Nyheter:

– 30 prosent er ikke realistisk på kort sikt

Forsvarssjefens mål er 20 prosent kvinner i utdanninger i Forsvaret – i 2019 og 2020.

Denne uka la Forsvarsdepartementet frem regjeringens måltall på antall kvinner til krigsskole- og befalsskoleutdanning. Det er på minimum 30 prosent. Forsvarssjefens måltall derimot er på 20 prosent – for 2019 og 2020. 

– Vår analyse er at 30 prosent ikke er realistisk på kort sikt, sier oberst Trond Nilsen i Forsvarsstaben.

Vår analyse er at 30 prosent ikke er realistisk på kort sikt

Langt unna 30

I dag er 16,9 prosent av kadettene ved krigsskolene, kvinner. 15,2 prosent av elevene ved befalsskoleutdanningen er kvinner. Tallene er fra opptak i fjor høst og i vinter.

Da forsvarsministeren la frem sitt måltall, la han vekt på at minimum 30 prosent kvinner på krigsskolene var realistisk – også på kort sikt. Men at det ville ta lenger tid å få 30 prosent kvinner på befalsutdanningen.

Forsvarets forum har spurt Forsvarsdepartementet hva forsvarsministeren tenker om at Forsvarsstaben sier at 30 prosent er urealistisk på kort sikt.

Politisk rådgiver Johannes Utvåg svarer slik: 

– Regjeringen legger til grunn at en målsetning om minimum 30 prosent av begge kjønn i krigsskolene på kort sikt er realistisk, skriver han i en e-post.

For å få til det må arbeidet med å rekruttere flere kvinner til utdannelsen styrkes, mener Utvåg. 

– Kvinnelige søkere må følges opp i enda større grad, slik at disse settes i stand til å bestå opptakskravene. Målsetningen skal oppnås uten at kravene til opptak senkes, eller at det går på bekostning av Forsvarets evne til å løse sine oppgaver.

Målsetningen skal oppnås uten at kravene til opptak senkes

– Kravene gjelder

Det sier også Trond Nilsen i Forsvarsstaben. Selv om de snakker om ulike målsetninger. 

– Målsetningen skal ikke gå på bekostning av kravene, påpeker han. 

– For at vi skal få flere kvinner, må vi få et større volum å velge fra. Da vil vi også få inn flere kvinner som tilfredsstiller kravene, sier han. 

– Her kan allmenn verneplikt spille en viktig rolle. Mange flere kvinner får muligheten til å se hva Forsvaret er. 

Han forteller at de har jobbet med måltallet til forsvarssjefen over lengre tid og har gjort en grundig analyse av seleksjon og opptak til Forsvaret. En arbeidsgruppe har sett på hvilke tiltak de kan iverksette for å øke kvinneandelen. 

– Det vi ser, er at flere kvinner selekterer seg vekk fra Forsvaret underveis i søknads- og opptaksprosessen. De er kritiske til seg selv og tror ikke at de er gode nok, i alle fall ikke sammenlignet med menn. 

– Vi trenger at flere gode kandidater, og spesielt kvinner, møter til og fullfører Forsvarets opptak og seleksjon. Vi har blant annet gode erfaringer med mentorordninger, for å forberede og motivere kvinner til opptaket. Det er ett av tiltakene vi ønsker å fortsette med. Vi setter også inn tiltak for å beholde dem vi allerede har rekruttert. 

For at vi skal få flere kvinner, må vi få et større volum å velge fra

Inn på ungdomsskolen

For å få flere kvinner til å møte, må flere kvinner få informasjon om hva Forsvaret er, mener Nilsen. 

– Det må vi starte med tidlig, kanskje allerede på ungdomsskoletrinnet. Tilbakemeldingen vi har fått, er at kvinner begynner tidlig å planlegge hva de skal gjøre. Vi må gi dem et realistisk bilde av hva som møter dem i Forsvaret. 

– Hva skal til for å nå 30 prosent kvinner? 

– Da må vi jobbe målrettet og langsiktig. Hvis vi ikke har nok kvalifiserte jenter i 2019 og 2020, så klarer vi ikke 20 prosent heller. Men målet er at vi skal klare 20 prosent allerede til opptaket til høsten. 

Lengre unna på befalsskole

Forsvarsdepartementet derimot forholder seg til målsettingen om 30 prosent. Ifølge politisk rådgiver Johannes Utvåg i Forsvarsdepartementet skal de utrede hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres for at målsettingen skal nås. Han erkjenner at det vil ta lengre tid å øke prosenten i befalsutdanningen. Der rekrutteres personell som allerede har tjenestegjort i Forsvaret. 

– For å nå målsetningen om minimum 30 prosent av begge kjønn i befalsutdanningen må det fokuseres på å beholde flere av de kvinnene som allerede tjenestegjør i Forsvaret, skriver Utvåg.