Nyheter:

– Blir ikke hørt

Tillitsvalgte blir ikke hørt samtidig som utdanningsreformen presses gjennom. Det kan få alvorlige konsekvenser, skriver Tom Rune Klemetsen.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Den mye omtalte utdanningsreformen i Forsvaret har nå gått inn i implementeringsfasen. I beslutningsfasen uttrykte NTL bekymring for at Stortingets pålegg om at reformen ikke skulle gå utover kvaliteten på utdanninga ikke ble fulgt opp av Forsvarsdepartementet. Daværende forsvarsminister Søreide framstilte reformen som en kvalitetsreform som skulle skape robuste fagmiljøer og mer forskningsbasert utdanning. Det gjorde hun samtidig som man kuttet sterkt både i budsjett og antallet årsverk. I beslutningsfasen ble det stadig tydeligere at ressursbesparelser, og ikke økt kvalitet, var den drivene motivasjonen bak reformen. NTL Forsvaret ser at denne tendensen med å sette innsparing foran kvalitet er videreført og forsterket i implementeringsfasen.

Ledelsen ved Forsvarets Høgskole viser liten forståelse for verdien av tillitsvalgtes medvirkning.
Tom Rune Klemetsen, leder av NTL Forsvaret. 
Tom Rune Klemetsen, leder av NTL Forsvaret. 

 Tillitsvalgt opplever at beslutninger i realiteten allerede er tatt og til dels implementert når de får komme til orde. Det er dermed ingen medbestemmelse i prosessen. Dette kan betegnes som et brudd på hovedavtalen, men det sentrale er at manglende medbestemmelse svekker prosessen og kvaliteten på sluttproduktet. Tillitsvalgt kan bidra med innsikt og perspektiver som kan gjøre prosessen mer effektiv og sluttproduktet bedre hvis det gis rom til medvirkning. Ledelsen ved Forsvarets Høgskole viser liten forståelse for verdien av tillitsvalgtes medvirkning.

Faglige ansatte melder at det får svært korte tidsfrister til å utarbeide de nye fagplanene som er grunnlaget for de nye studiene. Igjen ser vi hvordan tidspress kan gå på bekostning av kvalitet.

Det er allerede nå klart at denne omstillingen vil føre til et relativt stort antall overtallige.

Faglige ansatte melder at det får svært korte tidsfrister til å utarbeide de nye fagplanene som er grunnlaget for de nye studiene. Igjen ser vi hvordan tidspress kan gå på bekostning av kvalitet. Samtidig som de står under et sterkt arbeids- og leveringspress opplever de ansatte sterk usikkerhet knyttet til om de vil være definert som overtallige fra første august i år.

Belastende. Det er allerede nå klart at denne omstillingen vil føre til et relativt stort antall overtallige.

Men i Forsvarssjefens virksomhetsplan for 2018 er hovedtyngden av FHS sine oppdrag blitt videreført. Selv om ambisjonsnivået for det enkelte oppdrag reduseres kan ikke NTL Forsvaret se at det er rom for å løse alle oppdragene på en tilfredsstillende måte etter store kuttene i budsjett og årsverk.
Å være overtallig og deretter oppsagt er en stor personlig belastning som har konsekvenser både for økonomi og familieliv. Det er et detaljert lov- og regleverk som regulerer oppsigelser. HR-reformasjon og omstillinga av FOKUS har vist at Forsvaret ikke har evnet å følge verken sitt eget regelverk eller lovverket i disse prosessene. NTL Forsvaret frykter at tidspresset og den manglende involveringa av tillitsvalgte i implementeringsfasen av utdanningsreformen ved Forsvaret Høgskole vil føre til at lov og avtaleverk ikke vil bli fulgt og at ansatte vil lide som en følge av dette. Legitimiteten til reformens sluttprodukt vil da stå i fare.

Powered by Labrador CMS