Åpen og ærlig debatt

Forsvarsministeren og forsvarssjefen har drevet fram en åpen og ærlig debatt om hvordan det står til i Forsvaret, mener Audun Halvorsen, som ikke er enig i kritikken om lukketshetskultur.

Dette innlegget er et svar på Ina Lindahl Nyruds kronikk om lukkethetskultur i Forsvaret. Du kan lese hennes innlegg her.​ 

Denne åpenheten har bidratt sterkt til en erkjennelse av at forsvarsektoren må styrkes og forbedres. 

Dette var hovedårsaken til at regjeringen fremmet en ny og meget ambisiøs langtidsplan som Stortinget deretter vedtok i november i fjor. Alt dette er godt dokumentert, og i kontrast til Nyruds påstand om lukkethet.

Nyrud trekker frem to eksempler som skal underbygge hennes påstand, blant annet en anmodning om innsyn i Forsvarssjefens rapport fra 2010. At eksemplet hun bruker ligger syv år tilbake i tid får så være. Det er verre at hun bevisst eller ubevisst ser bort fra at nettopp gjennom den åpenhetslinjen som har vært fulgt de senere år, så er nå Forsvarssjefens årsrapport offentlig og ligger fullt tilgjengelig på nett. Rapporten legges frem med pressen til stede og det gis selvsagt mulighet til å stille direkte spørsmål. Rapporten for 2016 ble lagt frem 19. april i år.

Åpenheten fra Forsvarsministeren og forsvarssjefen har bidratt sterkt til en erkjennelse av at forsvarsektoren må styrkes og forbedres. ​

Som eksempel nummer to bruker Nyrud saken omkring "Riksrevisjonens vurdering av oppfølgingen etter Gjørv-kommisjonen". Der slår hun kategorisk fast at grunnen til at Forsvarsdepartementet hadde innvendinger mot offentliggjøring var et forsøk på å unndra seg kritikk. Dette er ikke riktig. Forsvarssektoren har fagekspertisen innenfor vurdering av gradert materiale. Den faglige vurderingen var at deler av dokumentet måtte graderes eller skrives om. Ikke av bekvemmelighetshensyn, men ut ifra en sikkerhetsfaglig vurdering. For øvrig er ikke Riksrevisjonens rapport en «oppfølging av Gjørv-kommisjonen» slik Nyrud hevder, men en vurdering av Justis- og beredskapsdepartementets og Forsvarsdepartementets oppfølging av objektsikring for budsjettåret 2015.

Det er ingen tvil om det noen ganger kan være utfordrende å balansere offentlighetens ønsker om innsyn mot behov for skjerming av sikkerhetshensyn. 

Jeg vil likevel hevde at både Forsvarsdepartementet og Forsvaret har gjort store fremskritt de senere år. Det synes ikke som om Nyrud har tatt dette inn over seg. Hennes påstander om lukkethet har heller ikke dekning i eksemplene hun benytter.​

Audun Halvorsen, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvaret. 
Audun Halvorsen, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet. Foto: Torgeir Haugaard/ Forsvaret.