivå regnes som kjernevirksomhet i Forsvaret, og skal i utgangspunktet ivaretas av personell tilsatt i Forsvaret.

Mister kontroll. MVS mener av svarene som er gitt av forsvarsministeren medfører at Norge gir fra seg både kontroll og styring av kjernevirksomheten på det som skal være det viktigste forsvars-materiellet vårt i mange tiår fremover.

MVS mener at forsvarsministeren, i en spent sikkerhetspolitisk situasjon, tar en betydelig risiko for vår nasjonale sikkerhet og beredskap ved å la vedlikeholdet av våre nye kampfly ivaretas av italiensk industri. Norge mister kontroll og prioritering over materiellet.

Videre fremgår det av svaret fra tidligere forsvarsminister at både Nederland og England, som tidligere skulle benytte samme konsept som Norge gjennom vedlikehold hos FACO, har gått bort fra dette. De har bestemt seg for, helt eller delvis, å etablere egen kapasitet for å dekke egne nasjonale krav.

FD sier også i sitt svar at de ikke har vurdert det til å være nødvendig eller økonomisk ønskelig å bruke ressurser på å etablere egne nasjonale løsninger der det finnes fellesskapsløsninger som fullt ut dekker våre krav, inkludert nasjonale beredskapsbehov. Norge går altså til anskaffelse av 52 F-35 jagerfly til en totalkostnad inkludert drift på 260 -270 milliarder kroner. Samtidig sier man at det ikke er nødvendig med full nasjonal kontroll på flyene.  Begrunnelsen er i hovedsak basert på økonomi.

MVS mener dette blir helt feil. 

Dårlig skjønn. Skal Norge kunne opprettholde den beredskap som F-35 var ment å skulle gi, kan man ikke se bort fra viktige argumenter som er basert på nasjonal beredskap og kontroll. Det mener vi regjeringen gjør. Både Nederland og England har skjønt dette, og har tatt konsekvensen av det. Hvorfor skjønner ikke politisk ledelse i dagens regjering eller departement dette? MVS mener det ligger ideologi bak en slik beslutning - ikke faglige vurderinger.

Skal vi i årene fremover kunne opprettholde tilstrekkelig beredskap må vi sørge for at våre små men meget kompetente flyfagmiljøer får fortsette med det de kan aller best, vedlikehold av norsk forsvarsmateriell

MVS mener at også Norge skal utføre det tyngre vedlikeholdet på F-35 selv. Enn så lenge har Luftforsvaret kompetanse både i egne rekker, og ikke minst på AIM Kjeller. En kompetanse som dessverre fort kan forsvinne hvis ikke noen snart våkner og tar ansvar for vår nasjonale beredskap. Skal vi i årene fremover kunne opprettholde tilstrekkelig beredskap må vi sørge for at våre små men meget kompetente flyfagmiljøer får fortsette med det de kan aller best, vedlikehold av norsk forsvarsmateriell, i dette tilfellet våre nye F-35 kampfly. Det er viktig for både nasjonal beredskap og kontroll, industrien, samt utviklingen av et meget kompetent teknisk flyfag miljø i Norge.