Nyheter:

HV: Et forsøk med gjenopprettelse av HVs rekruttskole for å sikre en nødvendig tilførsel av mannskaper, spesialister og befal til HV burde gjennomføres allerede i 2019, skriver Tom-Rune Klementsen.
HV: Et forsøk med gjenopprettelse av HVs rekruttskole for å sikre en nødvendig tilførsel av mannskaper, spesialister og befal til HV burde gjennomføres allerede i 2019, skriver Tom-Rune Klementsen.

Regjeringen holder det den lover – dessverre

Norsk Tjenestemannslag er svært kritiske til privatisering av ulike tjenester i Forsvaret, skriver Tom-Rune Klemetsen.

Forslaget til forsvarsbudsjett som ble fremlagt i går 8. oktober følger i stort de rammer som ble vedtatt under behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret.

Regjering varslet tidlig at de ønsker å privatisere oppgaver som i dag løses av Forsvarets egne ansatte. Også i dette budsjettet oppfyller regjeringa disse løftene. 


Privatisering. Budsjettet åpner for at Forsvarets IKT-tjenester kan privatiseres. NTL Forsvaret er svært kritiske til en privatisering av disse tjenestene. Når IKT-systemer driftes og utvikles av private aktører mister Forsvaret kontroll over hvem som har tilgang til hvilken informasjon. 

Erfaringer fra andre sektorer har vist at det er svært vanskelig å forhindre at utenlandske statsborgere får tilgang til skjermet data

Erfaringer fra andre sektorer har vist at det er svært vanskelig å forhindre at utenlandske statsborgere får tilgang til skjermet data. Privatisering av offentlige IKT-tjenester øker faren for sikkerhetsbrudd betraktelig. Dette er en risiko vi ikke har råd til å ta.

NTL Forsvaret opplever at privatiseringsiveren er styrt ideologisk og ikke av innsparing og effektivisering. Budsjettforslaget nevner en rekke effektiviseringstiltak som tilsynelatende har gitt innsparinger, konkurranseutsetting av renhold nevnes uten at innsparing er oppgitt.

NTL Forsvaret mener at det før virksomhet privatiseres gjennomføres omfattende analyser som viser lønnsomheten i privatiseringa, sammen med en vurdering av leveringssikkerhet i krise og krig, og konsekvensene av at Forsvarets mister kompetanse, kontinuitet og omstillingsevne.  HR-transformasjon. Regjeringen mener man ved å kutte i ledelse støtte og administrasjon skal styrke den operative enden. Å kutte slike stillinger framstår som kostnadsbesparende, men som HR-transformasjon har erfart er realiteten at slike kutt gjør den operative enden mindre effektiv, fordi operative sjefer må løses administrative oppgaver som tidligere ble løst av støtteelementer. 

I tillegg blir Forsvarssektoren pålagt et ytterligere ideologisk krav om effektivisering gjennom avbyråkratisering og effektiviseringsreformen.  Disse effektiviseringskravene har ført til en utarming av sektorens evne til kvalitativ saksbehandling og forsvarlig forvaltning.  Effektiviseringsgevinster tas ut uten at de forutsetninger som skulle ligge til grunn for effektivisering er til stede. 

Disse effektiviseringskravene har ført til en utarming av sektorens evne til kvalitativ saksbehandling og forsvarlig forvaltning

NTL Forsvaret er svært kritiske til at regjerings i stede for å ta lærdom av de problemene HR-transformasjon har påført Forsvaret nå ønsker at HR i hele forsvarssektoren skal organiseres på denne måten. 


Vernepliktige. Allmenn verneplikt er grunnpillaren i det norske Forsvaret.  NTL Forsvaret merker seg at regjeringen i sitt forslag ikke legger opp til en økning i antall vernepliktige som skal gjennomføre førstegangstjeneste. 

Differensiert førstegangstjeneste, sammen med opprettelse av mobiliseringsbataljon og lengre disponeringstid i forsvarsgrenenes styrkestruktur reduserer Heimevernets mulighet for rekruttering og overføring av dette personellet til Heimevernets styrkestruktur noe som allerede på kort sikt kan medføre utfordringer med å vedlikeholde denne strukturen. 

Et forsøk med gjenopprettelse av Heimevernets rekruttskole for å sikre en nødvendig tilførsel av mannskaper, spesialister og befal til Heimevernet burde gjennomføres allerede i 2019.

OMT. Ordning for militært tilsatte er implementert med etter vårt syn vekslende hell.  Så langt en har kunnet se har dette ikke medført den forventede økte ståtid for spesialister OR 2-4 og OR 4-XX.  I tillegg opplever vi at forsvarsgrenene benytter OMT til å ukritisk konvertere sivile stillinger til militære stillinger.  

NTL Forsvaret er derfor fornøyd med Regjeringens presisering i budsjettforslaget hvor det fremkommer at «Totalt sett må Forsvarssektoren redusere antall militære stillinger i ledelse, støtte og administrasjon» og  «Hensiktsmessig bruk av sivil kompetanse i stillinger der militær kompetanse ikke er påkrevet, vil også bidra til å dekke sektorens kompetansebehov». 

NTL Forsvaret forventer at dette vil føre til gjeldene praksisen med å konvertere sivile stillinger til militære uten at det kreves militærfaglig kompetanse i stillingen stoppes

Dette er for øvrig i tråd med de presiseringer departementet tidligere har kommet med. NTL Forsvaret forventer at dette vil føre til gjeldene praksisen med å konvertere sivile stillinger til militære uten at det kreves militærfaglig kompetanse i stillingen stoppes.


Fraværende.
 Totalforsvaret omtales i svært generelle vendinger i budsjettet i sammenheng med samfunnssikkerhet og beredskap. Evnen til å se dette komplekse bildet i sammenheng, som en totalitet er fraværende.  

NTL Forsvaret frykter at regjeringa vil bruke totalforsvars
begrepet som rettferdiggjøring for å privatisere deler av Forsvarets virksomhet, i stedet for å analysere de sektorovergripende behov.  I en konfliktsituasjon vil hybrid krigføring være sannsynlig, med angrep på infrastruktur, både fysisk og digitalt.  

Samfunnet vil stille krav til sikkerhet og trygghet, og i dette bildet har denne regjeringen redusert Heimevernet med 5000 stillinger

Samfunnet vil stille krav til sikkerhet og trygghet, og i dette bildet har denne regjeringen redusert Heimevernet med 5000 stillinger.  Sør-Vestlandet som forsyner  landet og Europa med kraft, olje og gass har fått redusert sine styrker med nesten 40 % . Dette tyder ikke på at samfunnssikkerhet og beredskap har prioritet hos denne regjeringen.


Støtter ikke.
NTL Forsvaret mener at det før private aktører blir vurdert, så MÅ det gjennomføres omfattende analyser som viser lønnsomheten i privatiseringen, sammen med en vurdering av leveringssikkerhet i krise og krig, og Forsvarets tap av kompetanse, kontinuitet og omstillingsevne. 

NTL Forsvaret har aldri sett reelle økonomiske innsparinger som resultat av privatisering og kan derfor ikke støtte slike tiltak som kun svekker Forsvarets operative evne og samfunnssikkerheten.