Forsvarssjefen: – Vi trenger spesialistene

Vi har behov for at mange flere velger en livslang karriere i Forsvaret, skriver admiral Haakon Bruun-Hanssen.

Vi ser en rivende teknologisk utvikling i Forsvaret som i samfunnet for øvrig. Trenden er at stadig flere funksjoner blir mer spesialisert, som igjen krever mer opplæring for å nå det kompetansenivået man behøver. Forsvaret har avanserte våpen- og sensorsystemer, og våre operasjonsmiljøer blir stadig mer komplekse og krevende. Vi har derfor et stort behov for å beholde de ansatte lenger enn vi gjør i dag. Dette gjelder åpenbart de yngre ved de operative avdelingene, men det gjelder også spesialister i andre roller i hele forsvarssektoren. 

Vi ønsker, og har behov for, at mange flere enn i dag velger en livslang karriere i Forsvaret. Det er også bakgrunnen for at Ordning for militært tilsatte (OMT) har blitt utviklet. OMT danner grunnlaget for at vi skal kunne bli enda bedre i jobben vår og dermed bidra til økt operativ evne.

Bedre balanse

Forsvaret har jobbet med å innføre OMT de siste fire årene. Innføringen går nå inn i sitt siste år, og vi skal være i mål innen 31. desember 2020. Da skal Forsvarets struktur være endret i henhold til det behovet vi har for fremtidig kompetanse, og alle skal ha funnet sin posisjon i riktig kompetansesøyle. 

Vi ønsker, og har behov for, at mange flere enn i dag velger en livslang karriere i Forsvaret. 

Det er den enkeltes utdanning og kompetanse som avgjør om han/hun skal være offiser eller spesialist.

Summen av disse endringene vil bidra til større muligheter for den enkelte i tillegg til en bedre balanse mellom offiserer, befal og spesialister.

Omlegging av utdanning

Utdanningsreformen (URE) er også en del av OMT. Vi har så langt gjennomført en omfattende og krevende omlegging av den nivådannende utdanningen i Forsvaret. Alle utdanningsløpene har startet opp, og de første elevene fra de treårige utdanningsløpene vil møte ved avdeling 1. august 2021. Den videre utviklingen av URE fokuserer nå mot fag- og funksjonsutdanning og videreutdanning.

Jeg ønsker å være tydelig på at vi har behov for all kompetansen Forsvarets ansatte besitter, uavhengig av om dere er sivile, militære, spesialister, befal eller offiserer. OMT gir oss mulighet til sammen å bli enda bedre.