Bompengeuenighet mellom Forsvaret og Samferdselsdepartementet

Skal allierte betale bompenger under øvelse i Norge eller ikke, er spørsmålet. Forsvaret svarer «nei». Samferdselsdepartementet svarer «ja».

Stridens kjerne er det som ifølge TV 2 er et bompengekrav på 861.266 kroner etter gigantøvelsen Trident Juncture høsten 2018. 

Forsvarets operative hovedkvarter opplyste i forbindelse med øvelsen at ingen deltakende nasjoner eller hovedkvarter skal belastes for militære kjøretøys passeringer ved bompengeringer. De viser til bestemmelsene i NATO SOFA artikkel XI, som slår fast at allierte ikke skal belastes avgifter for militære kjøretøys anvendelse av offentlige veier i Norge. 

– Ikke rimelig at de er unntatt

Er SD (Samferdselsdepartementet) enig med Forsvaret i at de utenlandske kjøretøyene ikke skal betale bompenger, spurte Forsvaret forum SD. 

– Nei, dersom noen får fritak medfører det bare at andre norske bilister må betale. Vi er opptatt av mindre bompenger for folk flest, da er det ikke rimelig at de er unntatt, svarer statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i SD, og skriver videre:

– SDs utgangspunkt er at det skal betales bompenger for passering med alle typer kjøretøy, og det gjelder ikke noe generelt fritak i henhold til takstretningslinjene som gjelder for bompenger, verken for Forsvarets kjøretøy eller utenlandske militære kjøretøy som deltar på øvelser i Norge.

Grunnen til at dette har vært en problemstilling tidligere, er at teknologien i bomringene ikke har vært i stand til å identifisere militært registrerte kjøretøy, er det forklart i et brev fra Forsvarsstaben til Forsvarsdepartementet, som Forsvarets forum har fått innsyn i. Teknologiutviklingen har gjort at de militære kjøretøyene nå likevel blir registrert. 

Forsvarsstaben er i brevet tydelige på at de er av den oppfatning at allierte ikke er avgiftspliktige for bompasseringer i Norge. 

– Det er gjennomført dialog og avklaringsmøter mellom Forsvaret og Statens vegvesen uten at etatene har lyktes i å bli enige, heter det i brevet. Videre ber det om at det gjøres en prinsipiell avklaring mellom forsvarssektoren og samferdselssektoren om hvordan bompengefritaket skal praktiseres.

Ikke til behandling

– Hvor står denne saken hos SD nå?

Dette er ikke en sak som er til behandling i SD. Statens vegvesen følger opp det praktiske arbeidet på bompengeområdet. SD har tidligere informert Statens vegvesen om at det ikke skal gis betalingsfritak ved Nato-øvelser, men at innkreving eventuelt kan unnlates hvis det er hensiktsmessig av praktiske årsaker. 

Faktura betalt

I forrige uke skrev talsperson for Forsvaret, major Anne-Hilde Hagen, til Forsvarets forum at Forsvaret mener at utenlandske kjøretøy ikke skal betale bompenger, men at de likevel har betalt fakturaen og at de er i dialog med samferdselssektoren om hvordan det skal betales. 

– Vil pengene bli refundert til Forsvaret?

– I henhold til opplysninger fra Statens vegvesen, er betalingen fordelt på bompengeprosjektene der Nato-kjøretøyene passerte. Statens vegvesen opplyser også at de ikke har mottatt noen forespørsel fra Forsvaret om å refundere betalingen, og vurderer det slik at det ikke vil være grunnlag for å ettergi bompengekrav eller refundere betaling, skriver statssekretær Skjervold. 


På stortinget

Forsvarets forum har bedt Forsvaret og Forsvarsdepartementet kommentere Samferdselsdepartementets svar. 

Onsdag morgen skriver talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Thomas Gjesdal at de vil svare etter at forsvarsministeren har svart på spørsmål han har fått fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap). 

Hun sendte tirsdag inn følgende skriftlige spørsmål:

«Etter at våre allierte senhøsten 2018 trente på å komme Norge til unnsetning under NATO-storøvelsen Trident Juncture, fikk de tilsendt bompengekrav på til sammen nesten en million kroner. Ifølge NATOs avtaleverk er militære kjøretøy fritatt for veiavgifter. Hvorfor har ikke forsvarsministeren ryddet opp og unngått å stille Norge i forlegenhet hos våre allierte?».