– De alvorligste tilfellene kan innebære oppsigelse

Slik svarer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på spørsmål i Stortinget om hvordan Forsvaret skal følge opp avsløringene om seksuell trakassering.

Publisert Sist oppdatert

Flere forsvarskvinner har fortalt om seksuell trakassering og motarbeidelse. I etterkant sendte stortingsrepresentant Freddy André Øvstegård (SV) dette spørsmålet til forsvarsministeren: 

«Forsvarets forum viser i flere omfattende artikler til alvorlig seksuell trakassering i Forsvaret der ofrene ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor og arbeidet mot seksuell trakassering ikke prioriteres. Hva gjør regjeringen for at ofrene får den hjelpen de trenger, og hva gjør Forsvaret for å stille de ansvarlige til ansvar og motarbeide seksuell trakassering?»

Nå har Frank Bakke-Jensen svart (les hele svaret nederst i denne saken). 

– Først og fremst vil jeg berømme dem som har våget å fortelle om sine opplevelser, sier han. 

– Jeg håper at deres historier bidrar til at flere forstår hva seksuell trakassering er, hvilken skade det gjør og hvor ødeleggende det kan være for dem som blir utsatt for det. Ingen skal utsettes for denne type oppførsel, verken i Forsvaret eller andre steder. Dessverre ser vi likevel at det skjer.

Jeg håper at deres historier bidrar til at flere forstår hva seksuell trakassering er, hvilken skade det gjør og hvor ødeleggende det kan være for dem som blir utsatt for det

Tillit til systemet

Han mener at Forsvaret stiller tydelige krav til arbeidsgivere og linjeledere om å følge opp saker man er kjent med og iverksette reaksjoner. 

– De som opplever å bli utsatt for seksuell trakassering må erfare at det er trygt å varsle og at de ivaretas gjennom linjen, sier han. 

Forsvarsministeren påpeker at personell kan få hjelp og oppfølging gjennom vernetjeneste, bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte og tros- og livssynskorpset.

– Jeg er opptatt av at personellet skal ha tillit til varslingssystemet, slik at det blir brukt og at varslet ikke blir en belastning for varsleren. Historiene som er kommet frem, tyder på at vi har en jobb å gjøre.


Vil ha egne granskinger

Bakke-Jensen svarer at han er glad for at forsvarssjefen er så tydelig «på at trakasserende ord og handlinger vil få konsekvenser». Han trekker også frem kjønnsblandede kasernerom som et eksempel på tiltak som har hatt effekt. 

– De som utsetter andre for seksuell trakassering må umiddelbart få oppleve at dette er fullstendig uakseptabel oppførsel. Det skal ikke være tvil. Slike hendelser skal ikke skje, og det vil ikke bli tolerert. Det er også viktig å informere alle om at seksuell trakassering er forbudt, og at hver fornærmede har rettigheter, sier han.

– Hvilke sanksjoner som møter de som utsetter andre for seksuell trakassering avhenger av alvorlighetsgraden. For militært tilsatte kan disiplinærloven komme til anvendelse. Der tilsatte har utsatt andre for seksuell trakassering, vil dette kunne få konsekvenser for videre tjeneste og karriere i Forsvaret. I de alvorligste tilfellene kan det innebære oppsigelse. I saker der det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal Forsvaret alltid oppfordre den fornærmede om å melde saken til sivil politimyndighet. Forsvaret skal, uavhengig av dette, iverksette egen granskning av påstanden og iverksette eventuelle tiltak. Forsvaret kan også på eget initiativ melde en sak til sivil etterforskning. Personalsaker er imidlertid taushetsbelagte. Ofte er også straffereaksjoner lite kjent i omgivelsene. 

I saker der det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal Forsvaret oppfordre den fornærmede om å melde saken til sivil politimyndighet. Forsvaret skal, uavhengig av dette, iverksette egen granskning av påstanden og iverksette eventuelle tiltak

Savner konkrete tiltak

– Det er bra og viktig at forsvarsministeren svarer tydelig at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering i Forsvaret, sier Freddy André Øvstegård til Forsvarets forum. 

– Men jeg savner nye konkrete tiltak som senker terskelen for å varsle og sørger for at de som begår overtramp blir stilt til ansvar.

Jeg savner nye konkrete tiltak som senker terskelen for å varsle og sørger for at de som begår overtramp blir stilt til ansvar


I spørsmålet påpekte Øvstegård at Forsvarets veileder mot seksuell trakassering ble innført i 2011. I 2015 ble den avviklet og bakt inn i de generelle arbeidsmiljøbestemmelsene. Det svarer ikke Bakke-Jensen på, mener Øvstegård. 

– Forsvarsministeren svarer ikke på spørsmålet om veillederen mot seksuell trakassering som Forsvaret har fjernet. Hvordan kan vi systematisk bekjempe seksuell trakassering uten tydelige nok retningslinjer? 

***


Her er hele svaret fra Frank Bakke-Jensen:


Jeg viser til brev fra Stortingets president av 12. desember 2018 med spørsmål fra stortings­representant Freddy Andre Øvstegård om seksuell trakassering i Forsvaret.

Spørsmålet gjelder hva regjeringen gjør for å gi ofre for seksuell trakassering i Forsvaret den hjelpen de trenger, for at de ansvarlige stilles til ansvar og for å motarbeide seksuell trakassering i Forsvaret. Representanten viser til siste utgave av Forsvarets forum, der flere kvinnelige soldater forteller om sine opplevelser knyttet til seksuell trakassering.

Det gjør sterkt inntrykk på meg å lese historiene som har kommet frem i Forsvarets Forum.

Først og fremst vil jeg berømme dem som har våget å fortelle om sine opplevelser. Jeg håper at deres historier bidrar til at flere forstår hva seksuell trakassering er, hvilken skade det gjør og hvor ødeleggende det kan være for dem som blir utsatt for det. Ingen skal utsettes for denne type oppførsel, verken i Forsvaret eller andre steder. Dessverre ser vi likevel at det skjer. Dette tar både regjeringen og jeg på største alvor.

Forsvaret har nulltoleranse for seksuell trakassering. Jeg er glad for at forsvarssjefen er så tydelig på at trakasserende ord og handlinger vil få konsekvenser. De som utsetter andre for seksuell trakassering må umiddelbart få oppleve at dette er fullstendig uakseptabel oppførsel. Det skal ikke være tvil. Slike hendelser skal ikke skje, og det vil ikke bli tolerert. Det er også viktig å informere alle om at seksuell trakassering er forbudt, og at hver fornærmede har rettigheter.

Forsvaret stiller tydelige krav til arbeidsgivere og linjeledere om å følge opp saker Forsvaret er kjent med og iverksette reaksjoner i henhold til forholdene som avdekkes. Hvilke sanksjoner som møter de som utsetter andre for seksuell trakassering avhenger av alvorlighetsgraden. For militært tilsatte kan disiplinærloven komme til anvendelse. Der tilsatte har utsatt andre for seksuell trakassering, vil dette kunne få konsekvenser for videre tjeneste og karriere i Forsvaret. I de alvorligste tilfellene kan det innebære oppsigelse. I saker der det foreligger mistanke om straffbare forhold etter straffeloven, skal Forsvaret alltid oppfordre den fornærmede om å melde saken til sivil politimyndighet. Forsvaret skal, uavhengig av dette, iverksette egen granskning av påstanden og iverksette eventuelle tiltak. Forsvaret kan også på eget initiativ melde en sak til sivil etterforskning. Personalsaker er imidlertid taushetsbelagte. Ofte er også straffereaksjoner lite kjent i omgivelsene.

Forsvaret har jobbet målrettet med å forebygge seksuell trakassering siden 2006. Dette måles gjennom Forsvarets medarbeiderundersøkelse og Vernepliktsundersøkelsen. Forsvaret gjennomfører også i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) et forskningsprosjekt der målet er å utvikle en aktivitetsbasert spørreundersøkelse som har til hensikt å ytterligere identifisere årsakene til seksuell trakassering. Gjennom best mulig kunnskap kan vi lage mer målrettede tiltak. Undersøkelsen er gjennomført første gang i 2018 og resultatene vil være klare for oppfølging i løpet av første kvartal 2019.

Håndheving av nulltoleransen er et lederansvar. Forsvarssjefen har tydelige forventninger til at alle ledere i Forsvaret omsetter Forsvarets kjerneverdier - respekt, ansvar og mot - til handling. Forsvarssjefens årlige likestillingskonferanse bidrar også til å opprettholde fokus på temaet. Konferansen tar rutinemessig opp mobbing og seksuell trakassering, og bidrar til en bred bevisstgjøring om likestilling generelt i Forsvaret. Videre rapporterer Forsvaret årlig, som del av etatsstyringen, på innsatsen mot mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret støtter også Militært kvinnelig nettverk, som er en viktig rådgiver for ledere og støtte for kvinner i hele organisasjonen.

Et tiltak som Forsvaret mener har hatt god effekt er kjønnsblandede kasernerom, der vernepliktige av begge kjønn bor sammen under førstegangstjenesten. Forskning indikerer at kjønnsblandede kasernerom har ført til en normalisering av forholdet mellom kvinner og menn. Ordningen gir Forsvaret bedre muligheter enn tidligere til å forebygge og forhindre seksuell trakassering. En viktig forutsetning er likevel ledere som har kunnskap, bryr seg og er gode forbilder. Dessuten må kjørereglene for adferd være tydelige og godt kjent. Forsvaret vektlegger derfor utdanning og veiledning av ledere på alle nivåer. Forsvaret har i 2018 utviklet nye konkrete tiltak for å ytterligere forsterke arbeidet med likestilling og mangfold i Forsvaret. Flere av disse er planlagt innarbeidet i Forsvarssjefens virksomhetsplan for 2019.

Jeg ser positivt på oppmerksomheten rundt historiene som nå har kommet frem. Jeg håper de kan bidra til ytterligere bevisstgjøring og økt innsats i det viktige arbeidet mot seksuell trakassering, både i Forsvaret og andre steder. Jeg har tillit til at forsvarssjefen prioriterer denne innsatsen, og jeg forventer at alle i Forsvaret går foran som gode forbilder og ikke tillater mobbing eller trakassering, verken fra seg selv eller andre.