– Politikerne tar hensyn til fagmilitært råd

Det er ofte ikke store forskjeller mellom det forsvarssjefen anbefaler og det Stortinget vedtar, sier forsvarsforsker.

Publisert Sist oppdatert

– I de fleste tilfellene har politikerne måttet ta hensyn til det fagmilitære rådet. Det betyr ikke at forsvarssjefen alltid får det som han vil. Det kan være avdelinger og baser som legges fra eller til, men hovedregelen er at det ikke er avgjørende forskjell på det forsvarssjefen anbefaler og det Stortinget til slutt vedtar i langtidsplanen, sier Håkenstad.

Imidlertid har det skjedd at for mange tilføyelser har veltet den økonomiske helheten i anbefalingene.

Forsker Magnus Håkenstad ved Institutt for forsvarsstudier er sammen med Olav Bogen forfattere av boken «Balansegang: Forsvarets omstilling etter den kalde krigen». Her har de blant annet gått gjennom prosessen med fagmilitære råd og langtidsplanene siden 80-tallet.

Setter agendaen

Tirsdag 8. oktober ble et nytt fagmilitært råd gitt av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Rådet ble tatt imot av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som nå vil bruke tiden fram mot våren 2020 til å lage et forslag til ny langtidsplan for forsvarssektoren. Langtidsplanen skal ta hensyn til trusselbildet mot Norge, hva som skjer i våre nærområder og hvordan vi skal tilpasse oss samarbeidet i Nato, rent militært. En ny langtidsplan skal legges frem for Stortinget våren 2020 og skal dekke årene 2021–2024.Bruun-Hanssen er for øvrig den første forsvarssjef siden 2003 som leverer to fagmilitære råd på rad, og den eneste som har levert to til den samme regjeringen.

Ifølge Håkenstad har forsvarssjefer under forskjellige navn gitt et fagmilitært råd til regjeringen siden 1985. Dette gir Bruun-Hanssen en unik mulighet til å sette agendaen for utviklingen av sin egen organisasjon, inkludert hvordan man helst skal bruke pengene som bevilges til Forsvaret.

– Ingen andre etater har denne samme muligheten til å påvirke så tidlig i prosessen. Ingen andre sektorer har slike langtidsplaner heller. Det nærmeste er kanskje Nasjonal transportplan. Og jeg antar at mange andre etatssjefer er misunnelig på forsvarssjefen som på denne måten gis en betydelig mulighet til å påvirke langtidsplanen, også fordi forsvarssjefen med sitt råd på mange måter gir utgangspunktet for det som blir den offentlige diskusjonen i ettertid, sier Håkenstad.

Men da er det også viktig at forsvarssjefen og hans folk ikke anbefaler noe som er politisk uspiselig eller helt urealistisk.

Endret retning

Et annet særtrekk med det norske fagmilitære rådet er at det er et offentlig dokument. Det er uvanlig i internasjonalt.

– Det gjør det vanskeligere å omgå det som står i rådet. Debatten på NRK i etterkant av årets fagmilitære råd viste at det var forsvarssjefen som satte premissene og til og med rettet på politikerne da de sa ting som ikke stemte.

På 90-tallet anbefalte forsvarssjefene store strukturer som ofte ble vedtatt uten at det fulgte nok penger med. Det sluttet man med da rådet i 2000 ble lagt fram.– Fra da av ble det designet en struktur i rådet som lå innenfor budsjettene man trodde Forsvaret ville få. Det fortsatte man med fram til forrige fagmilitære råd i 2015, sier Håkenstad.

– I 2015 ble det anbefalt en betydelig økning i pengebruken. Og forsvarssjefen fikk gjennomslag. Vi ser en videreføring av denne tankegangen i det fagmilitære rådet som ble lagt fram i år, forklarer Håkenstad.

Tør ikke spå

Forsvarssjefen presenterte i år fire alternativer (A, B, C og D) som regjeringen og Stortinget kan velge mellom når de setter seg ned for å lage den neste langtidsplanen for Forsvaret. Alternativ D blir det laveste ambisjonsnivået og innebærer i grove trekk en videreføring av dagens langtidsplan. Reaksjonsevnen og bemanningen vil likevel styrkes for å bedre utholdenheten.

Alternativ A er forsvarssjefens foretrukne løsning. Med dette alternativet vil Norge få et forsvar som er sterkt nok til å beskytte landet – og stort nok til å bidra til Natos kollektive forsvar. Håkenstad tør ikke spå hva de folkevalgte vil velge denne gangen.

– Jeg må innrømme at jeg tippet feil om hva som ville skje forrige gang det fagmilitære rådet ble lagt fram. Men det har vært et stemningsskifte de siste fem årene og ideen om å styrke Forsvaret er sterkere og bredere forankret på politisk hold. Jeg har ikke registrert at noen politikere er imot årets fagmilitære råd og forsvarssjefen har foreløpig fått en tydelig aksept for jobben som er gjort.

I denne kronikken skriver Harald Stanghelle at ikke på flere tiår har den politiske stemningen lagt bedre til rette for en kraftig styrking av Forsvaret.

Har vi råd?

Men det vil koste med det dyreste alternativet, som er beregnet å være 25 milliarder kroner høyere årlig fra 2028, enn det er i dag. Det innebærer blant annet fire nye fregatter, én ekstra ubåt, ti nye maritime helikopter, 16 nye taktiske helikopter, et ekstra maritimt patruljefly og to ekstra transportfly.
– Det virker som om det store spørsmålet fram mot at langtidsplanen skal vedtas er om vi har råd, fastslår Håkenstad.