Meninger

Vår felles sikkerhet er avhengig av at alle aktører snakker sammen – at vi har den samme situasjonsforståelsen, på tvers av sektorer, skriver Monica Mæland og Frank Bakke-Jensen. Her ser vi deler av besetningen om bord Norges nye redningshelikoptre «SAR Queen».
Vår felles sikkerhet er avhengig av at alle aktører snakker sammen – at vi har den samme situasjonsforståelsen, på tvers av sektorer, skriver Monica Mæland og Frank Bakke-Jensen. Her ser vi deler av besetningen om bord Norges nye redningshelikoptre «SAR Queen».

– Forsvaret og sivilsamfunnet må spille sammen

Det tradisjonelle skillet mellom statssikkerhet og samfunnssikkerhet blir stadig utfordret, skriver Frank Bakke-Jensen og Monica Mæland.

Publisert

I dag fremmer regjeringen en ny melding om samfunnssikkerhet og en ny langtidsplan for forsvarsektoren.

Verden er i endring. Internasjonale spilleregler og institusjoner er under press. De sikkerhetspolitiske utfordringene i dag er annerledes enn tidligere. Demokratiske valg i andre land blir påvirket av fremmede stater. Digital etterretning, manipulasjon og sabotasje kan ramme både stater, organisasjoner og enkeltpersoner.

En mer utrygg verden setter vår samlede motstandskraft på prøve. Hvordan skal vi sørge for å være så godt forberedt som mulig og skape et tryggere Norge?

Regjeringen har de siste sju årene arbeidet målrettet for å styrke både samfunnssikkerheten og forsvarsevnen. Samfunnssikkerheten og statssikkerheten er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor har den nye langtidsplanen for forsvarssektoren og den nye stortingsmeldingen på samfunnssikkerhet blitt utviklet sammen.

Forebyggende

Den nye samfunnssikkerhetsmeldingen har fokus på det forebyggende arbeidet, som blir stadig viktigere. Viktige forebyggingstiltak er implementering av ny sikkerhetslov, etablering av lov om digital sikkerhet og etableringen av Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

Andre viktige felt som inngår i meldingen er nasjonal sikkerhet, sammensatte trusler, søk og redning i våre nordlige havområder og beredskap og forebygging på lokalt nivå. Meldingen gir også en foreløpig omtale av håndteringen av koronapandemien i Norge.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil regjeringen videreutvikle Forsvarets støtte til samfunnssikkerheten.

En av Forsvarets oppgaver er å bidra til ivaretakelse av samfunnssikkerhet og andre sentrale samfunnsoppgaver. Med ny langtidsplan for forsvarssektoren vil regjeringen videreutvikle Forsvarets støtte til samfunnssikkerheten.

Det vil vi gjøre ved å videreutvikle spesialstyrkene, støtte til eksplosivrydding, medisinsk luftevakuering og styrke vernet mot masseødeleggelsesmidler. Det arbeides også med en egen forskrift om Forsvarets bistand til andre sivile beredskapsaktører enn politiet.

Avgjørende for forsvarsevnen

Sivil støtte til militære styrker er også avgjørende for forsvarsevnen. Arbeidet med beredskapsplaner og tiltak for ytterligere å sikre sivil støtte til Forsvaret fortsetter. I tillegg er det viktig å finne løsninger for å gi private virksomheter en rolle som gjør at de kan bidra i en eventuell krise. Derfor øver vi.

Gjensidig involvering i øvelser er viktig for å videreutvikle totalforsvaret på alle nivåer. Det arbeides for at sivil støtte til Forsvaret i større grad tas inn i både sivile og militære øvingsprogrammer.

Vår felles sikkerhet er avhengig av at alle aktører snakker sammen – at vi har den samme situasjonsforståelsen, på tvers av sektorer...

Våre militære og sivile ressurser må jobbe sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig. Det er dette vi kaller totalforsvar.

Vår felles sikkerhet er avhengig av at alle aktører snakker sammen – at vi har den samme situasjonsforståelsen, på tvers av sektorer. Arbeidet mot digitale trusler er et godt eksempel på dette. Her blir informasjonsdeling, koordinering og felles øving stadig viktigere.

I samfunnssikkerhetsmeldingen følger regjeringen opp sentrale tiltak i arbeidet for digital sikkerhet, blant annet etableringen av en lov om digital sikkerhet. Vi videreutvikler også vår evne til å avdekke og håndtere digitale angrep gjennom Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

Nødvendige redskaper

På forsommeren vedtok Stortinget en ny e-lov. Den gir etterretningstjenesten nødvendige redskaper for å følge med i den teknologiske utviklingen. Det vil gjøre Norge bedre sikret mot digitale trusler, men også andre trusler som kan oppdages i det digitale rom, som spionasje, sabotasje, hacking og terrorisme, og styrker vår evne til å oppdage, følge, varsle og motvirke digitale trusler.

Det siste halve året har Norge og resten av verden vært rammet av en av de mest alvorlige hendelsene siden andre verdenskrig. Koronapandemien berører mange sider ved samfunnssikkerhetsarbeidet, og viser hvor viktig det er å arbeide for å videreutvikle vår evne til å forebygge og håndtere uønskede hendelser. Vi ser også at pandemien forsterker en del av de negative utviklingstrekkene vi ser.

Høy tillit

Norge er et stabilt og demokratisk samfunn med høy tillit og lavt konfliktnivå. Dette er av våre viktigste verdier. Det er gir også et godt grunnlag for å forebygge og håndtere uønskede hendelser.

Vi er helt avhengig av et godt sivilt-militært samspill. Samfunnets samlede motstandskraft er vår felles trygghet.

Ved å ivareta våre sikkerhetspolitiske interesser får vi også handlingsrom på andre politikkområder. Regjeringen vil derfor fortsatt prioritere forsvar og sikkerhet i det som er en presset tid for norsk økonomi. Vi er helt avhengig av et godt sivilt-militært samspill. Samfunnets samlede motstandskraft er vår felles trygghet.

Powered by Labrador CMS