Forsvarsdepartementet vil kutte to stillinger ved Militærmisjonen i Brussel

Avtroppende sjef for misjonen viseadmiral Ketil Olsen, mener beslutningen bør reversers.

Publisert Sist oppdatert

​– Dersom de utlyste stillingene blir trukket vil det innebære en reduksjon på 25 prosent av seniorstabsoffiser-stillingene ved Forsvarets avdeling i Brussel. Vi er i en usikker sikkerhetspolitisk situasjon. Jeg mener vi bør knytte oss sterkere til Nato enn det vi gjør i dag.

– I mine øyne betyr det en økning av personellet, sier viseadmiral Ketil Olsen. 

Han er sjef for Militærmisjonen i Brüssel (MMB), som er forsvarsjefens militære representasjon ved Nato-hovedkvarteret. Misjonen ivaretar Norges interesser og stedlig militær representasjon i Nato og EU. Militærmisjonen spiller en sentral rolle i forbindelse med Forsvarsdepartementets (FD) og Forsvarets beslutningsprosesser knyttet til håndteringen av militærfaglige spørsmål overfor Nato.

– Forsvarsdepartementet har besluttet at det brukes for stor andel av budsjettet på stillinger i utlandet. Derfor har man prioritert å la to av stillingene ved MMB stå vakante (ledige, journ. anm). Hvis vi en periode ikke er tilstede ved møter i Nato vil det redusere vår evne til å påvirke beslutningene i organisasjonen. Min jobb er å beskrive hvilke konsekvenser en slik reduksjon vil ha, sier Olsen.

Forsvarets forum har bedt om en kommentar fra Forsvarsdepartementet, men venter fortsatt på svar.

Forsvarets forum besøkte militærmisjonen i Brussel i sommer. Les saken om hvordan Nato dreide i den retningen Norge ønsket.

MISTER ANSEELSE

Forsvarets forum har fått innsyn i et skriv som Olsen sendte til Forsvarsstaben i slutten av november. Der beskriver han hvilke konsekvenser det vil få hvis to av de åtte stabsoffiser-stillingene i Operasjonsseksjonen blir stående ubesatte. Det er to stillinger som er besatt i dag, men som skal roteres fra sommeren 2020. Det er snakk om stabsoffiserstillinger med fagområde innen operasjoner, konsepter og planer og en med spesielt ansvar for cyber.

– Man kan sende spesialister fra Norge. Men det vil innebære en utgift og belasting for avdelingene som må sende folk til møtene. Dette kunne vært unngått ved at vi hadde tilstrekkelig personell i Brussel, sier Olsen.

Han mener Norge har en høy stjerne i Nato, med dyktig personell som er tilstede og er synlige i de ulike komiteene. Men Olsen er bekymret for om det blir tid til å gjøre dette i fremtiden.

– Alle 29 medlemsland har sin stemme, men hva hvis den norske stemmen mangler ved bordet?

– Hvor stor er faren for at Norge mister anseelse i Nato?

– Det er det garantert at vi gjør. Så langt har vi dekket opp stillingene hundre prosent. Hvis ikke stillingene fylles, enten av oss eller andre nasjoner, vil det gjøre arbeidet vanskeligere.

Ketil Olsen understreker at bekymringen hans ikke bare er knyttet til den foreslåtte reduksjonen av to stillinger ved Militærmisjonen i Brussel.

Han peker også på at det kuttes ned på den norske deltakelsen andre steder i Nato-strukturen, blant annet ved Supreme Headquarters Allied Powers Europe som ligger i den belgiske byen Mons. Det samme gjelder ved Allied Command Transformation i Norfolk, USA. Dette er en av de to overkommandoene i Natos militære kommandostruktur.

Det er den totale nedskaleringen av norske deltagelse i Nato, som kan føre til at Norge mister anseelse i forsvarsalliansen, mener Olsen.

Kan man bli kastet ut av Nato? Nei, sier forsvarsråd Jan A. Olsen – fordi det aldri har skjedd før.

HÅPER PÅ REVERSERING

Når det gjelder stillingene ved Militærmisjonen står det i skrivet at: «Det antas at det å holde de to stillingene ved MMB vakante vil ikke medføre noe faktisk reduksjon eller innsparing i Forsvarets budsjetter allokert til finansiering av internasjonale stillinger. Tvert om vil Forsvaret få en faktisk økning i sine utgifter, hvis norsk deltagelse i arbeidsgrupper og komiteer skal opprettholdes helt eller til en viss grad.»

Olsen ber om at beslutningen blir reversert.

– Hvis en ny langtidsplan skisserer et behov for å satse mer på Forsvaret, håper jeg at disse pengene kommer tilbake igjen slik at stillingene kan fylles.

Hvis det ikke skjer og at nedbemanningen blir permanent, betyr det at den økonomiske belastningen faller på etaten Forsvaret, dersom man likevel prioriterer å delta på komitemøtene i Nato, sier han.

Ketil Olsen håper å unngå at «den norske stolen» blir stående ledig i komitemøtene.

– Min instruks fra forsvarssjefen er å fremme norske interesser i Nato. Jeg håper vi kan fortsette det gode arbeidet vi gjør i Brussel.