–Alle dyr er like, men noen er likere enn andre

Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Det opplever ikke våre medlemmer.

For den største sivile tjenestemannsorganisasjonen i Forsvaret er denne utviklingen ​urovekkende i disse omstillingstider. Forsvaret er kontinuerlig i endring, og våre medlemmer forstår nødvendigheten av dette. Forsvarsledelsen har i disse tider en vanskelig oppgave med å tilpasse seg skiftende forhold og politiske føringer. Samtidig er Forsvaret nødt til å være en god arbeidsgiver for å rekruttere og beholde personell med kompetanse, kontinuitet og lojalitet. 

NTL Forsvaret spør seg om barnet er i ferd med å bli skylt ut med badevannet.

Politisk ledelse og forsvarsledelsen kommuniserer stadig vekk at mer ressurser skal brukes i «den spisse ende». Begrepet har imidlertid ikke noe klart innhold og har like mange betydninger som det finnes sjefer. Det er ikke tall på hvor mange ganger begrepet har vært benyttet for å fremme en sak. I denne kampen om ressursene er det som oftest de sivilt ansatte som står lengst unna når begrepet gis innhold.

Dette er en bekymringsfull utvikling for en organisasjon som er avhengig av lojalt personell, høy kompetanse og lite utskiftning. Paradokset er at avdelinger med høyest prioritet er de med størst andel av sivil kompetanse, eksempelvis i Cyberforsvaret og i Etterretningstjenesten.

Tiden er inne for at Forsvaret tar inn over seg at hele organisasjonen er en eneste stor støttefunksjon for AS Norge. Ulike personellgrupper utfyller hverandre som tannhjul i et maskineri hvor alle delene er viktige.

NTL Forsvaret henstiller alle ledere og ansatte i Forsvaret til å utvise respekt for hverandres roller og arbeidsoppgaver. Det at virksomheten har en balansert personellstruktur med variert kompetanse og med rom for ulike mennesker er en styrke. Dette skaper et godt arbeidsmiljø for nye og eksisterende arbeidstakere. 

Forsvaret skal ikke bli et nytt «Animal Farm», og det har alle arbeidstakere et ansvar for. 
Tom- Rune Klemetsen i NTL-Forsvaret.
Tom- Rune Klemetsen i NTL-Forsvaret.